ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ «ΦΘΗΝΗ» ΚΑΙ ΤΗΝ «ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ» ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ.

Πολλές φορές ο ασφαλισμένος – ο καθένας μας που είναι ιδιοκτήτης ΙΧ-, αναζητά την φθηνότερη ασφαλιστική εταιρία για ευνόητους λόγους κατά την εποχή αυτή της ακραίας οικονομικής κρίσης που βιώνουμε. ΛΑΘΟΣ! Πρέπει να αναζητούμε την καλύτερη και όχι τη φθηνότερη ασφαλιστική κάλυψη. Συνέχεια

Οι σύγχρονες μορφές ενδοοικογενειακής βίας – νομοθετικό πλαίσιο.

(Ν. 3500/2006,αρθρ. 13 περ β’, 299, 311, 336, 308 παρ. 1, 338 ΠΚ, 1532 ΑΚ)

Η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι ένας όρος και μία συμπεριφορά πρωτόγνωρη. Δυστυχώς μέχρι και το έτος 2006, ο δράστης μίας τέτοιας συμπεριφοράς κατά μέλους της οικογενείας του, τύγχανε της ίδιας ποινικής αντιμετώπισης με οποιονδήποτε μη συγγενή. Συνέχεια

ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΗΣΥΧΗΣΕΙ ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ

Ο νομοθέτης επιφυλάσσει διαφορετική αντιμετώπιση στον ανήλικο δράστη, διακρίνοντας ως βασικό στοιχείο της ποινικής του μεταχείρισης την ανηλικότητα και ανωριμότητά του. Με το ίδιο σκεπτικό αντιμετωπίζει επίσης επιεικέστερα τον δράστη που τέλεσε αδίκημα κατά τη διάρκεια της μετεφηβικής ηλικίας (άρθρ. 133 ΠΚ), δηλαδή στην ηλικία της πρώιμης ενηλικότητας μεταξύ 18 και 21 ετών. Συνέχεια

ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ – ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Η ΑΛΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ– ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Η ψυχική υγεία και η ικανότητα του δικαιοπρακτούντος να αντιλαμβάνεται το νόημα και τις συνέπειες των συμφωνιών που συνάπτει, αποτελεί προϋπόθεση  για την εγκυρότητα και τη νομιμότητα των ενεργειών – συναλλαγών δικαιοπραξιών  του φυσικού προσώπου. Συνέχεια

ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

Κατ’ αρχήν να ορίσω τη διάκριση μεταξύ της γονικής μέριμνας και της επιμέλειας, με έναν τρόπο γενικό προκειμένου να καταστεί κατανοητός. Συνέχεια

ΑΚΥΡΟΣ Ο ΟΡΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Ο νέος νόμος (Ν 4442/2016) για την ίδρυση και λειτουργία των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος – Ζητήματα νομιμότητας περί των ήδη υπαρχουσών αδειών χρήσης μουσικών οργάνων – Πώς πρέπει να κινηθούν οι ιδιοκτήτες ΚΥΕ που εμπίπτουν στο μεταβατικό πλαίσιο του νόμου .

 ΣΧΕΤ:

  1. Άρθρο 80 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006,
  2. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 19421/24-6-2016 εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών.
  3. Υπ’ αριθμ. 293/2015 Γνωμοδότηση του Ε τμήματος του ΝΣΚ.
  4. ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ31/21220/1-11-2011 ΦΕΚ Β’ 2496, αλλά και την μεταγενέστερη ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ21/31600/20-11-2013 ΦΕΚ Β’ 3106 (άρθρ. 5 παρ. 1)
  5. Άρθρ. 29, 38 Ν 4442/2016 (ΦΕΚ τ. Α’, 230/7-12-2016).
  6. Υπ’ αριθ. 3/1996 Αστυνομική Διάταξη («Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας»).

Ως Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) κατά το άρθρο 80 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), ορίζονται τα καταστήματα εκείνα, στα οποία γίνεται παρασκευή ή / και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) ή διανομή φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία (λ.χ. κομμωτήρια).

Με την με αριθμ. πρωτ. 19421/24-6-2016 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Κώστα Πουλάκη, ρυθμίστηκε το ζήτημα ισχύος των αδειών χρήσης μουσικών οργάνων, οι οποίες εκδίδονται από τους αρμόδιους Δήμους. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος κοινοποιήθηκε σε όλους του δήμους της χώρας.

Ειδικότερα, ως προς το ανωτέρω ζήτημα, αποφασίσθηκε ότι εσφαλμένα δίδεται στις άδειες χρήσης μουσικών οργάνων χρονικός περιορισμός, εν αντιθέσει με όλες τις λοιπές παρεμφερείς άδειες οι οποίες δεν υπόκεινται στο χρονικό περιορισμό. Σκοπός του νομοθέτη μέχρι τώρα ήταν να υποχρεώσει τον καταστηματάρχη που επιθυμεί να εκδώσει άδεια μουσικών οργάνων, να πληρώσει τα δικαιώματα της ΑΕΠΙ και να λάβει προηγούμενα δημοτική ενημερότητα. Εάν είχε αυτές τις προϋποθέσεις, ο αρμόδιος υπάλληλος, χωρίς να επανελέγξει εάν το συγκεκριμένο κατάστημα εξακολουθούσε να πληροί τις αρχικές λοιπές προϋποθέσεις αδειοδότησης, προέβαινε στην ανανέωσή της.  Δηλαδή μέχρι τώρα ελέγχονταν τα πάντα, εκτός από τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την έκδοση αυτής καθεαυτής της αδείας μουσικών οργάνων. Το μέτρο αυτό ήτα καθαρά εισπρακτικό.

