Aside

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

΄Αρθρο 28 εδ α του Ν 1337/1983.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 1.322Α

-Κατά το άρθρο 28 εδ α του Ν 1337/1983, ιδιωτικοί δρόμοι, πλατείες και λοιποί χώροι κοινής χρήσεως που έχουν σχηματισθεί με οποιοδήποτε τρόπο, έστω και κατά παράβαση των κείμενων πολεοδομικών διατάξεων, θεωρούνται ως κοινόχρηστοι χώροι που ανήκουν στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα. Για τους χώρους αυτούς δεν οφείλεται καμία αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, όπως διαφωτίζεται από τις προπαρασκευαστικές εργασίες ψηφίσεως αυτής, ιδιωτικά ακίνητα αποκτούν την ιδιότητα του κοινοχρήστου χωρίς την καταβολή αποζημιώσεως, εφόσον προβλέπονται από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως ως κοινόχρηστοι δρόμοι και η κοινοχρησία είναι αποτέλεσμα της βουλήσεως του ιδιοκτήτη, ρητής ή συναγόμενης εμμέσως από ενέργειές του ή προκύπτει από πραγματική κατάσταση που διατηρήθηκε επί μακρόν χρόνο κατ’ ανοχή του ιδιοκτήτη.

Ιδιοκτήτης ακινήτου μέσα στο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλεως Πρέβεζας, προκειμένου να προβεί στην ανέγερση ακινήτου στο οποίο δεν είχε εφαρμοσθεί ακόμη κατά το χρόνο εκείνο το εν λόγω σχέδιο, έλαβε οικοδομική άδεια αφού προέβη προηγούμενα σε συμβολαιογραφική δήλωση παραχώρησης χρήσης με επιφύλαξη δικαιωμάτων. Στη συνέχεια αρκετά μετά, συντάχθηκε πράξη αναλογισμού και υποχρεώσεων μετά την τελεσιδικία της οποίας και τον καθορισμό προσωρινής και οριστικής τιμής μονάδος, ο ιδιοκτήτης επιδίωξε δικαστικά την είσπραξη της αποζημίωσης για την έκταση αυτή. Το Εφετείο Ιωαννίνων, έκρινε ότι το τμήμα που είχε τεθεί σε κοινή χρήση «…έχει διαμορφωθεί σε τμήμα της σήμερα ονομαζόμενης οδού …., από την οποία διέρχονται διέρχονται δίκτυα … και χρησιμοποιείται από απεριόριστο αριθμό ανθρώπων και κατά συνέπεια κατέστη κοινόχρηστο, που ανήκει στο Δήμο Πρέβεζας και επομένως … δεν οφείλεται αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας. Το γεγονός δε ότι ο ιδιοκτήτης αυτός είχε επιφυλάξει για τον εαυτό του κάθε νόμιμο δικαίωμά του δεν έχει καμία έννομη επιρροή, αφού η κατά τα ανωτέρω εκδηλωθείσα βούληση του έχει ως συνέπεια να θεωρείται το ακίνητο τούτο κοινόχρηστο…»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 30-10-2014

Aside

ΑΚΙΝΗΤΑ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ

ΑΚΙΝΗΤΑ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ

ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 265

 

Οι πραγματικές δουλείες που συστάθηκαν νόμιμα υπό το     κράτος του ΒΡ δικαίου, από της εισαγωγής του ΑΚ διέπονται από αυτόν.

Προϋποθέσεις κτήσης δουλείας με χρησικτησία. Αρνητική δουλεία παραθύρων. Έννοια και περιεχόμενο αυτής. Κατάργηση από τον ΓΟΚ των δουλειών που συνεπάγονται περιορισμό της ανέγερσης ή επέκτασης κτιρίων.

Προϋποθέσεις. Περιστατικά. Απόρριψη της αγωγής αναγνώρισης δικαιώματος δουλείας διατήρησης παραθύρων.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 22-5-2 014

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΣ»

Aside

ΑΚΙΝΗΤΑ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ

ΑΚΙΝΗΤΑ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ

Άρθρο ΠΔ 293/2001

 

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 993*

 

Αναγκαστική εκτέλεση. Αναστολή εκτελέσεως. Προσύμφωνο χρονομεριστικής μίσθωσης. Παράλειψη χορήγησης αντιγράφου της σύμβασης μετά την υπογραφή του προσυμφώνου, ώστε οι αιτούντες να μελετήσουν τους όρους και στη συνέχεια να υπογράψουν το οριστικό συμβόλαιο. Θέση βραχυπροθέσμων προθεσμιών καταγγελίας και υπαναχώρησης από τη σύμβαση. Όρος ότι το συμβόλαιο μπορούσε να υπογραφεί από μόνη την καθ` ης. Πιθανολόγηση ευδοκίμησης λόγω ανακοπής, γιατί σύμφωνα με το ΠΔ 293/2001 περί χρονομεριστικών μισθώσεων, οι προθεσμίες άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης αρχίζουν από την παράδοση στον αγοραστή αντιγράφου της σύμβασης ή του δεσμευτικού προσυμφώνου μαζί με υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης, αν δεν παραδοθεί το άνω χωριστό έντυπο, η προθεσμία είναι 3 μήνες από την παράδοση του αντιγράφου ή δεσμευτικού προσυμφώνου.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 22-5-2014

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΣ»

Με παρατηρήσεις Κώστα Μπέη στη ΔΙΚΗ.

Aside

ΑΚΙΝΗΤΑ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ

ΑΚΙΝΗΤΑ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ

ΑΡ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 1997*

Δικονομία πολιτική.

Αγωγή διανομής ακινήτου. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα και νομική βάση αυτής. Προσύμφωνο πώλησης και μεταβίβασης ακινήτου και μη σύναψη της οριστικής σύμβασης αυτής. Δυνατότητα να ασκηθεί πλαγιαστική αγωγή για καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως ώστε να συναφθεί η οριστική σύμβαση. Η ένδικη αγωγή διανομής απορρίπτεται ως νόμω αβάσιμη γιατί ο ενάγων δεν θεωρείται κοινωνός ώστε να αξιώσει τη λύση της κοινωνίας εφόσον αντλεί δικαιώματα μόνο από το προσύμφωνο και όχι από την οριστική σύμβαση. (Δέχεται την έφεση).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 20-5-2014

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΣ»

Aside

ΑΚΙΝΗΤΑ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ

ΑΚΙΝΗΤΑ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 2163

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΕΞΩΣΤΕΣ

Οριζόντια ιδιοκτησία-σύσταση οροφοκτησίας και δικαιώματα οροφοκτητών – Απαγορεύεται στους συνιδιοκτήτες να προβαίνουν σε τροποποίηση των εξωτερικών χώρων των ιδιοκτησιών τους- Μη νόμιμη η συνένωση διαμερισμάτων με αφαίρεση του εξώστη επί ακάλυπτου χώρου χωρίς τροποποίηση της πράξης οροφοκτησίας με συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών και μεταγραφή αυτής.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 20-5-2014

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΣ»

Aside

ΑΚΙΝΗΤΑ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ

ΑΚΙΝΗΤΑ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 1814

      Δασική έκταση συνιδιόκτητη από ιδιώτες κατά τα 4/5 εξ αδιαιρέτου και το Ελληνικό Δημόσιο κατά το 1/5 εξ αδιαιρέτου. Σύμβαση πώλησης. Υποχρεωτική προδικασία με υποβολή πρότασης προς το Ελληνικό Δημόσιο για να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης. Προβολή από το Ελληνικό Δημόσιο ενστάσεως ιδίως κυριότητας για πρώτη φορά, 80 χρόνια μετά την αρχική αποδοχή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, στηριζόμενο στον τίτλο (απόφαση Διαιτητικού Δικαστηρίου 1923), που αναφέρει την έκταση :ουχί μεγαλυτέρα των 750 στρεμμάτων. Η έκταση δεν ήταν εμβαδομετρημένη ποτέ πριν το 2008. Η περιγραφή των εξωτερικών ορίων ταιριάζει με τη σημερινή κατάσταση, ο δε Γενικός Δντης Δασών ένα χρόνο μετά την έκδοση της διαιτητικής απόφασης επισημαίνει σε έγγραφό του το σφάλμα ως προς το εμβαδόν, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το Ελληνικό Δημόσιο. Έκτοτε η έκταση αντιμετωπίζεται ως συνιδιόκτητη, με όσο εμβαδόν και εάν έχει, εφόσον βρίσκεται εντός των εξωτερικών ορίων όπως αυτά περιγράφονται από το έτος 1923 στα έγγραφα του Δασαρχείου.

Στην διάρκεια των 80 αυτών ετών η Δνση Δασών έχει κατ’ επανάληψη εκδώσει έγγραφα που ομολογούν τη δεδομένη κατάσταση, έχει εκπονήσει σε συνεργασία με τους ιδιώτες δύο δασικές μελέτες εκμετάλλευσης του δάσους στις οποίες γίνεται αποδοχή της συνιδιοκτησίας, και έχει αποδεχθεί την τοπογράφηση που έγινε προ 5ετίας. Το Ελληνικό Δημόσιο 60 χρόνια πριν έχει επιτρέψει την μεταβίβαση της ως άνω έκτασης στο ίδιο εμβαδόν, αποδεχόμενο το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Το Ελληνικό Δημόσιο πριν από 50 χρόνια απαλλοτρίωσε μέρος της έκτασης αυτής αποζημιώνοντας τους συνιδιοκτήτες!

Αγωγή διανομής. Το Δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς του Ελληνικού Δημοσίου. Δέχθηκε την αδυναμία αυτούσιας διανομής. Έκρινε ότι σε περίπτωση δικαστικής διανομής αίρεται ο περιορισμός κατά τον οποίο το Ελληνικό Δημόσιο λαμβάνει διαιρετό τμήμα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 16-5-2014