Aside

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΩΝ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΩΝ.

Άρθρα 966 παρ.3, 933, 686 επ., 999, ΚΠολΔ.

ΑΡ. ΑΡΧΕIΟΥ ΜΑΣ 2633

Καταβολή προκαταβολής για αγορά ΙΧ αυτοκινήτου. Η πωλήτρια υπεξαίρεσε το ποσό της προκαταβολής και αναγκάσθηκε δικαστικά να επιστρέψει το ποσό το οποίο αδικαιολογήτως εισέπραξε. Άρνηση εναγομένης και αναγκαστική εκτέλεση εναντίον της. Παρά τη διενέργεια δύο πλειστηριασμών, δεν εμφανίζεται πλειοδότης.

Η αιτούσα ζητά κατά την διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων να ορισθεί νέος πλειστηριασμός ακινήτου ιδιοκτησίας της αντιδίκου της με χαμηλότερη τιμή πρώτης προσφοράς διότι οι προηγούμενοι πλειστηριασμοί είχαν ματαιωθεί λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών.

Κατά την κρίση του Δικαστηρίου, οι ματαιώσεις των εν λόγω πλειστηριασμών πιθανολογούνται ότι οφείλονται στο γεγονός ότι η ορισθείσα αξία του ακινήτου είναι υψηλότερη σε σχέση με την πραγματική. Συνεπώς, το Δικαστήριο επέβαλλε να μειωθεί η τιμή πρώτης προσφοράς του εκπλειστηριαζ

όμενου ακινήτου και να διαταχθεί η διενέργεια νέου πλειστηριασμού μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κατάθεση της δικαστικής απόφασης στον υπάλληλο του πλειστηριασμού.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 29-5-2014

Aside

ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Άρθρο ΠΔ 293/2001

 

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 993*

 

Αναγκαστική εκτέλεση. Αναστολή εκτελέσεως. Προσύμφωνο χρονομεριστικής μίσθωσης. Παράλειψη χορήγησης αντιγράφου της σύμβασης μετά την υπογραφή του προσυμφώνου, ώστε οι αιτούντες να μελετήσουν τους όρους και στη συνέχεια να υπογράψουν το οριστικό συμβόλαιο. Θέση βραχυπροθέσμων προθεσμιών καταγγελίας και υπαναχώρησης από τη σύμβαση. Όρος ότι το συμβόλαιο μπορούσε να υπογραφεί από μόνη την καθ` ης. Πιθανολόγηση ευδοκίμησης λόγω ανακοπής, γιατί σύμφωνα με το ΠΔ 293/2001 περί χρονομεριστικών μισθώσεων, οι προθεσμίες άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης αρχίζουν από την παράδοση στον αγοραστή αντιγράφου της σύμβασης ή του δεσμευτικού προσυμφώνου μαζί με υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης, αν δεν παραδοθεί το άνω χωριστό έντυπο, η προθεσμία είναι 3 μήνες από την παράδοση του αντιγράφου ή δεσμευτικού προσυμφώνου.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 22-5-2014

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΣ»

Με παρατηρήσεις Κώστα Μπέη στη ΔΙΚΗ.

Aside

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ – ΨΕΥΔΗΣ ΔΗΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ – ΨΕΥΔΗΣ ΔΗΛΩΣΗ

Άρθρα 985 παρ. 3 ΚΠολΔ 985 παρ. 1 και 3 εδάφ. Α’ και 986 ΚΠολΔ, 914 ΑΚ

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 2884

 

Οι εργαζόμενοι ενάγοντες έχοντας αποκτήσει εκτελεστό τίτλο, για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους κατά εργολάβου, προέβησαν σε επιβολή κατασχέσεως στα χέρια της εναγόμενης Δημοτικής Επιχείρησης, ζητώντας να πληρωθούν από ποσό που προορίζονταν ως εργολαβική αμοιβή για έργο που παρέδωσε ο εργολάβος στην Δημοτική επιχείρηση.

