ΑΙΤΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΙΟΝΕΙ ΝΟΜΗΣ ΕΠΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΔΙΟΔΟΥ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΛΟΓΩ ΑΟΡΙΣΤΙΑΣ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΣ Ο ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΜΕΣΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ – Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΝΙΚΙΩΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΠΟΤΡΕΠΤΕΟ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΤΑΝ ΡΗΤΩΣ Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ

(Άρθρα 216 παρ. 1 του ΚΠολΔ σε συνδυασμό με τα άρθρα 974, 975, 980, 996 ΑΚ και 733, 734 ΚΠολΔ, 4 παρ. 3 ν. ΓΨΗΖ 2/1991)

—–. . . —–

Το Ειρηνοδικείο Πρέβεζας εκδικάζοντας αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την προστασία της επικαλούμενης οιονεί νομής απέρριψε ως αόριστη την αίτηση των αντιδίκων με την οποία ζητούσαν αφενός μεν να αναγνωρισθούν προσωρινά οιονεί νομής πραγματικής δουλείας διόδου επί της περιγραφόμενης στην αίτηση τους διόδου και αφετέρου να υποχρεωθούν οι εντολείς μας να τους αποδώσουν την οιονεί νομή επί της επιδίκου διόδου, εκθέτοντας ότι δεν υπήρχε η ακριβής κατά τον νόμο περιγραφή του προσβαλλόμενου δικαιώματος αφού αφενός μεν δεν προσδιορίζονταν ο παραχωρών την άδεια διέλευσης ενόψει μάλιστα των ισχυρισμών των αντιδίκων ότι κατέστησαν δικαιούχοι οιονεί νομής πραγματικής δουλείας διόδου δυνάμει αγοραπωλητηρίου συμβολαίου με το οποίο ισχυρίζονταν ότι απέκτησαν την κυριότητα του ακινήτου τους καθώς και η ιδιότητα του κληροτεμαχίου σε βάρος του οποίου ασκούν το δικαίωμα οιονεί νομής δουλείας διόδου και συγκεκριμένα αν αυτό αποτελεί ιδιοκτησία φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή αν αποτελεί κοινόχρηστη έκταση, οπότε η διέλευση μέσω της επιδίκου διόδου θα γινόταν κατ’ ενάσκηση της απορρέουσας από το δικαίωμα προσωπικότητας εξουσίας για ελεύθερη χρήση της διόδου, κι αφετέρου δεν υπάρχει στην υπό κρίση αίτηση περιγραφή της επιδίκου διόδου κατά τρόπο σαφή, ορισμένο και ευσύνοπτο, με προσδιορισμό της θέσης και των ορίων.

Συνέχεια

ΑΘΩΩΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 469 ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Η υπόθεση αφορούσε ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο συνολικού ύψους 159.252,22 ευρώ, η οποία είχε παραπεμφθεί για να δικαστεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου. Με τους  αυτοτελείς ισχυρισμούς τους οποίους υποβάλαμε ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου  ζητούσαμε την αθώωση του εντολέα μας, υποστηρίζοντας ότι τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 469 του νέου Ποινικού Κώδικα (που τέθηκε σε ισχύ την 1/07/2019) το οποίο εμπεριέχει επιεικέστερη διάταξη, κατά την οποία, τα χρέη από αδικήματα που τυποποιούνται στο άρθρο 66 του ΚΦΔ, μαζί με τις σχετικές προσαυξήσεις και λοιπές  επιβαρύνσεις, όπως είναι και η αποφυγή – μη καταβολή ΦΠΑ, ανεξάρτητα από το ποσό τους, δεν συμπεριλαμβάνονται και δεν υπολογίζονται για τον προσδιορισμό της ποινικής ευθύνης του κατηγορουμένου, και κατά συνέπεια η αξιόποινη πράξη της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο για την οποία είχε παραπεμφθεί ο εντολέας μας είχε καταστεί πλέον ανέγκλητη και θα έπρεπε να αθωωθεί.

Συνέχεια

 (ΑΡΘΡΑ: 914, 928, 929, 1389 και 1390 ΑΚ, 15 ΠΑΡ. 1 του Ν. 1329/1983, 10 παρ. 5 του Ν.Δ. 4104/1960, 18 παρ. 1 του Ν. 4476/1965, 18 του Ν. 1654/1986)

Η ΒΛΑΒΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Η ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ  ΓΕΝΝΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΞΙΩΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΣΤΑΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΒΟΗΘΟΥ.

Επί αγωγής αποζημιώσεως λόγω τροχαίου ατυχήματος, το Πρωτοβάθμιο Πολιτικό Δικαστήριο έκρινε, ότι από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 914, 928, 929, 1389 και 1390 του ΑΚ  συνάγεται ότι σε περίπτωση βλάβης του σώματος ή της υγείας του ενός συζύγου, δύναται ο άλλος σύζυγος να απαιτήσει ατομικά και για τον εαυτό του αποζημίωση λόγω αποστέρησης των υπηρεσιών, που συνιστούν την από το νόμο οφειλόμενη συμβολή του παθόντος συζύγου στις οικογενειακές δαπάνες, ανεξαρτήτως αν προσέλαβε ή όχι υποκατάστατη δύναμη για τις εν λόγω υπηρεσίες.

Συνέχεια