Aside

ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ – ΑΓΩΓΗ ΕΞΩΣΕΩΣ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ – ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΕΝΣΤΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ – ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ

(647, 495, 516 533 παρ. 1 ΚπολΔ)

 

Προσωρινό αρχείο μας.

 

    Σύμβαση μισθώσεως οικίας και σύμβαση προσλήψεως της μισθώτριας από την εκμισθώτρια, ως οικιακής βοηθού των γονέων της. 

Η σύζυγος του ζεύγους των μισθωτών έχει ήδη δικαστικώς αναγνωρισμένες ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις κατά της εκμισθώτριας ύψους δεκάδων χιλιάδων €, λόγω μη καταβολής των δεδουλευμένων της από την εκμισθώτρια.

Η εκμισθώτρια, αντί καταβολής των οφειλομένων στη σύζυγο του ζεύγους των μισθωτών, ασκεί αγωγή για απόδοση του μισθίου κατά του συζύγου, απαιτώντας αφενός να μην πληρώσει ότι οφείλει, αφετέρου να εισπράττει και τα μισθώματα υπό την απειλή εξώσεώς τους. Η σύζυγος ασκεί κύρια παρέμβαση και υποβάλλει ένσταση συμψηφισμού και εξοφλήσεως. Το πρωτόδικο Δικαστήριο απορρίπτει την κύρια παρέμβαση και διατάσσει την αποβολή της οικογένειας από το μίσθιο. Παρά την άσκηση εφέσεως, η εκμισθώτρια εκτελεί την απόφαση και προβαίνει σε έξωση.

Το εφετείο, αποδεχόμενο ότι η σύζυγος τυγχάνει συνμισθώτρια του μισθίου της κυρίας κατοικίας, δέχεται την κύρια παρέμβαση, δέχεται την ένσταση συμψηφισμού και εξοφλήσεως, απορρίπτει την αγωγή και διατάσσει την επανεγκατάσταση των μισθωτών στο μίσθιο.

                     Υπόθεση του γραφείου μας.

 

Aside

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ – ΑΟΡΙΣΤΙΑ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ – Η ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΣΕ Η ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΟΡΙΣΤΙΑ

(223 ΚπολΔ, 221 παρ. 1 περ. α’, 216 παρ. 1 περ. γ’)

 

Προσωρινό αρχείο μας.

 

     Εργαζόμενοι σε εντολέα μας ΑΕ που διατηρεί ιχθυοτροφείο με έδρα τη ΒΙ.ΠΕ Πρέβεζας, άσκησαν αγωγή εναντίον της εν λόγω εταιρίας για καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών. Οι εργαζόμενοι είχαν προσληφθεί με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

Οι ενάγοντες αιτούνταν να υποχρεωθεί η εναγόμενη εταιρία να τους καταβάλει σύμφωνα με τις διατάξεις περί συμβάσεων εργασίας, άλλως με τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού το συνολικό ποσό των 58.316,86 ευρώ στη μεν πρώτη ενάγουσα και στον δεύτερο ενάγων το συνολικό ποσό των 54.178,39 ευρώ (συμπεριλαμβανόμενης της αποζημίωσης απόλυσης και δώρα Χριστουγέννων κλπ).

Κατά τη συζήτηση οι ενάγοντες προέβησαν με τις προτάσεις τους, α) σε εν μέρει μετατροπή του αιτήματος της αγωγής τους από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό, β) σε περιορισμό του ποσού της απαίτησής τους κατά ένα συγκεκριμένο ποσό. Δεν εξειδικεύτηκε όμως, ποια επιμέρους κονδύλια αφορά ο περιορισμός αυτός, ούτε συνάχθηκε ότι ο ανωτέρω περιορισμός θα γίνει αναλογικά στο κάθε επιμέρους κονδύλιο.

Επίσης δεν αναφέρεται στην αγωγή η ΣΣΕ ή διαιτητική απόφαση που εξομοιώνεται με συλλογική σύμβαση εργασίας που αφορά το συγκεκριμένο κλάδο εργαζομένων, των εναγόντων.

Το Δικαστήριο έκρινε αόριστη την αγωγή, για τους λόγους αυτούς και εφόσον δεν διευκρινίζεται ποιών αξιώσεων ζητείται η αναγνώριση και ποιών η καταψήφιση.