Hεναγόμενη – τρίτη, παρότι είχε εις χείρας της αμοιβή προοριζόμενη για την εξόφληση του εργολάβου, ποσού 713.393,81 ευρώ, που αφορούσε την ανάθεση κατασκευής έργου, υπέβαλλε παρόλα αυτά αναληθείς αρνητικές – παραπλανητικές δηλώσεις. Οι ενάγοντες παραπλανηθέντες από τις δηλώσεις αυτές, δεν άσκησαν ανακοπές, πειθόμενοι ότι πράγματι δεν υφίσταται οποιοδήποτε ποσό εις χείρας της εναγόμενης που να αφορά τον εργολάβο, χάνοντας το σχετικό τους δικαίωμα για να ικανοποιηθούν από την κατάσχεση της εργολαβικής αμοιβής.

Στη συνέχεια αποκαλύπτεται ότι οι δηλώσεις της εναγόμενης ήταν παραπλανητικές και ψευδείς κατά το περιεχόμενό τους.

Οι ενάγοντες πλέον για να ικανοποιηθούν, άσκησαν αγωγή αδικοπραξίας απευθείας κατά της Δημοτικής επιχείρησης επικαλούμενοι ότι στην περίπτωση κατά την οποία η τρίτη – εναγόμενη στα χέρια της οποίας έγινε η κατάσχεση, υπέβαλε ανακριβή ή ψευδή δήλωση, ευθύνεται αυτή απέναντί τους με αποζημίωση. Προϋπόθεση για την ευθύνη του τρίτου είναι το ζημιογόνο γεγονός της ανακρίβειας της δηλώσεως που υποβλήθηκε, η ζημία του κατάσχοντος και ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ του ζημιογόνου τούτου γεγονότος και της ζημίας. Έτσι δεν αποκλείεται ο κατάσχων να αναζητήσει ολόκληρη την απαίτησή του, προς ικανοποίηση της οποίας επιβλήθηκε η κατάσχεση, όταν επικαλείται και αποδεικνύει ότι η μη είσπραξη της οφειλής αυτής οφείλεται στη συμπεριφορά του τρίτου, και να υποχρεωθεί ο τρίτος σε αποζημίωση, εάν απέκρυψε ή παρέλειψε ορισμένα γεγονότα, και από την απόκρυψη ή την παράλειψη αυτή, ως αιτίου, ζημιώθηκε ο κατάσχων.

Το πρωτόδικο Δικαστήριο δέχθηκε ότι οι δηλώσεις ήταν μεν ψευδείς, δεν ζημίωσαν παρόλα αυτά τους ενάγοντες.

Οι ενάγοντες άσκησαν έφεση κατά της ως άνω αποφάσεως.

Το Εφετείο Ιωαννίνων, δεχόμενο ότι οι δηλώσεις της εναγόμενης ήταν ψευδείς και παραπλανητικές, δέχθηκε ότι η συμπεριφορά της εναγόμενης είχε ως αποτέλεσμα την ζημία των εναγόντων και ότι ευθύνεται με αδικοπρακτική ευθύνη. Για το λόγο αυτό, αφού δέχτηκε την έφεση και εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση, υποχρέωσε την εναγόμενη, να πληρώσει η ίδια τη ζημία που προκάλεσε μέσω των ψευδών δηλώσεών της στους ενάγοντες.

 

           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 12-5-2014

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΣ»

Aside

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ

Σχετ: Βλ Γν ΝΣΚ 466/2012 Μ Πρ Ηρακλείου 1574/2012

Άρθρα 933, 938 ΚΠολΔ 966 ΑΚ, Ν 2076/92, ΝΔ 17-7/13.8.1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών:

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 122

 

Σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Πρέβεζας, βάσει εκτελεστού τίτλου, επιβλήθηκε αναγκαστική εκτέλεση εις χείρας της ΕΤΕ. Προκειμένου να γίνει η εκταμίευση του ποσού που βρέθηκε, οι αιτούντες άσκησαν αίτηση ενώπιον της κ Προέδρου Πρ Πρέβεζας.

Ο μη διάδικος Δήμος Πρέβεζας, επικαλούμενος έννομο συμφέρον, προκειμένου να εισέλθει στη δίκη, άσκησε παρέμβαση υπέρ της ΕΤΕ, ισχυριζόμενος ότι δεν μπορεί να καταβληθεί το ανωτέρω ποσό διότι ασκήθηκε ανακοπή κατά του κατασχετηρίου εγγράφου και διατάχθηκε η αναστολή της ως άνω εκτέλεσης.

