Aside

ΑΝΑΚΟΠΗ 933 ΚΠολΔ ΚΑΤΑ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ, ΓΙΑ ΑΟΡΙΣΤΙΑ, ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ

Άρθρ 643, 649, 650, 591 παρ 1, 904, 915, 916, 924, 933, 934, ΚΠολΔ.

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 3192Β

Έκδοση τελεσίδικης αναγνωριστικής απόφασης για καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης. Έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση αυτή και επίδοση με επιταγή προς πληρωμή, μετά την άρνηση της ασφαλιστικής εταιρίας να καταβάλει τις υποχρεώσεις της.

Ανακοπή 933 ΚΠολΔ από την ασφαλιστική εταιρία για τους εξής λόγους:

-Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος με την αιτιολογία ότι δήθεν δεν οχλήθηκε προηγούμενα η τελεσίδικη απόφαση (ψευδώς). Απορρίφθηκε διότι το δικαστήριο έκρινε ότι δεν συνιστά κατάχρηση η επιλογή από το δανειστή του χρόνου να εισπράξει την απαίτησή του, αφού αυτό αποτελεί δικαίωμα συνυφασμένο με την περιουσία του.

-Αοριστία, διότι δεν αναφέρεται (δήθεν) ο χρόνος έναρξης της τοκοφορίας και δεν αναλύεται ο τρόπος υπολογισμού του ποσού των τόκων για κάθε δικαιούχο. Απορρίφθηκε διότι σύμφωνα με την απόφαση αρκεί να προκύπτει από την επιταγή η αιτία της απαίτησης, ο δε τρόπος υπολογισμού δεν απαιτείται να αναφέρεται αφού γίνεται σύμφωνα με το νόμο με απλό μαθηματικό υπολογισμό, βάσει του κεφαλαίου, του επιτοκίου και του χρονικού διαστήματος από τη δημιουργία της απαίτησης.

-Ουσιαστικής αβασιμότητας της απαίτησης. Απορρίφθηκε λόγω δεδικασμένου που έχει παράγει η τελεσίδικη αναγνωριστική απόφαση με βάση την οποία εκδόθηκε η επίδικη διαταγή πληρωμής.

-Για το ύψος του κονδυλίου της επιταγής προς πληρωμή του πληρεξουσίου Δικηγόρου. Απορρίφθηκε διότι κρίθηκε ότι το ύψος αυτού καθορίζεται από το νόμο (άρθρ 72 παρ. 1 ν 4194/2013) και ορίζεται στο ύψος της επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 11-1-2016

 

Advertisements
Aside

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΩΝ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΩΝ.

Άρθρα 966 παρ.3, 933, 686 επ., 999, ΚΠολΔ.

ΑΡ. ΑΡΧΕIΟΥ ΜΑΣ 2633

Καταβολή προκαταβολής για αγορά ΙΧ αυτοκινήτου. Η πωλήτρια υπεξαίρεσε το ποσό της προκαταβολής και αναγκάσθηκε δικαστικά να επιστρέψει το ποσό το οποίο αδικαιολογήτως εισέπραξε. Άρνηση εναγομένης και αναγκαστική εκτέλεση εναντίον της. Παρά τη διενέργεια δύο πλειστηριασμών, δεν εμφανίζεται πλειοδότης.

Η αιτούσα ζητά κατά την διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων να ορισθεί νέος πλειστηριασμός ακινήτου ιδιοκτησίας της αντιδίκου της με χαμηλότερη τιμή πρώτης προσφοράς διότι οι προηγούμενοι πλειστηριασμοί είχαν ματαιωθεί λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών.

Κατά την κρίση του Δικαστηρίου, οι ματαιώσεις των εν λόγω πλειστηριασμών πιθανολογούνται ότι οφείλονται στο γεγονός ότι η ορισθείσα αξία του ακινήτου είναι υψηλότερη σε σχέση με την πραγματική. Συνεπώς, το Δικαστήριο επέβαλλε να μειωθεί η τιμή πρώτης προσφοράς του εκπλειστηριαζ

όμενου ακινήτου και να διαταχθεί η διενέργεια νέου πλειστηριασμού μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κατάθεση της δικαστικής απόφασης στον υπάλληλο του πλειστηριασμού.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 29-5-2014

Aside

ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Άρθρο ΠΔ 293/2001

 

