Aside

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Άρθρα Ν 2190/1920 άρθρ. 57 παρ. δ

Αρ. Αρχείου 2488

 

Το ΔΣ Ανώνυμης Εταιρίας έπαψε να απολαμβάνει της στήριξης των μετόχων. Δύο εκ των πέντε μελών του ΔΣ καθώς και το μόνο αναπληρωματικό μέλος παραιτήθηκαν. Αδυναμία αντικατάστασης των μελών.

Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 121.160 /200.000 του κατατεθειμένου μετοχικού κεφαλαίου Ανώνυμης Εταιρίας, με αίτησή τους που κατέθεσαν στο ΔΣ ασκώντας το δικαίωμα του άρθρ. 39 του Ν 2190/1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ίσχυε σύμφωνα από το άρθρ. 47 παρ. 1 του Ν 3604/2007, το οποίο άλλωστε προβλέπεται και από το άρθρ. 34 του καταστατικού συστάσεως της εταιρίας, αιτήθηκαν την καταφυγή στο κυρίαρχο όργανο της εταιρίας διά τη σύγκλησης γενικής συνέλευσης των μετόχων με θέμα την προκήρυξη εκλογών.

Το ΔΣ αρνήθηκε τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης.

Η ομάδα αυτή των μετόχων ως πλειοψηφία πλέον, με την αιτιολογία ότι έχει επέλθει τεράστιο πρόβλημα λειτουργίας της εταιρίας και έλλειμμα νομιμοποίησης της διοίκησης η οποία απώλεσε την εμπιστοσύνη και νομιμοποίηση των μετόχων, προσέφυγε στο Μ Πρ ζητώντας να διαταχθεί με απόφαση του λαμβανόμενη κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης από τους αιτούντες, με έξοδα της εταιρίας, στην έδρα της εταιρίας μέσα στον ελάχιστο αναγκαίο χρόνο που προβλέπεται από το άρθρ. 24 παρ 2 του καταστατικού της εταιρίας (πρόσκληση 20 ημέρες τουλάχιστον πριν από τη Γενική Συνέλευση), με θέμα ημερήσιας διάταξης «ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ».

Ταυτόχρονα οι ίδιοι μέτοχοι κατέθεσαν μήνυση κατά των μελών του ΔΣ της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ δ του Ν 2190/20 για την άρνησή τους να συγκαλέσουν γενική συνέλευση.

Μετά τις ενέργειες αυτές, δεν χρειάσθηκε να συζητηθεί καν η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων. Το ΔΣ εισήγαγε την αίτηση των μετόχων στη ΓΣ, αποφασίσθηκε η προκήρυξη εκλογών πριν τη λήξη της θητείας του ΔΣ, εξελέγη νέα διοίκηση και λύθηκε οποιοδήποτε πρόβλημα.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 13-5-2014

Aside

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΟΥ – 6ΜΗΝΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΟΥ – 6ΜΗΝΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 176*

Αυτοκινητικό ατύχημα. Σύγκρουση Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου με λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Αναγνώριση ευθύνης από τον εναγόμενο Ασφαλιστικό Συνεταιρισμό     Ιδιοκτητών Λεωφορείων ΚΤΕΛ. Ανάθεση επισκευής σε τρίτο. Σύμβαση υπέρ τρίτου. Αμοιβή εργολάβου για τις επισκευαστικές εργασίες.

Δικαιώματα εργοδότη σε περίπτωση ελαττωμάτων του έργου. Ένσταση κατάχρησης δικαιώματος. Δεκτή εν μέρει η αγωγή. Δεκτή η ένσταση του αντεναγομένου για παραγραφή της αξίωσης του εργοδότη, λόγω παρόδου εξαμήνου (κινητά) μέχρι την άσκηση της ανταγωγής.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 22-5-2014 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΣ»

Aside

ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρα 681 επ., 159, 180, 160 914, 281, 179 ΑΚ, 176,256, 263, 115 παρ.2 και 3, 535 παρ.2, ,907,908 ΚΠολΔ, 297γ Ν.2251/94

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 3010

 

Ο ενάγων ο οποίος διατηρεί ατομική επιχείρηση με εμπορία συστημάτων ασφαλείας επιχειρήσεων σύναψε, σύμβαση μισθώσεως παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο την εγκατάσταση στην επιχείρηση του εναγόμενου ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας συνδεδεμένο με κέντρο λήψης σημάτων 24ωρης παρακολούθησης. Η σύμβαση συμφωνήθηκε 5ετούς διάρκειας με δικαίωμα υπαναχώρησης των μερών μετά την πάροδο {36} μηνών και υπό την προϋπόθεση ενημέρωσης του αντισυμβαλλομένου {3} μήνες πριν από την δήλωση υπαναχώρησης.

Ο εναγόμενος επικαλούμενος προσχηματικά μη ικανοποιητική εκπλήρωση της ανωτέρω σύμβασης, απέστειλε εξώδικη δήλωση στην οποία κατήγγειλε τη σύμβαση μισθώσεως τάσσοντας 3μερη προθεσμία για να παραλάβει ο ενάγων τον εξοπλισμό αλλά αρνήθηκε να παραδώσει τον εξοπλισμό στον ενάγοντα χωρίς να του χορηγηθεί εξοφλητική απόδειξη των οφειλών του από τη σύμβαση.

Ο ισχυρισμός του ενάγοντα ότι ο εναγόμενος δεσμευόταν σε υποχρεωτική διάρκεια σύμβασης 3 ετών εντός της οποία προθεσμίας δεν μπορούσε να καταγγείλει τη σύμβαση ανεξαρτήτως λόγου που θα ανέκυπτε, κρίθηκε άκυρος από το Ειρηνοδικείο Πρέβεζας στην υπό κρίση αγωγή ως δεσμεύων υπερβολικά την ελευθερία του αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με το άρθρο 179 ΑΚ, 281 ΑΚ αλλά και σύμφωνα με το Ν. 2251/94 «περί προστασίας καταναλωτών».

Επίσης ως προς την ένσταση αναρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας την οποία υπέβαλε ο εναγόμενος, το Δικαστήριο έκρινε, πως ο ενάγων νομίμως, σύμφωνα με το 281 ΑΚ, διέλαβε στο συμφωνητικό πώλησης και ανάθεσης προστασίας με τους πελάτες του ρήτρα περί αποκλειστικής αρμοδιότητας των Δικαστηρίων Πρέβεζας     καθώς έκρινε πως η σχετική ρήτρα δεν αποσκοπούσε στην προνομιακή διευκόλυνση του ενάγοντα και αντίθετα στη δυσχέρεια συλλογής αποδείξεων και διεξαγωγής της δίκης των τυχών εναγόμενων πελατών αλλά στην παροχή στοιχειώδους ευχέρειας του πρώτου να λάβει δικαστική προστασία καθώς θα ήταν δυσανάλογα επιβαρυντική έως και απαγορευτική για την επιχείρησή του η διεξαγωγή δικών σε διάφορα μέρη της χώρας. Περαιτέρω, ο ισχυρισμός του εναγόμενου περί του ότι δεν είχε λάβει γνώση της ρήτρας παρέκτασης αρμοδιότητας κρίθηκε αβάσιμος καθώς αναφερόταν η ρήτρα αυτή στην 1η σελίδα του συμβολαίου το οποίο ο εναγόμενος είχε υπογράψει.

Το Δικαστήριο έκανε μερικά δεκτή την αγωγή και με απόφασή του υποχρέωσε τον εναγόμενο να καταβάλλει το ποσό … ως αποζημίωση κηρύσσοντας την απόφαση προσωρινά εκτελεστή.

Τέλος το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πρέβεζας δέχτηκε την έφεση του εκαλούντος – εναγομένου και εξαφάνισε την πρώτη απόφαση του Ειρηνοδικείου δεχόμενο την ένσταση κατά τόπου αναρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας με την αιτιολογία ότι ως ειδική σύμβαση απαιτεί ιδιαίτερη συμφωνία και υπογραφή, ενώ δεν αρκεί η παραπομπή σε ειδικούς όρους.

Επίσης το Δικαστήριο δέχτηκε πως είναι άνευ νόμου επιρροής το ότι ο εναγόμενος – εκκαλών κατέθεσε εκπρόθεσμα τις προτάσεις του όπου αναπτύσσει την ένστασή του, ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου αφού η ένσταση αναρμοδιότητας λόγω μη υπογραφής υπό την ρήτρα παρεκτάσεως καταχωρίσθηκε στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Πρωτοβάθμιου δικαστηρίου γεγονός που αρκεί για την νομότυπη υποβολή του εν λόγω ισχυρισμού στην κατ΄ έφεση δίκη.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 27-5-2014

Aside

ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 2149

 

Κατόπιν εντολής του τέως κοινοτικού Συμβουλίου Κρανιάς, επεξεργαστήκαμε τους όρους διενέργειας Δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοτικού Λατομείου στη θέση «Βαλαωρίτης». Κατά τους όρους της δημοπρασίας το μίσθωμα θα καθορίζονταν αθροιστικά: α) με πάγιο μίσθωμα ανά στρέμμα και β) με βάση προσφερόμενο από τους υποψηφίους κατά το διαγωνισμό, ποσοστό επί της τιμής πώλησης των παραγόμενων αδρανών υλικών. Επίσης ορίζονταν σειρά υποχρεώσεων του πλειοδότη στη δημιουργία έργων υποδομής στο μίσθιο καθώς και η υποχρέωσή του να προμηθεύει την κοινότητα με συγκεκριμένες ποσότητες αδρανών υλικών ετησίως, άνευ επιπλέον ανταλλάγματος. Τέλος καθορίζονταν οι λόγοι έκπτωσης του πλειοδότη από τη σύμβαση.

Μετά την επικύρωση του πρακτικού δημοπρασίας από το κοινοτικό συμβούλιο, επιμεληθήκαμε της κατάρτισης του μισθωτηρίου συμβολαίου.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 8-5-2014

Aside

ΛΥΣΗ ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΛΥΣΗ ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗΣ

Άρθρα ΠΔ 34/95, 608 ΑΚ

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ 2366

 

Ο μισθωτής μπορεί οποτεδήποτε μετά την πάροδο διετίας από την έναρξη της μισθώσεως, να προβεί σε καταγγελία τα της μίσθωσης, ακόμη και εάν αυτή έχει συμφωνηθεί για μεγαλύτερο διάστημα. Τα αποτελέσματα επέρχονται μετά την πάροδο 6 μηνών από αυτή* και αφού ο μισθωτής καταβάλλει τα μισθώματα 4 μηνών.

Μετά τη λύση της κύριας μισθώσεως, επέρχεται αυτοδίκαιη λύση και οποιασδήποτε τυχόν υπομίσθωσης.

Καταγγελία της σύμβασης υπομισθώσεως από μισθωτή, κατόπιν καταγγελίας της κύριας μισθώσεως από τον εκμισθωτή

Ήδη με το Ν 3853/2010 άρθρ. 17, τα αποτελέσματα της καταγγελίας της μίσθωσης από το μισθωτή επέρχονται μετά από 3μήνες από την καταγγελία και αφού καταβληθεί ένα μίσθωμα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 20-5-2014

 

Aside

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Άρθρα ΠΔ 34/95, Άρθρα 579, 581 ΑΚ

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ 2609

 

Το μίσθιο φέρει πολεοδομικές υπερβάσεις γνωστές και αποδεκτές σε μισθωτή και εκμισθωτή αφού με αυτές επήλθαν ουσιώδεις βελτιώσεις στο μίσθιο και την επωφελέστερη εκμετάλλευσή του. Στη σύμβαση αναφέρεται το μίσθιο με το νόμιμο εμβαδόν του πριν την τέλεση των υπερβάσεων. Δεν αναφέρεται ότι υπάρχει άλλος ένας όροφος (αυθαίρετος), ο οποίος όμως δεν εκμισθώνεται τυπικά.