Το Δικαστήριο έκανε δεκτή την κύρια παρέμβαση ως ουσιαστικά βάσιμη και έκρινε ότι η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με την οποία ζητούνταν η απόδοση των κατασχεθέντων πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 12-5-2014

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΣ»

 

Aside

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ- ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ- ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Άρθρα 933, 938 ΚΠολΔ 966 ΑΚ:

άρθρου 21 του δ/τος της 26-6/10-7-1944 περί κωδικός των νόμων περί δικών του Δημοσίου

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 122

 

Κατά του Δήμου Πρέβεζας, και μετά από την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, επιβλήθηκε κατάσχεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Πρέβεζας εις χείρας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Ο Δήμος Πρέβεζας άσκησε ανακοπή και αίτηση αναστολής εκτελέσεως, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας

Ο Δήμος με την αίτηση αναστολής ισχυρίσθηκε κίνδυνο ανεπανόρθωτης βλάβης σε περίπτωση εκτέλεσης, ισχυριζόμενος ταυτόχρονα ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Δήμου είναι ακατάσχετοι ως προοριζόμενοι στην εξυπηρέτηση δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή θρησκευτικών σκοπών.

Οι αντίδικοι ισχυρίσθηκαν ότι η κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού εις χείρας της ΕΤΕ νομίμως επιβλήθηκε, αφού αφορά ιδιωτική περιουσία του Δήμου και όχι πράγματα εκτός συναλλαγής που είναι κοινά σε όλους (ακατάσχετοι πόροι).

Το Δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής λόγω πιθανής ευδοκίμησης των λόγων ανακοπής και ενδεχόμενης ανεπανόρθωτης βλάβης στην οικονομική κατάσταση του Δήμου, αφού το κατασχεθέν ποσό αποτελεί πόρο για την χρηματοδότηση έργων.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 12-5-2014

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΣ»

Aside

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ 2553

Ο χαρακτήρας μίας έκτασης ως δασικής, δεν αποκλείει την δυνατότητα να συνιστά ταυτόχρονα αντικείμενο κυριότητας από ιδιώτη. Το Ελληνικό Δημόσιο είναι κύριο αυτής κατά το 1/5 εξ αδιαιρέτου, με βάση απόφαση διαιτητικού δικαστηρίου.

Κατάληψη από τρίτο.

Οι 2 από τους πολλούς συνιδιοκτήτες της έκτασης αυτής, άσκησαν αγωγή κατά του καταληψία, για λογαριασμό όλων των συνιδιοκτητών. Τόσο το πρωτόδικο Δικαστήριο όσο και το Εφετείο, αφού έκαναν δεκτή την αγωγή, στη συνέχεια διέταξαν την απόδοση στους ενάγοντες, ολοκλήρου του επιδίκου και όχι μόνο αυτό που αναλογούσε στις εξ αδιαιρέτου μερίδες τους.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 15-5-2014

Aside

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Άρθρα 1441, 1485, 1486, 1487, 1496, 1518, 1520 ΑΚ, 358 ΠΚ, ΕφΑθ 4075/98.

 

ΑΡ. ΑΡΧΕΊΟΥ ΜΑΣ 2873

 

Αίτηση συναινετικού διαζυγίου. Το ζευγάρι από το γάμο του απέκτησε δύο ανήλικα τέκνα.

Έγγραφη συμφωνία των συζύγων για την επιμέλεια των δύο ανήλικων τέκνων τους, καθώς και η επικοινωνία τους με αυτά.

Το δικαστήριο δέχτηκε την αίτηση.

Στη συνέχεια η σύζυγος αιτήθηκε επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, να της ανατεθεί και με δικαστική απόφαση προσωρινά η επιμέλεια των δύο ανηλίκων τέκνων και να της επιδικαστεί προσωρινά μηνιαία διατροφή για τα ανήλικα.

Ο καθ’ ου σύζυγος κατά τη συζήτηση άσκησε ανταίτηση ζητώντας να ρυθμισθεί η επικοινωνία του με τα ανήλικα τέκνα.