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 993*

 

Αναγκαστική εκτέλεση. Αναστολή εκτελέσεως. Προσύμφωνο χρονομεριστικής μίσθωσης. Παράλειψη χορήγησης αντιγράφου της σύμβασης μετά την υπογραφή του προσυμφώνου, ώστε οι αιτούντες να μελετήσουν τους όρους και στη συνέχεια να υπογράψουν το οριστικό συμβόλαιο. Θέση βραχυπροθέσμων προθεσμιών καταγγελίας και υπαναχώρησης από τη σύμβαση. Όρος ότι το συμβόλαιο μπορούσε να υπογραφεί από μόνη την καθ` ης. Πιθανολόγηση ευδοκίμησης λόγω ανακοπής, γιατί σύμφωνα με το ΠΔ 293/2001 περί χρονομεριστικών μισθώσεων, οι προθεσμίες άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης αρχίζουν από την παράδοση στον αγοραστή αντιγράφου της σύμβασης ή του δεσμευτικού προσυμφώνου μαζί με υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης, αν δεν παραδοθεί το άνω χωριστό έντυπο, η προθεσμία είναι 3 μήνες από την παράδοση του αντιγράφου ή δεσμευτικού προσυμφώνου.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 22-5-2014

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΣ»

Με παρατηρήσεις Κώστα Μπέη στη ΔΙΚΗ.

Aside

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ – ΨΕΥΔΗΣ ΔΗΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ – ΨΕΥΔΗΣ ΔΗΛΩΣΗ

Άρθρα 985 παρ. 3 ΚΠολΔ 985 παρ. 1 και 3 εδάφ. Α’ και 986 ΚΠολΔ, 914 ΑΚ

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 2884

 

Οι εργαζόμενοι ενάγοντες έχοντας αποκτήσει εκτελεστό τίτλο, για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους κατά εργολάβου, προέβησαν σε επιβολή κατασχέσεως στα χέρια της εναγόμενης Δημοτικής Επιχείρησης, ζητώντας να πληρωθούν από ποσό που προορίζονταν ως εργολαβική αμοιβή για έργο που παρέδωσε ο εργολάβος στην Δημοτική επιχείρηση.

Hεναγόμενη – τρίτη, παρότι είχε εις χείρας της αμοιβή προοριζόμενη για την εξόφληση του εργολάβου, ποσού 713.393,81 ευρώ, που αφορούσε την ανάθεση κατασκευής έργου, υπέβαλλε παρόλα αυτά αναληθείς αρνητικές – παραπλανητικές δηλώσεις. Οι ενάγοντες παραπλανηθέντες από τις δηλώσεις αυτές, δεν άσκησαν ανακοπές, πειθόμενοι ότι πράγματι δεν υφίσταται οποιοδήποτε ποσό εις χείρας της εναγόμενης που να αφορά τον εργολάβο, χάνοντας το σχετικό τους δικαίωμα για να ικανοποιηθούν από την κατάσχεση της εργολαβικής αμοιβής.

Στη συνέχεια αποκαλύπτεται ότι οι δηλώσεις της εναγόμενης ήταν παραπλανητικές και ψευδείς κατά το περιεχόμενό τους.

Οι ενάγοντες πλέον για να ικανοποιηθούν, άσκησαν αγωγή αδικοπραξίας απευθείας κατά της Δημοτικής επιχείρησης επικαλούμενοι ότι στην περίπτωση κατά την οποία η τρίτη – εναγόμενη στα χέρια της οποίας έγινε η κατάσχεση, υπέβαλε ανακριβή ή ψευδή δήλωση, ευθύνεται αυτή απέναντί τους με αποζημίωση. Προϋπόθεση για την ευθύνη του τρίτου είναι το ζημιογόνο γεγονός της ανακρίβειας της δηλώσεως που υποβλήθηκε, η ζημία του κατάσχοντος και ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ του ζημιογόνου τούτου γεγονότος και της ζημίας. Έτσι δεν αποκλείεται ο κατάσχων να αναζητήσει ολόκληρη την απαίτησή του, προς ικανοποίηση της οποίας επιβλήθηκε η κατάσχεση, όταν επικαλείται και αποδεικνύει ότι η μη είσπραξη της οφειλής αυτής οφείλεται στη συμπεριφορά του τρίτου, και να υποχρεωθεί ο τρίτος σε αποζημίωση, εάν απέκρυψε ή παρέλειψε ορισμένα γεγονότα, και από την απόκρυψη ή την παράλειψη αυτή, ως αιτίου, ζημιώθηκε ο κατάσχων.

