ΑΓΩΓΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ  ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ – ΜΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ Η ΑΚΣΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΘΩΤΗ. ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΧΘΗΚΕ ΟΜΩΣ ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ.

(αρθρ. 288, 388, 281 ΑΚ,ΠΔ 34/1995 αρθρ. 7, 44)

Προσωρινό αρχείο μας

    Η εντολέας μας τυγχάνει μισθώτρια επαγγελματικής στέγης. Τον Φεβρουάριο του έτους 2015, μετά από προτροπή των εκμισθωτών, υπό την απειλή εξώσεως λόγω υποτιθέμενης λήξεως της διάρκειας της μίσθωσης και προκειμένου να αποφύγει την έξωση και εν αγνοία της για την προστασία της δέχθηκε την υπογραφή της παράτασης της μισθώσεως. Κανένας άλλος όρος του μισθωτηρίου δεν τροποποιήθηκε.

Άσκηση αγωγής στη συνέχεια, λίγους μήνες αργότερα για  αναπροσαρμογή – μείωση του μισθώματος. Ισχυρισμός για απρόοπτη αρνητική μεταβολή των οικονομικών συνθηκών που επικράτησαν στη χώρα από την σύναψη της αρχικής μισθώσεως μέχρι το χρόνο ασκήσεως της αγωγής. Αναγκαία συνέπεια ήταν η μείωση της μισθωτικής αξίας των ακινήτων στην περιοχή που βρίσκεται το μίσθιο η οποία και επιβάλλει τη μείωση του μισθώματος στο προσήκον μέτρο.

Ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος της μισθώτριας και λόγω υπερημερίας της μισθώτριας στην καταβολή του μισθώματος. Το Δικαστήριο απέρριψε την ένσταση αυτή ως μη νόμιμη, κρίνοντας ότι αφενός τα επικαλούμενα περιστατικά, δεν επαρκούν για να κριθεί ως καταχρηστική η άσκηση του δικαιώματος και αφετέρου, διότι κατά τα άρθρα 388 και 288 ΑΚ δεν αποκλείεται το δικαίωμα του οφειλέτη να ζητήσει αναπροσαρμογή της σύμβασης μίσθωσης κατά τη διάρκεια της υπερημερίας του.

Πλην όμως απέρριψε την αγωγή, δεχόμενο ότι η ανανέωση της χρονικής διάρκειας αυτής, συνεπάγεται αποδοχή και των λοιπών όρων του μισθωτηρίου.

 

     Υπόθεση του γραφείου μας.

ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΗΣ ΔΥΣΤΡΟΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ – ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ – CAPITAL CONTROLS.

 

(αρθρ. 66 ΕισΝΚΠολΔ, 661 ΚπολΔ, 281, 597, 432, 330, 340, 342, 341 ΑΚ).

 

Προσωρινό αρχείο μας.

 

Ο αντίδικος, εκμισθωτής ακινήτου στην παραλία της Πρέβεζας, άσκησε αγωγή απόδοσης μισθίου λόγω επανειλημμένης δυστροπίας, κατά της εντολέως μας για μη καταβολή του συμφωνημένου μισθώματος.

Είχε προηγηθεί ολιγοήμερη καταβολή του μισθώματος το μήνα Μάιο του 2015. Η δεύτερη καθυστέρηση αφορούσε το μίσθωμα Ιουλίου του ίδιου έτους, αμέσως μετά την επιβολή των capital controls. Ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος, αφού σύμφωνα με τους ισχυρισμούς μας η δεύτερη καθυστέρηση δεν οφείλονταν σε δυστροπία, αλλά σε εύλογη αιτία λόγω αντικειμενική αδυναμία συνιστάμενη αφενός στην επιβολή των capital controls και αφετέρου, στο θάνατο στενού συγγενικού προσώπου της εντολέως μας.

Το Δικαστήριο, δέχθηκε ότι υπήρξε επανειλημμένη καθυστέρηση στην καταβολή των μισθωμάτων και ότι από την καθυστέρηση αυτή τεκμαίρεται επανειλημμένη δυστροπία την οποία δεν αίρει η μεταγενέστερη καταβολή των μισθωμάτων. Πλην όμως, ότι οι συνθήκες που περιέχονται στους ισχυρισμούς μας, καθιστούν την άσκηση του δικαιώματος του αντιδίκου (για αποβολή της εντολέως μας – μισθώτριας), μη ανεκτή κατά την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Σημαντικό ρόλο έπαιξε στην κρίση του Δικαστηρίου, ότι κατά τα προηγούμενα 9 έτη δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση στην καταβολή των μισθωμάτων εκ μέρους της μισθώτριας.

Το Δικαστήριο αποδεχόμενο την ένστασή μου η οποία υποβλήθηκε προσηκόντως, απέρριψε την αγωγή του αντιδίκου.

Υπόθεση του γραφείου μας.