Ο καθ ου αποδέχθηκε το περιεχόμενο της αίτησης, η δε αιτούσα, αποδέχθηκε το περιεχόμενο της ανταίτησης σχετικά με την επικοινωνία. Έκδοση απόφασης από το Δικαστήριο σύμφωνα με τις δηλώσεις των αντιδίκων μόνο όσον αφορά τη διατροφή και την επικοινωνία. Όσον αφορά την επιμέλεια η συμφωνία των διαδίκων δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί συμβιβασμός (άρθ. 871 ΑΚ) διότι ανεξαρτήτως άλλων προϋποθέσεων, οι διάδικοι στερούνται της εξουσίας διαθέσεως του επίδικου αντικειμένου ήτοι της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων τους, που αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση του κύρους του συμβιβασμού ούτε ως αποδοχή της αγωγής γιατί η αποδοχή της νομικής και πραγματικής βάσεως της αγωγής δεν βρίσκεται στη διάθεση των διαδίκων.

Ανάθεση από το Δικαστήριο της προσωρινής επιμέλειας στην μητέρα μετά την εξέταση των πραγματικών περιστατικών.

Μη συμμόρφωση του πατέρα με την καταβολή της διατροφής. Ο μητέρα άσκησε μήνυση για παραβίαση των όρων της δικαστικής απόφασης.

Το δικαστήριο κήρυξε αθώο τον κατηγορούμενο, δεχόμενο αφενός ότι η μη καταβολή των διατροφών δεν οφείλονταν σε κακοβουλία αλλά σε αντικειμενική αδυναμία του πατέρα λόγω διακινδύνευσης ιδίας διατροφής.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 20-5-2014

Aside

ΣΥΝΤΑΞΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Άρθρα 13 παρ.1, 22, 29, 31 του Ν.344/1976, 782 ΚΠολΔ.

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 2887

 

Αφορά στην υπόθεση όπου οι αιτούσες (μητέρα και κόρη με μία αίτηση για εξοικονόμηση εξόδων) επικαλούμενες άμεσο έννομο συμφέρον τους ζητούν από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πρέβεζας να βεβαιωθεί το γεγονός (γέννηση) της πρώτης εξ΄ αυτών, προκειμένου να συνταχθεί η οικεία ληξιαρχική πράξη καθώς και να διορθωθεί η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως της δεύτερης ως προς την καταχώρηση της βαπτίσεως και την διόρθωση του κυρίου ονόματος της μητρός της το οποίο εκ παραδρομής αναγράφηκε λάθος.

Επίσης, ζητούν να διαταχθεί ο αρμόδιος Ληξίαρχος να προβεί στην κατά νόμο σύνταξη και διόρθωση των προαναφερόμενων ληξιαρχικών πράξεων. Το συγκεκριμένο αίτημα, ως προς την δεύτερη αιτούσα κρίθηκε μη νόμιμο και απορριπτέο διότι αντικείμενο της δίκης δεν ήταν η έκδοση διαταγής ως προς τον αρμόδιο ληξίαρχο για τη σύνταξη και συμπλήρωση – διόρθωση της προρρηθείσης ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως της δεύτερης αιτούσας αλλά η διαπίστωση των πραγματικών γεγονότων για τα οποία δεν συντάχθηκαν οι ως άνω ληξιαρχικές πράξεις ή τα οποία παραλείφθηκαν να καταχωρηθούν στα οικεία ληξιαρχικά βιβλία, ο δε ληξίαρχος θα υποχρεωθεί στην σύνταξη ή συμπλήρωση αυτών ως προς τα άνω πραγματικά γεγονότα μόνο με τον εξαναγκαστικό μηχανισμό της διοικήσεως. Επίδοση της αίτησης προς τον αρμόδιο εισαγγελέα Πρωτοδικών Πρέβεζας.

Το Δικαστήριο έκρινε πως το έννομο συμφέρον και των δύο αιτουσών είναι αυτονόητο, δεδομένου ότι η σύνταξη της ληξιαρχικής πράξεως και η συμπλήρωση της προαναφερόμενης ληξιαρχικής πράξης αφορά την προσωπική τους κατάσταση.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 29-5-2014

Aside

ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

      Άρθρα 1710, 1711, 1820, 1846, 1847, 1848, 1856, 1857 ΑΚ.

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 2605

 

Αφορά στην υπόθεση μητέρας, η οποία ασκούσα τη γονική μέριμνα και επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της, ζητά υπό την προαναφερόμενη ιδιότητά της, να της δοθεί η άδεια, να προβεί για λογαριασμό του ανηλίκου στην εκποίηση μιας μοτοσικλέτας που περιήλθε κατά τα ¾ εξ αδιαιρέτου σε αυτό, δυνάμει κληρονομικής διαδοχής μετά το θάνατο του πατέρα του σε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, με την αιτιολογία ότι η εκποίηση αυτής, είναι προφανώς ωφέλιμη για τη διοίκηση της περιουσίας του.

Επίδοση αντιγράφου στον Εισαγγελέα κατ΄άρθρο 748 παρ. 2 ΚΠολΔ.

Αποδοχή του ανηλίκου με το ευεργέτημα της απογραφής.

Η μητέρα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μοτοσικλέτα εν όψει του ότι στερείται άδειας οδήγησης και δεν επιθυμεί να αποκτήσει. Η ηλικία του ανήλικου τέκνου (3 ετών) αφενός καθιστά απολύτως αδύνατη την χρησιμοποίησή της από το ίδιο, αφ΄ ετέρου όταν θα είναι σε θέση να την χρησιμοποιήσει θα είναι άχρηστη λόγω παλαιότητας και η αξία της μηδαμινή.

Το Δικαστήριο, εκτιμώντας το γεγονός ότι η συγκεκριμένη μοτοσικλέτα μόνο έξοδα μπορεί να προκαλέσει στην περιουσία του ανηλίκου (τέλη κυκλοφορίας, ασφαλιστικών εισφορών, συντήρησης, φύλαξης κλπ) χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να του προσπορίσει κανένα όφελος, δέχτηκε την αίτηση.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 16-5-2014

 

Aside

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

Άρθρα 1510 παρ 2, 1511 εδ.α, 1526, 1623 εδ α,΄1624 παρ.1 αρ.1,2,8 και 11 ΑΚ.

ΑΡ. ΑΡΧΕIΟΥ ΜΑΣ 2572

 

Αφορά στην υπόθεση μητέρας η οποία ασκεί νομίμως τη γονική μέριμνα ανηλίκου η οποία ζητά επικαλούμενη το συμφέρον αυτού, να της παρασχεθεί η άδεια προκειμένου να εκποιήσει αριθμό μετοχών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, τις οποίες ο ανήλικος κληρονόμησε από τον θανόντα πατέρα του.

Νομίμως και ορισμένως εισήχθη η υπόθεση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση του συγγενικού συμβουλίου του οποίου η ύπαρξη είναι ασυμβίβαστη με τον θεσμό της γονικής μέριμνας και παράλληλα με την επίδοση αντιγράφου της αίτησης στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Στο Δικαστήριο αποδείχθηκε ότι ιδιοκτήτες των ως άνω μετοχών ήταν η μητέρα κατά ποσοστό ½ αυτών εξ αδιαιρέτου και το ανήλικο τέκνο της κατά τα υπόλοιπα ¾ αυτών εξ αδιαιρέτου.

Πρώτον, λόγω ότι ο θανών πατέρας ως τραπεζικός υπάλληλος υπέθετε κατά την αγορά των ως άνω μετοχών ότι θα τις εκποιήσει οποτεδήποτε και όχι ότι θα περιέλθουν στο ανήλικο τέκνο, δεύτερον λόγω του ότι οι μετοχές ως χρηματιστηριακό προϊόν δεν έχουν σταθερή αξία και εν τέλει λόγω της τότε δυσοίωνης οικονομικής κατάστασης που είχε σαν αποτέλεσμα η αξία της ως άνω μετοχής να κατρακυλήσει στο μισό της αξίας της με αποτέλεσμα η περιουσία του ανηλίκου να μειωθεί στο μισό, το Δικαστήριο δέχτηκε την αίτηση παροχής της άδειας εκποίησης της μητέρας.   Δεσμευτικοί όροι της δικαστικής απόφασης ήταν ότι αφενός η μητέρα δεν μπορεί να εκποιήσει μετοχές κάτω ενός συγκεκριμένου αριθμητικού ορίου ποσού ανά μετοχή παράλληλα με την δέσμευση ότι το όποιο εισπραχθέν ποσό θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του ανηλίκου τέκνου της.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 8-5-2014