 

                              Υπόθεση του γραφείου μας.

Aside

Ενημερωτικό Σημείωμα για το Νόμο Κατσέλη (ν. 869/2010), μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το ν. 4336/2015

Μετά τον ν. 4336/2015, σχετικά με τη δικαστική ρύθμιση των οφειλών ενός υπερχρεωμένου προσώπου, το οποίο υποβάλει σήμερα αίτηση στο Ειρηνοδικείο, ισχύουν τ’ ακόλουθα:
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3869/2010 «Αν το σχέδιο δεν γίνει δεκτό από τους πιστωτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου ή αν εκδηλώθηκαν αντιρρήσεις κατά του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών και δεν υποκαθίστανται αυτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο, το δικαστήριο ελέγχει την ύπαρξη των αμφισβητούμενων απαιτήσεων και την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 1 για τη ρύθμιση των οφειλών και απαλλαγή του οφειλέτη».
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3869/2010 «Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή το δικαστήριο, αφού αφαιρέσει το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των ευλόγων δαπανών διαβίωσης του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, όπως αυτές εκάστοτε προσδιορίζονται με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους δυνάμει του ν. 4224/2013 ή μέχρις ότου εκδοθεί η ανωτέρω απόφαση, όπως αυτές προσδιορίζονται στην Έρευνα Οικονομικών Προϋπολογισμών (Ε.Ο.Π.) που διενεργεί κάθε χρόνο η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης που βαρύνουν τον οφειλέτη, διατάσσει την καταβολή μηνιαίως, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, του ποσού που απομένει με βάση τα περιουσιακά στοιχεία και τα πάσης φύσεως εισοδήματά του, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών, συμμέτρως διανεμόμενου».
Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010 «Εφόσον υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών, ή όταν το δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να παρακολουθήσει και να υποβοηθήσει την εκτέλεση των όρων ρύθμισης των οφειλών για την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη ή την εξασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών, ορίζεται εκκαθαριστής», ενώ σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010 «Ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδίδεται σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να εξαιρεθεί η κυρία κατοικία του από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, ιδίως ως προς την αντικειμενική αξία του ακινήτου το ύψος του συνόλου των οφειλών κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της κατάθεσης της αίτησης και το μικτό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του οφειλέτη».

Όμως επειδή μέχρι και σήμερα δεν έχει ακόμη εκδοθεί η ως άνω Κοινή Απόφαση που προβλέπεται από το νόμο να εκδοθεί, ως εκ τούτου, σχετικά με την εξαίρεση από την εκποίηση της Κύριας Κατοικίας μου, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι πρέπει, μέχρι να εκδοθεί η ως άνω Κοινή Απόφαση, να εφαρμόζονται αυτά που προέβλεπε το αρθρ. 9 παρ. 2, πριν την αντικατάστασή του από το ν. 4336/2015, ήτοι ότι «…εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ρυθμίζει την ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών σε συνολικό ποσό που μπορεί να ανέρχεται μέχρι και στο ογδόντα τοις εκατό (80%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας. Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει περίοδο χάριτος…».
Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, εάν το σύνολο των απαιτήσεων των πιστωτών υπερβαίνει το 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, για το υπερβάλλον αυτό ποσό, ο οφειλέτης απαλλάσσεται εκ του νόμου. Εναπόκειται εν συνεχεία στο Δικαστή να ορίσει το ποσό των απαιτήσεων που τυχόν κληθεί να καλύψει ο οφειλέτης με ανώτατο όριο το 80% της αντικειμενικής της κύριας κατοικίας, λαμβανομένης υπ’ όψη της προσωπικής και περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη.
Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθρ. 11 του ν. 3869/2010 «Η κανονική εκτέλεση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται σε εφαρμογή των παραγράφων 2, 4 και 5 του αρθρ. 8, επιφέρει , στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 στην παράγραφο 2 του άρθρου 9, την απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής, έναντι όλων των πιστωτών ακόμη και έναντι εκείνων που δεν ανήγγειλαν τις απαιτήσεις τους».

Οι όποιες αλλαγές στο ν. 3869/2010, έπειτα από το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή για τις 100 δόσεις και την προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς και συζητήθηκε στις 19-11-2015, αναμένονται αναφορικά με τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο νόμο (αρθρ. 1 του ν. 3869/2010), καθώς και με τις προϋποθέσεις διάσωσης της κύριας κατοικίας (αρθρ. 9, παρ. 2) και θα αφορούν αιτήσεις που θα κατατίθενται μετά στα Ειρηνοδικεία την 1-1-2016.

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την μέχρι τώρα πληροφόρησή μας, αιτήσεις που έχουν κατατεθεί για την υπαγωγή στο νόμο μέχρι σήμερα και όσες θα προλάβουν να κατατεθούν έως 31-12-2015, καθώς και αποφάσεις που έχουν εκδοθεί με το υφιστάμενο νομικό καθεστώς, δεν θα επηρεαστούν από τις τροποποιήσεις.

Όμως από 1/1/2016 και μετά αναμένεται για να γίνει πολύ πιο δυσχερής η υπαγωγή κάποιου στο νόμο Κατσέλη, διότι η υπαγωγή αυτή θα συνδέεται πλέον άμεσα και με τον κώδικα δεοντολογίας τραπεζών.
Βασίλειος Μπότσιος
Ουρανία Σιάρκου
Απόστολος Τάσσης

Aside

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΡΕΟΥΣ ΜΕ ΔΥΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΩ ΤΟΥ 80%