Το πρωτόδικο Δικαστήριο δέχθηκε ότι οι δηλώσεις ήταν μεν ψευδείς, δεν ζημίωσαν παρόλα αυτά τους ενάγοντες.

Οι ενάγοντες άσκησαν έφεση κατά της ως άνω αποφάσεως.

Το Εφετείο Ιωαννίνων, δεχόμενο ότι οι δηλώσεις της εναγόμενης ήταν ψευδείς και παραπλανητικές, δέχθηκε ότι η συμπεριφορά της εναγόμενης είχε ως αποτέλεσμα την ζημία των εναγόντων και ότι ευθύνεται με αδικοπρακτική ευθύνη. Για το λόγο αυτό, αφού δέχτηκε την έφεση και εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση, υποχρέωσε την εναγόμενη, να πληρώσει η ίδια τη ζημία που προκάλεσε μέσω των ψευδών δηλώσεών της στους ενάγοντες.

 

           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 12-5-2014

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΣ»

Aside

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ

Σχετ: Βλ Γν ΝΣΚ 466/2012 Μ Πρ Ηρακλείου 1574/2012

Άρθρα 933, 938 ΚΠολΔ 966 ΑΚ, Ν 2076/92, ΝΔ 17-7/13.8.1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών:

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 122

 

Σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Πρέβεζας, βάσει εκτελεστού τίτλου, επιβλήθηκε αναγκαστική εκτέλεση εις χείρας της ΕΤΕ. Προκειμένου να γίνει η εκταμίευση του ποσού που βρέθηκε, οι αιτούντες άσκησαν αίτηση ενώπιον της κ Προέδρου Πρ Πρέβεζας.

Ο μη διάδικος Δήμος Πρέβεζας, επικαλούμενος έννομο συμφέρον, προκειμένου να εισέλθει στη δίκη, άσκησε παρέμβαση υπέρ της ΕΤΕ, ισχυριζόμενος ότι δεν μπορεί να καταβληθεί το ανωτέρω ποσό διότι ασκήθηκε ανακοπή κατά του κατασχετηρίου εγγράφου και διατάχθηκε η αναστολή της ως άνω εκτέλεσης.

Το Δικαστήριο έκανε δεκτή την κύρια παρέμβαση ως ουσιαστικά βάσιμη και έκρινε ότι η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με την οποία ζητούνταν η απόδοση των κατασχεθέντων πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 12-5-2014

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΣ»

 

Aside

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ- ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ- ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Άρθρα 933, 938 ΚΠολΔ 966 ΑΚ:

άρθρου 21 του δ/τος της 26-6/10-7-1944 περί κωδικός των νόμων περί δικών του Δημοσίου

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 122

 

Κατά του Δήμου Πρέβεζας, και μετά από την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, επιβλήθηκε κατάσχεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Πρέβεζας εις χείρας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Ο Δήμος Πρέβεζας άσκησε ανακοπή και αίτηση αναστολής εκτελέσεως, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας

Ο Δήμος με την αίτηση αναστολής ισχυρίσθηκε κίνδυνο ανεπανόρθωτης βλάβης σε περίπτωση εκτέλεσης, ισχυριζόμενος ταυτόχρονα ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Δήμου είναι ακατάσχετοι ως προοριζόμενοι στην εξυπηρέτηση δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή θρησκευτικών σκοπών.

Οι αντίδικοι ισχυρίσθηκαν ότι η κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού εις χείρας της ΕΤΕ νομίμως επιβλήθηκε, αφού αφορά ιδιωτική περιουσία του Δήμου και όχι πράγματα εκτός συναλλαγής που είναι κοινά σε όλους (ακατάσχετοι πόροι).

Το Δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής λόγω πιθανής ευδοκίμησης των λόγων ανακοπής και ενδεχόμενης ανεπανόρθωτης βλάβης στην οικονομική κατάσταση του Δήμου, αφού το κατασχεθέν ποσό αποτελεί πόρο για την χρηματοδότηση έργων.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 12-5-2014

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΣ»