Aside

ΣΥΡΡΟΗ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Άρθρα 914, 681 299,57παρ. 2, 59, 932 ΑΚ, 216 παρ. 1 ΚΠολΔ, Ν. 2160/1933

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 662

 

Οι ενάγοντες – αντίδικοι συμφώνησαν με την εναγομένη, που διατηρεί τουριστική επιχείρηση ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στην παραλία της Λούτσας Ν. Πρέβεζας τη μίσθωση ενός διαμερίσματος για χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας καταβάλλοντας ταυτόχρονα προκαταβολή. Προσερχόμενοι για να κάνουν χρήση αυτού, η εναγομένη τους δήλωσε αδυναμία εκτέλεσης της σύμβασης, αφού εκ παραδρομής είχε προβεί ήδη σε εκμίσθωσή του σε άλλο πελάτη. Προσφέρθηκε όμως άμεσα αφενός στην επιστροφή της προκαταβολής, αφετέρου στην εξεύρεση άλλου δωματίου, έναντι ίδιου τιμήματος και με τις ίδιες ιδιότητες στην ίδια περιοχή.

Οι ενάγοντες αρνήθηκαν και στράφηκαν στη συνέχεια εναντίον της με αγωγή, στην οποία επικαλούνται συρροή αδικοπρακτικής και ενδοσυμβατικής ευθύνης.

Το Δικαστήριο έκανε δεκτό ότι κατά το άρθρο 914 ΑΚ η υπαίτια ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη με την οποία παραβιάζεται κάποια σύμβαση μπορεί πέρα της αξιώσεως από τη σύμβαση να θεμελιώσει και αξίωση από αδικοπραξία όταν και χωρίς τη συμβατική σχέση διαπραττομένη θα ήταν παράνομη, ως αντικείμενη στο κατ άρθρ. 914 ΑΚ επιβαλλόμενο γενικό καθήκον να μη ζημιώνει κάποιος τον άλλον υπαίτια. Σ΄ αυτή την περίπτωση υπάρχει συρροή συμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης ο δε δανειστής έχει το δικαίωμα να στηρίξει τη σχετική αξίωσή του για αποζημίωση είτε στη σύμβαση είτε στην αδικοπραξία είτε επιβοηθητικά και στις δύο. Θα αποζημιωθεί όμως μόνο μια φορά κατά τρόπο ώστε αν ικανοποιηθεί πλήρως βάσει της μιας ευθύνης να μη μπορεί να ζητήσει ικανοποίηση και βάσει της άλλης εκτός αν αυτή έχει αντικείμενο αποζημίωσης μεγαλύτερο από εκείνη οπότε σώζεται ως προς το επιπλέον.

Το Ειρηνοδικείο Πρέβεζας απέρριψε την υπό κρίση αγωγή ως μη νόμιμη ως προς την κύρια βάση της καθώς δε περιέχει τα απαιτούμενα στοιχεία που στηρίζουν την αξίωση από αδικοπραξία όπου είναι επιτρεπτή και η αποκατάσταση της ηθικής βλάβης κατ΄ άρθρ. 932 ΑΚ με καταβολή χρηματικής αποζημίωσης. Η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης είναι ανεξάρτητη από την αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία με την έννοια ότι ο παθών μπορεί να ζητήσει μόνο χρηματική ικανοποίηση ή μόνο αποζημίωση ή και τα δύο. Για τη βασιμότητα όμως της αγωγής περί ικανοποιήσεως της ηθικής βλάβης πρέπει να υπάρχει και αξίωση για περιουσιακή ζημία έστω και αν δεν ασκείται με την αγωγή.

Αντίθετα το Δικαστήριο δέχτηκε ότι εν προκειμένω πρόκειται για αθέτηση συμβάσεως και δη της κατ΄ άρθρο 681 ΑΚ καθόσον η εναγομένη παρά τη μη παροχή του συμφωνηθέντος διαμερίσματος προσφέρθηκε στην επιστροφή της δοθείσης προκαταβολής όσο και στην παραχώρηση ενός νέου διαμερίσματος στερούμενο τις ιδιότητες του συμφωνηθέντος, άλλως στην εξεύρεση άλλου με τις ίδιες ιδιότητες.

Περαιτέρω, η αγωγή ως προς την επικουρική της βάση απορρίφθηκε ως αόριστη καθώς δεν αναφέρονται σ΄ αυτήν με πληρότητα και σαφήνεια   κατ΄ άρθρ. 216 ΚΠολΔ τα πραγματικά περιστατικά που αντιστοιχούν στα αφηρημένα στοιχεία του πραγματικού κανόνα δικαίου 57 ΑΚ και δη τα παραγωγικά αίτια του επιδίκου δικαιώματος, ώστε να είναι δυνατή η κατ΄ άρθρ. 914 ΑΚ αποζημίωση.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 11-1-2016

 

Aside

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.

Άρθρα 683 παρ. 1, 33, 682 παρ. 1, 62, 64 παρ. 2 , 68, 682 παρ. 1, 707 επ, ΚΑΙ 687 παρ. 1 ΚΠολΔ 361, 513 επ. ΑΚ.

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 351

Οι αλλοδαποί εκπρόσωποι της καθ’ ης, συστήνουν στο εξωτερικό εταιρίες, οι οποίοι αφού επιτύχουν δολίως την προμήθεια προϊόντων επί πιστώσει από Έλληνες παραγωγούς αγροτικών προϊόντων με σκοπό την εξαγωγή, στη συνέχεια εξαφανίζονται. Όταν ενημερωθούν για την απόπειρα λήψης καταδιωκτικών μέτρων εναντιόν τους, (αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων – αγωγές – μηνύσεις για μη καταβολή τιμήματος ευπαθών αγροτικών προϊόντων), ιδρύουν νέες εταιρίες, ακόμη και με την ίδια αλλοδαπή έδρα πολλές φορές και εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο μεταφέροντας τα προϊόντα με τα ίδια φορτηγά.

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης χωρίς επίδοση της αίτησης κατ άρθρ. 687 παρ 1 ΚΠολΔ, για την εξασφάλιση ισόποσου τιμήματος εκ πωλήσεως εσπεριδοειδών.

«…Από τα έγγραφα τα οποία προσκόμισε και επικαλείται η αιτούσα πιθανολογήθηκε ότι η καθ΄ ης οφείλει στην αιτούσα ….. για την πώληση και προμήθεια …. κιλών πορτοκαλιών τα οποία της πούλησε στην Πρέβεζα τον Ιανουάριο του ….. και ότι η σχετική αξίωση της αιτούσης κινδυνεύει να μην ικανοποιηθεί λόγω του αμέσου κινδύνου εκποιήσεως ή μεταφοράς εκτός Ελλάδας των τυχών υφισταμένων περιουσιακών στοιχείων της καθ’ ης οπότε παρίσταται αναγκαία η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακινήτου περιουσίας της καθ’ ης στην Ελλάδα είτε στα χέρια αυτής είτε στα χέρια τρίτων.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πρέβεζας δέχτηκε την αίτηση.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 11-1-2016

 

Aside

ΠΤΩΧΕΥΣΗ – ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΥ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ – ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΑΥΤΗΣ

Άρθρα 254 παρ.1, 411 εδ.α, 524 παρ.1 ΚΠολΔ, ΠτΚ

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 641

 

Ο αντίδικος άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτ/κείου Πρέβεζας δύο αγωγές οι οποίες αναφέρονται σε οφειλόμενο τίμημα από σύμβαση πωλήσεως αγροτικών προϊόντων οι οποίες συνεκδικάσθηκαν και απορρίφθηκαν.

Την ανωτέρω απόφαση ο εκκαλών – ενάγων, προσέβαλε ενώπιον του Εφετείου Ιωαννίνων. Επ ΄αυτής εξεδόθη απόφαση του Εφετείου Ιωαννίνων η οποία ανάβαλε την κρίση επί της ουσίας και διέταξε την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων – η οποία δεν αποτελεί νέα απόδειξη – και την επ΄ ακροατηρίω εξέταση ενός μάρτυρος απόδειξης και του πρώτου εφεσιβλήτου καθώς αυτή η δυνατότητα παρέχεται στο δικαστήριο και στη διαδικασία της δευτεροβάθμιας δίκης κατ΄ άρθρ. 524 παρ.1.

Ο δεύτερος εναγόμενος και νυν εφεσίβλητος ο οποίος έχει πτωχεύσει και εκπροσωπείται από τον σύνδικο της πτωχεύσεως εκμεταλλεύεται επιχείρηση τυροκομείου. Σύσταση αφανούς εταιρίας μεταξύ των εφεσίβλητων. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο ενάγων κατά τις γαλακτοκομικές περιόδους …… παρέδωσε στους εναγομένους περίπου 20.000 κιλά γάλα η αξία του οποίου δεν εξοφλήθηκε.

Δεν αποδείχθηκε η ύπαρξη άτυπης συμφωνίας για καταβολή επιπλέον τιμής / κιλό πέραν των αναγραφομένων στα παραστατικά πωλήσεως.

Τέλος αποδείχθηκε ότι με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πρεβέζης ο δεύτερος εναγόμενος κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης συνεπώς ο ενάγων για την μέχρι του χρόνου αυτού χρηματική απαίτησή του είναι πτωχευτικός πιστωτής, επομένως οι αγωγές καθ’ ό μέρος στρέφονται κατά του πτωχεύσαντος είναι απορριπτέες ως απαράδεκτες καθόσον αυτός υποχρεούται να ακολουθήσει την διαδικασία ελέγξεως των πιστώσεων. Για το υπόλοιπο ποσό που αφορά την ποσότητα γάλακτος που πούλησε στους εναγομένους μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως του δεύτερου από αυτούς ο ενάγων είναι μεταπτωχευτικός πιστωτής δυνάμενος να επιμεληθεί της μεταπτωχευτικής περιουσίας του.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 11-1-2016

Aside

ΈΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ ΑΠΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Άρθρα 632 ΚΠολΔ, 914, 297, 298, 330 εδ. β΄, 341, 345, 346, 481 επ., 926, 928, και 932 ΑΚ, 2, 4, 9 και 10 του Ν Γ=/1911, 10 του Ν. 489/1976, 70, 907 και 908 παρ. 1 δ.

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 3192Α

Θανάσιμος τραυματισμός μοτοποδηλάτη – εντολέα μας σε τροχαίο ατύχημα μετά από παραβίαση της προτεραιότητάς του. Άσκηση και ευδοκίμηση και σε δεύτερο βαθμό αγωγής για ζημιές εξ αυτοκινήτου.

Αναγνωριστικό αίτημα ως προς τη ψυχική οδύνη πεθερού και πεθεράς. Άρνηση της ασφαλιστικής εταιρίας να πληρώσει. Έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση την απόφαση του Εφετείου που έκρινε τελεσίδικα για την απαίτηση.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 11-1-2016

 

Aside

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Άρθρα 666, 667, 670, έως 676 και 681 Α΄ ΚΠολΔ, 914, 297, 298, 330 εδ. β΄, 341, 345, 346, 481 επ., 926, 928, και 932 ΑΚ, 2, 4, 9 και 10 του Ν Γ=/1911, 10 του Ν. 489/1976, 70, 907 και 908 παρ. 1 δ.

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 3192

Σύγκρουση μοτοποδηλάτη (συζύγου και πατέρα 2 ανήλικων θυγατέρων ηλικίας 4 και 2,5 ετών) που κινείται σύννομα, με ΙΧ το οποίο παρεμβάλλεται της πορείας του, παραβιάζοντας την προτεραιότητά του. Το ΙΧ εξήλθε από πάροδο έχοντας πρόθεση να διασχίσει κάθετα και αντικανονικά και τα δύο ρεύματα πορείας του οδοστρώματος, χωρίς να ελέγξει την κίνηση των οχημάτων που χρησιμοποιούσαν την οδό, παραβιάζοντας τη συνεχόμενη διπλή διαχωριστική γραμμή, εισερχόμενο στη διασταύρωση χωρίς να ανακόψει την ταχύτητά του και φράσσοντας την πορεία του μοτοποδηλάτου με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του μοτοποδηλάτου.

Ο μοτοποδηλάτης παρά την χρήση κράνους, απεβίωσε λόγω εσωτερικής αιμορραγίας.

Με την είδηση του θανάτου του γιού του, αποβιώνει και ο πατέρας του μοτοποδηλάτη, την ίδια ημέρα. Αδυναμία αναζήτησης ψυχικής οδύνης για τους κληρονόμους του (πατέρα), λόγω έμμεσης και όχι άμεσης ζημίας, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν κατέστη επίδικη.

Τόσο η ένσταση συνυπαιτιότητας όσο και αυτή του συντρέχοντος πταίσματος που υποβλήθηκαν από την ασφαλιστική εταιρία απορρίφθηκαν αφού το δικαστήριο δέχθηκε ότι ο παθών κινείτο με μικρή ταχύτητα στο άκρο δεξιό της πορείας του, ενώ έκανε κάθε δυνατή αποφευκτική ενέργεια. Αποκλειστικά υπεύθυνη η οδηγός του ζημιογόνου ΙΧ.

Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι ο θανών εργάζονταν τόσο ως ελαιοχρωματιστής όσο και σε αγροτικές εργασίες κερδίζοντας μηνιαίως τουλάχιστον το ποσό των 1.380,00 € μηνιαίως.

Το Δικαστήριο επιδίκασε: Ψυχική οδύνη στους οικείους (σύζυγο, δύο ανήλικες θυγατέρες, πεθερό, πεθερά), διατροφή στη σύζυγο και στις ανήλικες θυγατέρες μέχρι ενηλικιώσεως, έξοδα κηδείας και έξοδα κατασκευής μνημείου.

Ασκήθηκε έφεση από την ασφαλιστική εταιρία η οποία απορρίφθηκε.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 11-1-2016

Aside

ΑΝΑΚΟΠΗ 933 ΚΠολΔ ΚΑΤΑ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ, ΓΙΑ ΑΟΡΙΣΤΙΑ, ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ

Άρθρ 643, 649, 650, 591 παρ 1, 904, 915, 916, 924, 933, 934, ΚΠολΔ.

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 3192Β

Έκδοση τελεσίδικης αναγνωριστικής απόφασης για καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης. Έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση αυτή και επίδοση με επιταγή προς πληρωμή, μετά την άρνηση της ασφαλιστικής εταιρίας να καταβάλει τις υποχρεώσεις της.

Ανακοπή 933 ΚΠολΔ από την ασφαλιστική εταιρία για τους εξής λόγους:

-Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος με την αιτιολογία ότι δήθεν δεν οχλήθηκε προηγούμενα η τελεσίδικη απόφαση (ψευδώς). Απορρίφθηκε διότι το δικαστήριο έκρινε ότι δεν συνιστά κατάχρηση η επιλογή από το δανειστή του χρόνου να εισπράξει την απαίτησή του, αφού αυτό αποτελεί δικαίωμα συνυφασμένο με την περιουσία του.

-Αοριστία, διότι δεν αναφέρεται (δήθεν) ο χρόνος έναρξης της τοκοφορίας και δεν αναλύεται ο τρόπος υπολογισμού του ποσού των τόκων για κάθε δικαιούχο. Απορρίφθηκε διότι σύμφωνα με την απόφαση αρκεί να προκύπτει από την επιταγή η αιτία της απαίτησης, ο δε τρόπος υπολογισμού δεν απαιτείται να αναφέρεται αφού γίνεται σύμφωνα με το νόμο με απλό μαθηματικό υπολογισμό, βάσει του κεφαλαίου, του επιτοκίου και του χρονικού διαστήματος από τη δημιουργία της απαίτησης.

-Ουσιαστικής αβασιμότητας της απαίτησης. Απορρίφθηκε λόγω δεδικασμένου που έχει παράγει η τελεσίδικη αναγνωριστική απόφαση με βάση την οποία εκδόθηκε η επίδικη διαταγή πληρωμής.

-Για το ύψος του κονδυλίου της επιταγής προς πληρωμή του πληρεξουσίου Δικηγόρου. Απορρίφθηκε διότι κρίθηκε ότι το ύψος αυτού καθορίζεται από το νόμο (άρθρ 72 παρ. 1 ν 4194/2013) και ορίζεται στο ύψος της επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 11-1-2016

 

Aside

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Άρθρα 740 – 781, 905, 323 ΚΠολΔ, Ν. 4305/1962

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 857α

Ο αιτών και η σύζυγός του βρισκόταν σε διάσταση από τον Ιούνιο του 1990 χωρίς να έχει λυθεί ο μεταξύ τους γάμος. Το 1992 γεννήθηκε στην Γερμανία από την σύζυγο του αιτούντος ένα παιδί το οποίο ως γεννημένο σε νόμιμο γάμο θεωρήθηκε ως γνήσιο τέκνο του αιτούντος. Εν συνεχεία με απόφαση του Πρωτοδικείου WUPPERTAL Γερμανίας η οποία προσκομίσθηκε σε επίσημη ακριβή μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και η οποία έγινε αμετάκλητη από το 1995 κρίθηκε ότι το ανωτέρω ανήλικο τέκνο δεν είναι γνήσιο τέκνο του αιτούντος. Εξάλλου δεν έχει εκδοθεί απόφαση του Πρωτοδικείου Πρέβεζας σχετική με τη λύση γάμου των προαναφερομένων συζύγων.

Άσκηση αίτησης αναγνώρισης δεδικασμένου αλλοδαπής δικαστικής απόφασης.

Κατά συνέπεια ενόψει του ότι δεν υπάρχει λόγος που να αποκλείει την αναγνώριση του δεδικασμένου της προαναφερθείσας αλλοδαπής απόφασης αφού η απόφαση αυτή δεν αντιτίθεται στην ημεδαπή δημόσια τάξη και τα χρηστά εν γένει ήθη της Ελληνικής κοινωνίας ούτε άλλωστε ο αιτών στερήθηκε το δικαίωμα υπεράσπισής του και γενικά της συμμετοχής του στη δίκη ενώπιον του παραπάνω αλλοδαπού δικαστηρίου, το Μονομελές Πρωτοδικείο Πρέβεζας δέχτηκε την υπό κρίση αίτηση.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 11-1-2016

 

 

 

 

Aside

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ 3ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΕΞ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΔΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ – ΤΟ ΘΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ – ΑΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Άρθρα 1, 14, 15, 16, 18, 26, 28, 51 επ., 53, 61 επ, 79, 302 παρ.1, 2 ΠΚ.

 

Ποινική δίωξη ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου Πρέβεζας, κατά του κατηγορουμένου, για ανθρωποκτονία εξ’ αμελείας δια παραλείψεως και συγκεκριμένα για τον θανάσιμο τραυματισμό της 3χρονης ανήλικης κόρης του. Ο κατηγορούμενος τυγχάνει ιδιοκτήτης – εκμεταλλευτής και υπεύθυνος λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Κατά τη διάρκεια ανακατασκευών του καταστήματός του, είχε τοποθετηθεί πρόχειρα ένας ξύλινος πάγκος στο πλακόστρωτο (με υψομετρική διαφορά) του περιβάλλοντος χώρου του ΚΥΕ, με αποτέλεσμα η ανήλικη, η οποία βρισκόταν στο χώρο και έπαιζε, να σκαρφαλώσει στον ξύλινο πάγκο και αυτός να την καταπλακώσει στο κεφάλι προξενώντας της βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση από την οποία προήλθε ο θάνατός της.

Το Δικαστήριο αποδεχόμενο τον ισχυρισμό μας κατ’ άρθρ. 302 παρ 2 ΠΚ, έκρινε ότι η ψυχική οδύνη που υπέστη ο κατηγορούμενος από τις συνέπειες της πράξης του που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του οικείου του (τέκνου αυτού), συνιστά λόγο μη υποβολής του σε ποινή και τον απάλλαξε από αυτή.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 11-1-2016

 

 

Aside

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Άρθρα 29 παρ 3 Ν. 3459/2006, 51, 53, 57, 61, 63, 64, 65, 79, 94 παρ 1 ΠΚ.

Ποινική δίωξη ενώπιον του Μον Πλημ/κείου Πρέβεζας, κατά του κατηγορουμένου, για κατοχή μικροποσότητας κάνναβης, αποκλειστικά για δική του χρήση.
Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι η προμήθεια της μικροποσότητας αυτής έγινε για συμπτωματική χρήση και έκρινε μη τιμωριτή την πράξη. Ήτοι ο κατηγορούμενος κηρύχθηκε μεν ένοχος αφού συντρέχουν τα στοιχεία του άδικου χαρακτήρα της πράξης και του καταλογισμού αυτής, δεν επιβλήθηκε όμως ποινή, αφού η διάταξη του άρθρ. 29 παρ 3 Ν 3459/2006 συνιστά λόγω άρσης του αξιοποίνου.
ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 11-1-2016

Aside

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Άρθρα 7 παρ. 4β της 9Α /2005 Πυροσβ. Διάταξης.

 

Ασκήθηκε ποινική δίωξη ενώπιον του Πταισματοδικείου Πρέβεζας, καθώς ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε από την – Επιτροπή Ελέγχου χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων ΟΤΑ – στην Κοινότητα ….. Ν Πρέβεζας, διαπιστώθηκε σειρά παραβάσεων της πυροσβεστικής νομοθεσίας σε χωματερή, η οποία δεν πληρούσε τα μέτρα που προβλέπονται για την αντιπυρική προστασία. Ελλιπής περίφραξη κατά παράβαση του άρθρου 7 παρ. 4β της 9Α /2005 Πυροσβεστικής Διάταξης, δεν υπήρχε διάνοιξη αποψιλωμένης βλάστησης ζώνης πλάτους τουλάχιστον πενήντα μέτρων περιμετρικά της περίφραξης, δεν έχει γίνει πλήρης επιχωμάτωση των απορριμμάτων.

Ορθώς έγινε η παραπομπή για παραβίαση πυροσβεστικής διάταξης και όχι για υποβάθμιση περιβάλλοντος, όπως παγίως και εσφαλμένως γίνεται κάθε φορά που υπάρχει διαπίστωση παραβάσεων της πυροσβεστικής νομοθεσίας σε χωματερές, αφού εν προκειμένω, οι διαπιστωθείσες παραβάσεις δεν συνδέονται αιτιωδώς με υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Απαλλαγή του κατηγορουμένου προέδρου Κοινότητας μετά την άμεση συμμόρφωση με τις υποδείξεις της επιτροπής και τη διαπίστωση της έλλειψης δόλου.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 11-1-2016