Ν. 3869/2010 άρθρα 4 παρ. 1
Προσωρινό αρχείο
Το Ειρηνοδικείο Πρέβεζας, με δύο πρόσφατες αποφάσεις του, που αφορούσαν την υπαγωγή δύο οικογενειών στο νόμο Κατσέλη (ν. 3869/2010), αποφάσισε την απομείωση του χρέους των αιτούντων και εντολέων μας στην πρώτη περίπτωση κατά 87,5% για το σύζυγο και 88,5% για τη σύζυγό του, και στη δεύτερη υπόθεση κατά 81% για τη σύζυγο και 83,3% για το σύζυγο.
Α. Στην πρώτη περίπτωση: Η σύζυγος είναι δημόσιος υπάλληλος με καθαρό εισόδημα 1.432,31 ευρώ. Ο σύζυγός της είναι ελεύθερος επαγγελματίας με μηδενικό εισόδημα. Έχουν δύο ανήλικα τέκνα και δεν διαθέτουν έσοδα από άλλες πηγές. Επίσης διαμένουν στο ιδιόκτητο διαμέρισμα τους και διαθέτουν ένα αυτοκίνητο. Η ακίνητη περιουσία τους περιορίζεται σε εξ αδιαιρέτου ποσοστά σε αγροτεμάχια μηδαμινής αξίας. Πριν την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο, οι δύο σύζυγοι κατέβαλαν από κοινού στους πιστωτές (τράπεζες) το συνολικό ποσό των 1.332,00 ευρώ / μήνα.
Το Δικαστήριο συνεκδικάζοντας και κάνοντας δεκτές τις αιτήσεις των αιτούντων, ρύθμισε τα χρέη τους ως εξής: Για τη σύζυγο επέβαλλε μηνιαίες καταβολές ύψους 100 ευρώ και για το σύζυγο 55,27 ευρώ αντίστοιχα, για το χρονικό διάστημα των 5 πρώτων ετών, συμμέτρως κατανεμημένες προς όλους τους πιστωτές τους.
Το Δικαστήριο εξαίρεσε την εκποίηση της κύριας κατοικίας των αιτούντων υποχρεώνοντάς τους ταυτόχρονα να καταβάλουν μηνιαίως για την διάσωσή της, η σύζυγος το ποσό των 95,99 ευρώ και ο σύζυγος το ποσό των 97,55 ευρώ για τα επόμενα 20 χρόνια. Τέλος απήλλαξε τους αιτούντες από τα λοιπά χρέη τους και εξαίρεσε από εκποίηση τα λοιπά ακίνητα και κινητά περιουσιακά τους στοιχεία. Το ποσό αυτό δεν τοκίζεται.
Συνεπώς η σύζυγος – οφειλέτρια θα καταβάλει κατά το χρονικό διάστημα αυτών των 25 ετών, συνολικά το ποσό των 29.037,6 ευρώ και ο δε σύζυγος – οφειλέτης το συνολικό ποσό των 26.728,2 ευρώ έναντι της αρχικής οφειλής του που ανέρχονταν κατά το χρόνο στα 232.909,66 ευρώ. Το ποσό αυτό θα συνέχιζε να τοκίζεται ετησίως μέχρι την οριστική εξόφλησή του. Η απομείωση του χρέους για τους δύο συζύγους ανέρχεται σε ποσοστό 87,5% και 88,5% αντίστοιχα.
Β. Στη δεύτερη περίπτωση: Ο σύζυγος είναι συνταξιούχος αστυνομικός. Το μηνιαίο εισόδημά του προερχόμενο αποκλειστικά και μόνο από τη σύνταξή του, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.430,19 ευρώ. Η σύζυγός είναι άνεργη με μοναδικό εισόδημα 200 € ετησίως προερχόμενο από αγροτικές επιχορηγήσεις. Έχουν ένα ενήλικο τέκνο και δεν διαθέτουν κανένα άλλο εισόδημα. Στην κυριότητα τους έχουν μία κύρια κατοικία, δύο αγροτεμάχια και ένα αυτοκίνητο. Επίσης η σύζυγος είναι εξ αδιαιρέτου κυρία σε άλλα δύο αγροτεμάχια.
Οι οφειλέτες έπρεπε να καταβάλουν από κοινού στους πιστωτές τους (τράπεζες), συνολικά το ποσό των 776 ευρώ / μηνιαίως.
Το Δικαστήριο συνεκδικάζοντας και κάνοντας δεκτές τις αιτήσεις των δύο συζύγων – εντολέως μας, ρύθμισε τα χρέη τους ως εξής: Για το σύζυγο επέβαλλε μηνιαίες καταβολές ύψους 177,33 ευρώ και για τη σύζυγο 74,78 ευρώ μηνιαίως αντίστοιχα, για το χρονικό διάστημα των 5 πρώτων ετών, συμμέτρως κατανεμημένες προς όλους τους πιστωτές τους.
Επίσης εξαίρεσε την εκποίηση της κύριας κατοικίας των αιτούντων υποχρεώνοντάς τους ταυτόχρονα να καταβάλουν μηνιαίως για την διάσωσή της, ο σύζυγος το ποσό των 141,18 ευρώ και η σύζυγος το ποσό των 147,02 ευρώ για τα επόμενα 17 έτη. Τέλος απήλλαξε τους αιτούντες από τα λοιπά χρέη τους και εξαίρεσε από εκποίηση τα λοιπά ακίνητα και κινητά περιουσιακά τους στοιχεία. Το ποσό αυτό δεν τοκίζεται.
Συνεπώς ο σύζυγος θα καταβάλει κατά το χρονικό διάστημα αυτών των 22 ετών, συνολικά το ποσό των 39.440,52 ευρώ και η σύζυγος, στο ίδιο χρονικό διάστημα το συνολικό ποσό των 34.478,8 ευρώ έναντι της αρχικής οφειλής του που ανέρχονταν σε 206.999,81 ευρώ. Το ποσό αυτό θα συνέχιζε να τοκίζεται ετησίως μέχρι την οριστική εξόφλησή του. Η απομείωση του χρέους για τους δύο συζύγους ανέρχεται σε ποσοστό της τάξεως του 81% και 83,3% αντίστοιχα.
Υποθέσεις του γραφείου μας.

Aside

ΤΡΟΧΑΙΟ – ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΤΟΚΩΝ ΕΠΙΔΙΚΙΑΣ – ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ
Άρθρ. 931, 932, 356 ΑΚ, Ν 2055/2012, Ν 4193/2013.

 

Αριθμός αρχείου μας 3272

Πολύ συχνά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τις ασφαλιστικές εταιρίες, οι οποίες σε υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων δυστροπούν στην καταβολή τόκων επιδικίας με την εφαρμογή του Ν 2055/2012. Εν προκειμένω, παρότι το αντικείμενο της διαφοράς ήταν μικρό, η συγκεκριμένη υπόθεση οδηγήθηκε στα δικαστήρια για την παραγωγή νομολογίας και για την επίλυση οριστικά του συγκεκριμένου ζητήματος και νομολογιακά. Νομικά φυσικά και δεν υπήρχε ζήτημα αφού ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Αυτονόητα εφόσον η ασφαλιστική εταιρία δυστροπούσε στην καταβολή των τόκων αυτών, έπρεπε να ακολουθήσει επιταγή προς πληρωμή και κατά συνέπεια και χρέωση αμοιβής για τη σύνταξη αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα πλέον στο άρθρ. 72 Ν 4193/2013.

Ειδικότερα: Σε προηγούμενη ανάρτησή μας, αναφερόμασταν σε τροχαίο ατύχημα προξενούμενο κατ’ αποκλειστική υπαιτιότητα της οδηγού του ΙΧΕ, η οποία οδηγώντας το ΙΧΕ αυτοκίνητο της ιδιοκτησίας της, μέσα στην πόλη της Πρέβεζας, χωρίς να ενεργοποιήσει τα φώτα έκτακτης ανάγκης, ακινητοποίησε το όχημά της μπροστά στην ΑΤΕ Πρέβεζας, παραπλεύρως άλλου σταθμευμένου οχήματος (διπλοπαρκάρησε) και άνοιξε την πόρτα της για να κατέβει. Αποτέλεσμα της αμελούς αυτής συμπεριφοράς της, ήταν να τραυματίσει με την πόρτα, διερχόμενο οδηγό μοτοποδηλάτου ο οποίος εκινείτο ομόρροπα και επιχείρησε να διέλθει της οδού εντός του ρεύματος πορείας του, με μηδενική ταχύτητα (η γωνία της πόρτας τον βρήκε στο πρόσωπο), και να τον ανατρέψει.

Το Εφετείο αποδεχόμενο την αποκλειστική υπαιτιότητα της εναγομένης, δέχθηκε ότι ο συγκεκριμένος τραυματισμός συνιστά μόνιμη αναπηρία και λαμβάνοντας υπόψιν τις επιπτώσεις που θα έχει αυτός όσον αφορά την επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική ανέλιξή του, υποχρέωσε την εναγόμενη να καταβάλει στον ενάγοντα πέραν της ηθικής βλάβης και πρόσθετη χρηματική ικανοποίηση λόγω μόνιμης αναπηρίας.

Η αντίδικος ασφαλιστική εταιρία της υπαίτιας οδηγού, ύστερα από την έκδοση της απόφασης του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου, προέβη στην αποπληρωμή του ποσού που επιδικάστηκε υπέρ του εντολέα μας. Πλην όμως, το ποσό αυτό δεν εξοφλήθηκε κατά τα διατασσόμενα της απόφασης καθώς η αντίδικος δεν κατέβαλλε τους οφειλόμενους τόκους επιδικίας. Κατόπιν αυτού, ο εντολέας μας προχώρησε στην εκτέλεση της συγκεκριμένης απόφασης με επιταγή προς πληρωμή για το συνολικό ποσό των 5.172,9 ευρώ εκ των οποίων τα 3.227,9 ευρώ αφορούσαν τόκους επιδικίας και τα υπόλοιπα, δικαστική δαπάνη.

Η αντίδικος άσκησε ανακοπή και αναστολή της εκτελέσεως κατά της επιταγής προς εκτέλεση ισχυριζόμενη ότι δεν οφείλει το ως άνω ποσό καθώς αυτό δεν αναφέρεται ως αίτημα στην αγωγή του εντολέας μας.

Η αίτηση αναστολής απορρίφθηκε με την αιτιολογία ότι : «ουδόλως συνάγεται ότι για την επιδίκαση τόκων επιδικίας θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερο σχετικό αίτημα στην αγωγή, αφού η υποχρέωση καταβολής τόκων επιδικίας, προκύπτει απευθείας από το νόμο και όταν το δικάζον δικαστήριο επιδικάζει την απαίτηση με την υποχρέωση του νόμιμου τόκου, νοείται ο νόμιμος τόκος επιδικίας … Σύμφωνα με το άρθρ. 72 του Ν 4194/2013 (κώδικα δικηγόρων), για τη σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση τίτλων εκτελεστών η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται στο σύνολο της δικαστικής δαπάνης όπως αυτή επιδικάσθηκε…»

Η αίτηση αναστολής απορρίφθηκε.

Υπόθεση του γραφείου μας.

Aside

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

 

(Άρθρ. 46 παρ. 1α, 49 παρ. 1, 51, 53, 57, 79 και 259, 263 και 263 ΠΚ)

 

 

Αριθμός αρχείου μας 3331

 

Ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατόπιν καταγγελίας αγνώστου κατηγορείται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος τελεσθείσα από Δήμαρχο, συνιστάμενη σε παράλειψη του οφειλόμενου διοικητικού μέτρου προσωρινής σφράγισης του καταστήματος παρά τη διαπίστωση 3 συνεχόμενων διοικητικών παραβάσεων.

Η ηθική αυτουργία κατά την κατηγορία συνίσταται στην άσκηση φορτικότητας και πειθούς προς το Δήμαρχο με πολλαπλές παραινέσεις προκειμένου να προβεί σε αυτή την παράλειψη προς όφελός του και εις βάρος του Δημοσίου συμφέροντος.

Το Μον. Πρωτοδικείο Πρέβεζας έκρινε αθώους τους κατηγορουμένους λόγω ελλείψεως δόλου.

       Υπόθεση του γραφείου μας.

Aside

 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΤΡΟΧΑΙΟ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΣΧΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΧ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ.

 

(άρθρ. 914, 298 ΑΚ)

 

Αριθμός αρχείου 3329

 

     Όχημα ΔΧ, ενταγμένο στην δύναμη του ΚΤΕΛ Νομού …, συγκρούσθηκε εκτελώντας δρομολόγιο από Άρτα προς Πρέβεζα με κινούμενο αντίρροπα ΙΧ, το οποίο εξετράπη της πορείας του. Θανάσιμος τραυματισμός του οδηγού του ΙΧ, ο οποίος ευθυνόταν κατ’ αποκλειστικά. Τραυματισμός του οδηγού του ΔΧ οχήματος όπως και 13 επιβαινόντων και ολοσχερής καταστροφή των δύο οχημάτων.

Ακινητοποίηση και απόσυρση του ΔΧ οχήματος. Ανάγκη άμεσης αντικατάστασης του πλην αντικειμενικής αδυναμίας των ιδιοκτητών του προς αγορά νέου. Διαφυγόντα κέρδη από την διακοπή της εκμετάλλευσής συνολικού ποσού 54.149,64 ευρώ.

Το Μον. Πρωτοδικείο Πρέβεζας επιδίκασε αποζημίωση για την καταστροφή του οχήματος, όλα τα διαφυγόντα κέρδη και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Επί της απόφασης δεν ασκήθηκε έφεση αφού επακολούθησε συμβιβασμός με την αντίδικο ασφαλιστική εταιρία.

 

Υπόθεση του γραφείου μας.

Aside

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

 

 

Αριθμός αρχείου 3286

 

Ιδιωτική υπάλληλος, η οποία εργαζόταν ως πωλήτρια, κατόπιν καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη της, κατέθεσε αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την χορήγηση επιδόματος από τον ΟΑΕΔ. Η αίτηση αυτή έγινε δεκτή και εντάχθηκε στο πρόγραμμα επιδότησης ανεργίας.

Η εντολέας μας λάμβανε κανονικά το επίδομα ανεργίας επί 5 μήνες ώσπου αποφασίσθηκε η ανάκληση της απόφασης περί χορήγησής του και η επιστροφή ολόκληρου του καρπωθέντος ποσού. Αφού υποβλήθηκε σχετικό ερώτημα στον ΟΑΕΔ, οι υπάλληλοί του ενημέρωσαν ότι η ανάκληση οφειλόταν στο εξής: διαπιστώθηκε ύστερα από αντιπαραβολή στοιχείων στα αρχεία του ΟΑΕΔ και του ΙΚΑ, ότι κατά την ημερομηνία απόλυσής της ήταν έγκυος, γεγονός το οποίο, όπως προέκυψε, αποκρύφθηκε δολίως και ως εκ τούτου ο εργοδότης της δεν έπρεπε να καταγγείλει την μεταξύ τους σύμβαση εργασίας. Συνεπώς όλο αυτό το διάστημα η υπάλληλος αυτή έπρεπε να λαμβάνει σχετικό επίδομα από το ΙΚΑ και όχι από τον ΟΑΕΔ.

Η εντολέας μας ισχυρίσθηκε, όπως στην πραγματικότητα συνέβαινε, ότι πράγματι ήταν έγκυος (προσκομιθέντα ιατρικά έγγραφα), γεγονός το οποίο όμως δεν γνώριζε ούτε εκείνη και άρα ούτε και ο εργοδότης της, αφού κατά το χρόνο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας βρίσκονταν μόλις στο δεύτερο μήνα της κύησης. Η ενιστάμενη πληρούσε και όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που τάσσει ο νόμος για την χορήγηση του επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Η εν λόγω ένσταση που κατατέθηκε ενώπιον της ειδικής επιτροπής ενστάσεων του ΟΑΕΔ έγινε ΔΕΚΤΗ.

Υπόθεση του γραφείου μας.

Aside

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙ ΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΩΝ– ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΛΟΓΩ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΣΩ ΟΕΚ

 

Άρθρα 733, 734, 735 ΚΠολΔ, ΝΔ 2963/1954, ΑΝ 163/1967, Ν 1641/1986, ΥΑ 50442/1998.

 

Αριθμός αρχείου μας 2750

 

     Ο αιτών τα ασφαλιστικά μέτρα περί νομής και αντίδικος της εντολέως μας, στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που υπέβαλλε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας, ισχυριζόταν ότι λόγω του επαγγέλματος και ενσήμων δικαιούνταν στεγαστική αποκατάσταση από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (εφεξής ΟΕΚ). Ότι στα πλαίσια αυτά, του παραχωρήθηκε το αναφερόμενο στην αίτηση διαμέρισμα. Ότι η οικογενειακή του κατάσταση κανένα ρόλο δεν έπαιξε στην επιλογή αυτού και της οικογενείας του για στεγαστική αποκατάσταση. Ότι στο εν λόγω διαμέρισμα κατοικούσε με την οικογένειά του μέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης που διέταζε την προσωρινή μετοίκησή του λόγω διάσπασης της έγγαμης συμβίωσής του με την σύζυγό του αλλά και με τα τέκνα του. Και τέλος ότι εφόσον ο μεταξύ τους γάμος έχει λυθεί σήμερα αμετάκλητα, δεν συντρέχουν οι λόγοι για τους οποίους διετάχθη η μετοίκησή του, άρα πρέπει να του αποδοθεί η αποκλειστική νομή και κατοχή της εν λόγω κατοικίας.

Βασικό και θεμελιώδες επιχείρημα της καθ’ης η αίτηση και εντολέως μας ήταν ότι νομίμως είχε το δικαίωμα νομής και κατοχής του επιδίκου, καθώς όπως προκύπτει από έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας του ΟΕΚ, εφόσον η σύζυγος δηλώθηκε από τον αιτούντα ως προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς του, τότε «εάν ο γάμος λυθεί με υπαιτιότητα του αιτούντος, έχει δικαίωμα οίκησης εφόρου ζωής που χάνεται σε περίπτωση γάμου αυτής ή σε περίπτωση που αποκτήσει ιδιόκτητη στέγη».

Το Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση του αντιδίκου κυρίως με βάση τον ανωτέρω ισχυρισμό, δηλαδή δέχθηκε ότι η σύζυγος έχει δικαίωμα οίκησης επί του επιδίκου, καθώς μέχρι σήμερα τηρεί τις προϋποθέσεις χρήσης αυτού όπως τις ορίζει ο ΟΕΚ.

Άλλως και επικουρικώς σε κάθε περίπτωση ο αιτών, έχει χάσει το δικαίωμα της προστασίας του από τη νομή και κατοχή της οικίας διότι αυτό έχει υποπέσει στην ενιαύσια παραγραφή του αρθρ. 992 ΑΚ.

Υπόθεση του γραφείου μας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 13-11-2015