ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤ’ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ – ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΤΟΣ, ΕΝΩ  ΕΙΧΑΝ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ – ΑΚΥΡΟΣ Ο ΟΡΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.

(Άρθρα 259, 263 ΠΚ σε συνδ. με αρθρ. 80 παρ. 6 Ν. 3463/2006 και αρθρ. 2 παρ. 2 περ. α’ ΠΔ 180/1979, 3/1996 αστυνομική διάταξη, υπ’ αριθμ 293/2015 Γνωμοδότηση του Ε τμήματος του ΝΣΚ).

Αριθμός αρχείου μας 3594

Η υπόθεση αφορά χρονικό διάστημα πριν την μεταφορά της αρμοδιότητας για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προσωρινή σφράγιση) στην Αστυνομία. Συνέχεια

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΛΟΓΩ ΑΟΡΙΣΤΙΑΣ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΑΝ Η ΕΝΑΓΟΥΣΑ ΗΤΑΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

(άρθρα 914, 929, 928 AK, 246, 285 KAI 69 παρ 1 δ και 3 ΚΠολΔ, αρθρ 11 παρ. 1. του ΠΔ 237/1986,

ΑΡΘΡ. 111 παρ. 2 και 216 παρ 1 α ΚΠολΔ)

Συνέχεια

ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΗΣΥΧΗΣΕΙ ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ

Ο νομοθέτης επιφυλάσσει διαφορετική αντιμετώπιση στον ανήλικο δράστη, διακρίνοντας ως βασικό στοιχείο της ποινικής του μεταχείρισης την ανηλικότητα και ανωριμότητά του. Με το ίδιο σκεπτικό αντιμετωπίζει επίσης επιεικέστερα τον δράστη που τέλεσε αδίκημα κατά τη διάρκεια της μετεφηβικής ηλικίας (άρθρ. 133 ΠΚ), δηλαδή στην ηλικία της πρώιμης ενηλικότητας μεταξύ 18 και 21 ετών. Συνέχεια

ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ – ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Η ΑΛΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ– ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Η ψυχική υγεία και η ικανότητα του δικαιοπρακτούντος να αντιλαμβάνεται το νόημα και τις συνέπειες των συμφωνιών που συνάπτει, αποτελεί προϋπόθεση  για την εγκυρότητα και τη νομιμότητα των ενεργειών – συναλλαγών δικαιοπραξιών  του φυσικού προσώπου. Συνέχεια

ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

Κατ’ αρχήν να ορίσω τη διάκριση μεταξύ της γονικής μέριμνας και της επιμέλειας, με έναν τρόπο γενικό προκειμένου να καταστεί κατανοητός. Συνέχεια