Ο μισθωτής, ο οποίος διαπιστώνει ότι η μίσθωση δεν είναι επωφελής για αυτόν, ένα χρόνο μετά, απευθύνεται στο Δήμο και ζητά με αίτησή του τη σφράγιση του καταστήματός του, διότι είναι παράνομο (!!!), με πρόθεση να χρησιμοποιήσει ως εφαλτήριο τη σφράγιση για να καταγγείλει τη μίσθωση λόγω πραγματικού ελαττώματος του μισθίου.

Ο εκμισθωτής επικαλείται την γνώση και συνομολόγηση του μισθωτή για τα ελαττώματα πριν τη μίσθωση, καθώς και το ότι ο ίδιος εκμίσθωσε το μίσθιο κατά το νόμιμο εμβαδόν του και όχι κατά το υπόλοιπο υπερβάλλον.

Ο αντίδικός μας ενάγων, αφού αποχώρησε από τη μίσθωση κατόπιν καταγγελίας, ασκεί στη συνέχεια αγωγή ζητώντας την αναγνώριση της εγκυρότητας της υπαναχώρησής του από τη μίσθωση λόγω πραγματικού ελαττώματος του μισθίου, καθώς και την αποζημίωση της ηθικής του βλάβης.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι σύμφωνα με το αρ. 579 ΑΚ ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα ή για συμφωνημένες ιδιότητες που γνώριζε ο μισθωτής κατά την συνομολόγηση της σύμβασης. Αποδειχθέντων των παραπάνω, απέρριψε την αγωγή. Το Εφετείο επικύρωσε την απόφαση του πρωτόδικου Δικαστηρίου.

 

                           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 20-5-2014

 

Aside

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Άρθρα ΠΔ 34/1995, άρθρ 288, 388 ΑΚ

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ 2857Α

 

Μίσθωση εντός χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος. Εμπορική μίσθωση παρά ταύτα διότι η συγκεκριμένη μίσθωση δεν εξαρτά την πελατεία της από τη χρήση του λιμένος.

Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι πράγματι έχει επέλθει απρόβλεπτη μεταβολή των συνθηκών και μείωσε το μίσθωμα σε ποσοστό 20%.

         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 16-5-2014

Aside

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ – ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΕΑΝ Η ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ. ΑΓΩΓΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ – ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΕΑΝ Η ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ. ΑΓΩΓΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ.

Άρθρα ΠΔ 34/1995 ΠΔ 715/1979

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ 2857

Στην αγωγή τους οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι στην περίπτωση τους δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του π.δ 715/1979 που αφορούν προμήθειες, μισθώσεις και εκμισθώσεις των Ν.Π.Δ.Δ, αλλά του π.δ 34/1995. Αυτό γιατί οι ενάγοντες προσελκύουν πελάτες από τις επιχειρηματικές τους ικανότητες και μόνο και όχι λόγω της θέσης των μισθίων διότι στο λιμάνι της Πρέβεζας δεν υπάρχει κίνηση επιβατηγών πλοίων.

 

Παρότι κατά τις διατάξεις του ΠΔ 34/95 εξαιρείται των εμπορικών μισθώσεων μίσθωση εντός του χώρου αυτού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η μίσθωση να εξαρτά την πελατεία της από τη χρήση του λιμένος. Σε αντίθετη περίπτωση (όπως εν προκειμένω), εφαρμόζεται το ΠΔ 34/95.

           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 16-5-2014

 

Aside

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Άρθρα 1441, 1485, 1486, 1487, 1496, 1518, 1520 ΑΚ, 358 ΠΚ

 

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 2873

 

Αίτηση συναινετικού διαζυγίου. Το ζευγάρι από το γάμο του απέκτησε δύο ανήλικα τέκνα.

Έγγραφη συμφωνία των συζύγων για την επιμέλεια των δύο ανήλικων τέκνων τους, καθώς και η επικοινωνία τους με αυτά.

Το δικαστήριο δέχτηκε την αίτηση.

Στη συνέχεια η σύζυγος αιτήθηκε επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, να της ανατεθεί και με δικαστική απόφαση προσωρινά η επιμέλεια των δύο ανηλίκων τέκνων και να της επιδικαστεί προσωρινά μηνιαία διατροφή για τα ανήλικα.

Ο καθ’ ου σύζυγος κατά τη συζήτηση άσκησε ανταίτηση ζητώντας να ρυθμισθεί η επικοινωνία του με τα ανήλικα τέκνα.

Ο καθ ου αποδέχθηκε το περιεχόμενο της αίτησης, η δε αιτούσα, αποδέχθηκε το περιεχόμενο της ανταίτησης σχετικά με την επικοινωνία. Έκδοση απόφασης από το Δικαστήριο σύμφωνα με τις δηλώσεις των αντιδίκων μόνο όσον αφορά τη διατροφή και την επικοινωνία. Όσον αφορά την επιμέλεια η συμφωνία των διαδίκων δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί συμβιβασμός (άρθ. 871 ΑΚ) διότι ανεξαρτήτως άλλων προϋποθέσεων, οι διάδικοι στερούνται της εξουσίας διαθέσεως του επίδικου αντικειμένου ήτοι της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων τους, που αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση του κύρους του συμβιβασμού ούτε ως αποδοχή της αγωγής γιατί η αποδοχή της νομικής και πραγματικής βάσεως της αγωγής δεν βρίσκεται στη διάθεση των διαδίκων.

Ανάθεση από το Δικαστήριο της προσωρινής επιμέλειας στην μητέρα μετά την εξέταση των πραγματικών περιστατικών.

Μη συμμόρφωση του πατέρα με την καταβολή της διατροφής. Ο μητέρα άσκησε μήνυση για παραβίαση των όρων της δικαστικής απόφασης.

Το δικαστήριο κήρυξε αθώο τον κατηγορούμενο, δεχόμενο αφενός ότι η μη καταβολή των διατροφών δεν οφείλονταν σε κακοβουλία αλλά σε αντικειμενική αδυναμία του πατέρα λόγω διακινδύνευσης ιδίας διατροφής.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 20-5-2014

Aside

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

Άρθρα 1465 παρ.1

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 2127.

 

Αφορά την υπόθεση προσβολής πατρότητας τέκνου γεννημένου σε γάμο. Το τέκνο καταλαμβάνεται από το τεκμήριο του αρ. 1465 παρ.1 ΑΚ. σύμφωνα με το οποίο τεκμαίρεται ότι το τέκνο έχει πατέρα τον σύζυγο της μητέρας. Όμως κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα της σύλληψης του τέκνου τα πρόσωπα που διατελούσαν σε έγγαμο βίο δεν είχαν καμία σαρκική συνάφεια διότι η έγγαμη συμβίωσή τους είχε διακοπεί και η μητέρα του τέκνου είχε κατά το αυτό κρίσιμο χρονικό διάστημα της σύλληψης μόνιμη σαρκική συνάφεια με άλλο πρόσωπο, ήτοι τον ενάγοντα ο οποίος άσκησε και την αγωγή προσβολής της πατρότητας.

Προαπαιτούμενο της ασκήσεως της αγωγής ήταν ο διορισμός ειδικού επιτρόπου που θα εκπροσωπούσε το τέκνο στην επικείμενη δίκη για την προσβολή της πατρότητας.

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πρέβεζας δέχτηκε την αγωγή προσβολής πατρότητας.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 8-5-2014