Κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού Δήμου- Αίτηση αναστολής εκτέλεσης

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ- ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Άρθρα 933, 938  ΚΠολΔ 966 ΑΚ: άρθρου 21 του δ/τος της 26-6/10-7-1944 περί κωδικός των νόμων περί δικών του Δημοσίου ΑΡ.  ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ…