Aside

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
ΝΕΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΡΕΟΥΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 55,7%

Ν. 3869/2010 άρθρα 4 παρ. 1
Προσωρινό αρχείο
Το Ειρηνοδικείο Πρέβεζας, με απόφασή του, που αφορούσε την υπαγωγή μιας οικογένειας στο νόμο Κατσέλη (ν. 3869/2010), αποφάσισε την απομείωση του χρέους των αιτούντων και εντολέων μας κατά 55,7% για έκαστο των συζύγων.
Οι σύζυγοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι με καθαρό μηνιαίο εισόδημα για τον μεν σύζυγο 1.277,47 ευρώ και για την σύζυγο 1.199,01 ευρώ. Έχουν τρία ανήλικα τέκνα και δεν διαθέτουν έσοδα από άλλες πηγές. Επίσης διαμένουν στο ιδιόκτητο διαμέρισμα τους και διαθέτουν ένα αυτοκίνητο. Η ακίνητη περιουσία τους περιορίζεται σε εξ αδιαιρέτου ποσοστά σε αγροτεμάχια μηδαμινής αξίας. Πριν την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο, οι δύο σύζυγοι κατέβαλαν από κοινού στον πιστωτή τους (ΤΠΔ) το συνολικό ποσό των 750,52 ευρώ / μήνα.
Το Δικαστήριο συνεκδικάζοντας και κάνοντας δεκτές τις αιτήσεις των αιτούντων, ρύθμισε τα χρέη τους ως εξής: Επέβαλλε σε έκαστο των συζύγων μηνιαίες καταβολές ύψους 100 ευρώ, για το χρονικό διάστημα των 5 πρώτων ετών.
Το Δικαστήριο εξαίρεσε την εκποίηση της κύριας κατοικίας των αιτούντων υποχρεώνοντάς τους ταυτόχρονα να καταβάλουν μηνιαίως για την διάσωσή της, έκαστος των συζύγων το ποσό των 120,63 ευρώ για τα επόμενα 15 χρόνια. Τέλος απήλλαξε τους αιτούντες από τα λοιπά χρέη τους και εξαίρεσε από εκποίηση τα λοιπά ακίνητα και κινητά περιουσιακά τους στοιχεία. Το ποσό αυτό δεν τοκίζεται.
Συνεπώς οι σύζυγοι – οφειλέτες θα καταβάλουν από κοινού κατά το χρονικό διάστημα αυτών των 20 ετών, συνολικά το ποσό των 55.426,8 ευρώ έναντι της αρχικής οφειλής τους που ανέρχονταν στα 124.876,62 ευρώ. Το ποσό αυτό θα συνέχιζε να τοκίζεται ετησίως μέχρι την οριστική εξόφλησή του. Η απομείωση του χρέους για τους δύο συζύγους ανέρχεται σε ποσοστό 55,7%.
Υπόθεση του γραφείου μας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 10-1-2016

Aside

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΟΥ – ΑΣΚΗΣΗ ΠΛΑΓΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗ.

(Άρθρα 410 επ. ΑΚ, 72 ΚπολΔ, Ν. 2496/2007 ΦΕΚ Α’ 87).
Προσωρινό αρχείο μας.

Οι εντολείς μας, προέβησαν στη σύναψη τοκοχρεολυτικού δανείου με τη δανείστρια Τράπεζα κατόπιν υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης του χορηγούμενου από την Τράπεζα ποσού σε τρίτη ασφαλιστική εταιρία. Η ασφαλιστική εταιρία αποτελεί θυγατρική της δανείστριας τράπεζας.
Η ασφαλιστική σύμβαση συνήφθη από του λήπτες του δανείου ΥΠΕΡ της Τράπεζας, έναντι ασφαλίστρου και σε περίπτωση θανάτου τους, η Τράπεζα δικαιούνταν ασφάλισμα ίσο με το ½ του άληκτου υπολοίπου κεφαλαίου του δανείου για τον καθένα από αυτούς, όπως αυτό θα διαμορφωνόταν κατά την ημερομηνία θανάτου του ασφαλισμένου.
Θάνατος ενός εκ των δανειοληπτών. Άρνηση της ασφαλιστικής εταιρίας να καταβάλει το ασφάλισμα προφασισμένη προϋπάρχουσα νόσο του ασφαλισμένου η οποία δεν δηλώθηκε κατά τη σύσταση της ασφάλισης.
Το δικαστήριο δέχθηκε ότι σε καμία παράβαση δεν προέβη ο θανών ασφαλισμένος, αφού η καρδιακή νόσος από την οποία κατέληξε, δεν προϋπήρχε της ασφαλιστικής σύμβασης, ούτε υποκρύφθηκε δολίως. Κατά συνέπεια πληρούνταν η βασική προϋπόθεση χορήγησης του ασφαλίσματος. Δηλαδή, κατά την ημεροχρονολογία του θανάτου, βρισκόταν σε ισχύ το ως άνω ασφαλιστήριο συμβόλαιο όπως επίσης, το γεγονός που προκάλεσε το θάνατο ήταν μεταγενέστερο της ημερομηνίας έναρξης της ασφάλισης.
Το Ειρηνοδικείο Πρέβεζας έκανε δεκτή την πλαγιαστική αγωγή (αρθρ. 72 ΚπολΔ) που ασκήθηκε από την εντολέα μας κατά της Ασφαλιστικής εταιρίας, καθώς η δανείστρια Τράπεζα αδρανούσε να απαιτήσει από την εναγομένη το ασφάλισμα προς ικανοποίησή της.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 10-1-2016

Aside

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ – ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΛΟΓΩ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΩΝ.

(Άρθρα 1, 29 παρ. 1 του Ν.2971/01, 10, 66 παρ. 1 του Ν.3028/02)

Αριθμός αρχείου μας 3361

Κατασκευή επίχωσης άνευ αδείας, εντός ζώνης παραλίας και αιγιαλού σε χαρακτηρισμένο αρχαιολογικό χώρο από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου. Κατάσταση ανάγκης λόγω ζημιών που προκλήθηκαν στην εν λόγω περιοχή της Πρέβεζας (Μύτικας), μετά από έντονη βροχόπτωση και κίνδυνο κατάρρευσης δημοσίου δρόμου και οικιών. Παρότι ενημερώθηκαν οι συναρμόδιες υπηρεσίες και η αρχαιολογία, δεν υπήρχε χρόνος για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών. Απαιτούμενος χρόνος τότε, για την ολοκλήρωση της τυπικής διαδικασίας, τουλάχιστον ένα έτος.
Το Δικαστήριο αναγνώρισε το χαρακτήρα του κατεπείγοντος και την κατάσταση ανάγκης ως λόγο άρσης του αδίκου χαρακτήρα της πράξης της διοίκησης να προχωρήσει στην επίχωση του αιγιαλού, πριν επιτύχει προηγούμενα την έκδοση των απαιτούμενων αδειών. Ειδικότερα δέχθηκε ότι δεν ήταν άδικη η πράξη αφού τελέσθηκε για να αποτρέψει παρόντα και αναπότρεπτο με άλλα μέσα κίνδυνο ο οποίος απειλούσε δημόσια αλλά και ιδιωτική περιουσία, θέτοντας σε κίνδυνο και την ασφάλεια των συγκοινωνιών.
Αθώωση των κατηγορουμένων υπαλλήλων (του προϊσταμένου υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας και του προέδρου τοπικής κοινότητας του οικείου Δήμου).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 10/1/2016

Aside

ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ – ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΑΡΘΡ 99 ΠτΚ

 

(Άρθρα 79 & 1 Ν. 5960/33, 99, 106η εδ β, του πτωχευτικού Κώδικα (Ν 3588/2007), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρ. 12 του Ν 4013/2011 άρθρ. 2 παρ 1 ΠΚ,)

 

 

Αριθμός αρχείου μας 3224

 

Αγροτική επιχείρηση λειτουργούσα υπό τη μορφή ΑΕ – ιχθυοκαλλιέργειας στην Ήπειρο. Φυσική καταστροφή ύψους τουλάχιστον 4.000.000 ευρώ, που επήλθε λόγω ασφυξίας όλου του ζωικού πληθυσμού, μετά από αναστροφή των νερών του Αμβρακικού κόλπου λόγω της διοχέτευσης τεραστίων ποσοτήτων νερού από το φράγμα Πουρναρίου της ΔΕΗ. Αποτέλεσμα της καταστροφής ήταν αλυσιδωτές συνέπειες στις οικονομικές υποχρεώσεις του επιχειρηματία και εντολέως μας. Υπαγωγή του στο άρθρο 99 πτωχευτικού κώδικα.

Κατηγορία για έκδοση ακάλυπτων επιταγών.

Αυτοτελείς ισχυρισμοί του εντολέα μας : Επικύρωση της συμφωνίας της εταιρίας του με την πλειοψηφία των πιστωτών στα πλαίσια της διαδικασίας συνδιαλλαγής κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 99 επ. ΠτΚ. Κατά το άρθρο 104 ΠτΚ με την επικύρωση της συμφωνίας των πιστωτών και το πέρας της διαδικασίας της συνδιαλλαγής και σύμφωνα με την παρ. β «προσωρινά κατά την διάρκεια ισχύος της συμφωνίας αναστέλλονται τα μέτρα, εκκρεμή ή μη ατομικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη, για την ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν την σύναψη της συμφωνίας.»

Σύμφωνα με το άρθρ. 106η εδ β, του πτωχευτικού Κώδικα (Ν 3588/2007), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρ. 12 του Ν 4013/2011, το οποίο σύμφωνα με το άρθρ. 2 παρ 1 ΠΚ, τυγχάνει εφαρμογής εν προκειμένω μετά από αίτηση υπαγωγής στον πτωχευτικό νόμο, εφόσον επιτευχθεί η συμφωνία συνδιαλλαγής και επικύρωση της συμφωνίας αυτής με την πλειοψηφία των πιστωτών «Εξαλείφεται το αξιόποινο των αδικημάτων έκπτωσης ακάλυπτων επιταγών …».

Το Δικαστήριο εσφαλμένα απέρριψε τους ισχυρισμούς αυτούς, δεχόμενο, ότι η εξάλειψη του αξιοποίνου αφορά μόνο απαιτήσεις πιστωτών από ακάλυπτες επιταγές, που συμμετείχαν στη διαδικασία συνδιαλλαγής, όχι όμως και αυτών που δεν προσυπέγραψαν. Η παραδοχή αυτή δεν έχει έρεισμα στο νόμο.

Παρόλα αυτά το Δικαστήριο, καταδίκασε μεν τον κατηγορούμενο λόγω του τυπικού του αδικήματος, επέβαλε όμως περιορισμένες ποινές, αναγνωρίζοντας ελαφρυντικά και ταυτόχρονα την έλλειψη δόλου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 19-2-2016