Η εγκύκλιος αυτή εκδόθηκε επ’ αφορμή της υπ’ αριθμ. 293/2015 Γνωμοδότησης του Ε τμήματος του ΝΣΚ, κατόπιν υποβολής σχετικού ερωτήματος από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. η οποία έγινε δεκτή από τον αρμόδιο υπουργό και σύμφωνα με την οποία κρίθηκε ότι:

 «Α) ότι οι Δήμοι δεν μπορούν να ορίζουν με κανονιστικές αποφάσεις τους τη χρονική διάρκεια των αδειών χρήσης μουσικών οργάνων, αφού αυτή έχει οριστεί ως αορίστου διαρκείας ήδη από το 2011, κατά τα οριζόμενα στην ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ31/21220/1-11-2011 ΦΕΚ Β’ 2496, αλλά και την μεταγενέστερη ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ21/31600/20-11-2013 ΦΕΚ Β’ 3106 (άρθρ. 5 παρ. 1) εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αιτηθεί μικρότερη διάρκεια και

    Β) ότι η χρονική ισχύς της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων είναι ανεξάρτητη από την άδεια που αφορά στα πνευματικά δικαιώματα που χορηγείται από ΟΣΔ (Οργανισμούς Συλλογικών Δικαιωμάτων). Περαιτέρω, η ανάκληση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων με μόνη τη λήξη της άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων, δεν βρίσκει έρεισμα στην κείμενη νομοθεσία».

Άρα όποιος διαθέτει παλαιά άδεια λειτουργίας και χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων (δηλαδή από προηγούμενη χρονιά), αυτή παραμένει σε ισχύ και δεν χρειάζεται να πληρώνει κάθε χρονιά για να την ανανεώνει!!! Άρα σε γενόμενο έλεγχο τα αστυνομικά όργανα δεν μπορούν να απαιτήσουν να τους επιδείξει άδεια μουσικής για την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αφού οποιαδήποτε άδεια και εάν επιδείξει από προηγούμενη χρονιά, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΜΙΜΩΣ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ, τον καλύπτει!

Αυτό δεν σημαίνει ότι παύει να οφείλει δικαιώματα προς την ΑΕΠΙ, GEA κλπ. Η μη πληρωμή όμως των δικαιωμάτων αυτών πλέον καθώς και των λοιπών οφειλών προς τους Δήμους δεν αποτελεί πλέον αίρεση νομιμότητας της άδειας μουσικής.

Τέλος με το νόμο 4442/2016 (ΦΕΚ τ. Α’, 230/7-12-2016), με τίτλο «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», στο Κεφάλαιο Ζ’ του οποίου περιέχονται διατάξεις που ρυθμίζουν το νέο πλαίσιο λειτουργίας για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (εφεξής: «ΚΥΕ»), αλλάζει εντελώς το καθεστώς αδειοδοτήσεων. Απώτερος στόχος της ρύθμισης είναι η απλούστευση του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας τους.

Πλέον ο ενδιαφερόμενος που προτίθεται να προβεί στη χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων υποχρεούται, απλώς, να συμπεριλάβει στη γνωστοποίηση που υποβάλει κατά τα άνω για το κατάστημά του και δήλωσή του για τη χρήση αυτή.

Αυτό φυσικά ισχύει μόνο για τα καταστήματα που ιδρύονται από την εφαρμογή του νέου νόμου και εξής (7-12-2016 και μετά), ενώ για τα παλαιά καταστήματα ο ιδιοκτήτης τους δεν χρειάζεται να κάνει τίποτε παραπάνω.

Όσον αφορά τη χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων σε ΚΥΕ, ο νέος νόμος (άρθρο 29) δεν προβλέπει πια, η χορήγηση άδειας μουσικής ή χρήσης μουσικών οργάνων από τον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο. Αντ’ αυτού, αναφέρει απλώς ότι δεν απαιτείται πλέον η έκδοση προηγούμενης άδειας της υπ’ αριθ. 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης («Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας»), εκτός της περίπτωσης χρήσης μουσικής πέραν του νομίμου ωραρίου, οπότε απαιτείται άδεια χωρίς άλλα δικαιολογητικά παρά μόνο την υποβολή της γνωστοποίησης της λειτουργίας του καταστήματος.

Δηλαδή άδεια εκδίδεται πλέον ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.

ΡΗΤΑ, όσον αφορά τις μεταβατικές διατάξεις του ν 4442/2016  σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 1 προβλέπεται ότι:  «Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται για τις δραστηριότητες που λειτουργούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 30. Οι άδειες λειτουργίας και άδειες χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα παραμένουν σε ισχύ. Εάν μεταβληθεί στοιχείο της δραστηριότητας με βάση το οποίο χορηγήθηκε η άδεια, ο φορέας του καταστήματος υποχρεούται σε γνωστοποίηση κατά τη διάταξη του άρθρου 28 και εφεξής η λειτουργία του καταστήματος διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.»

Συνεπώς, με βάση όλα τα ανωτέρω, οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται για όσες δραστηριότητες λειτουργούν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου (δηλαδή από 7-12-2016 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ).

Από τις διατάξεις του ως άνω νέου νόμου ρητά εξαιρούνται τα Κέντρα Διασκέδασης, δηλαδή οι στεγασμένοι ή υπαίθριοι χώροι συγκέντρωσης του κοινού για την παρακολούθηση καλλιτεχνικού κυρίως μουσικού προγράμματος, με μέγιστη επιτρεπόμενη Α-ηχοστάθμη 100 db, σε συνδυασμό με την παροχή φαγητών ή και ποτών (άρθρο 14 παράγραφος Β’ σημείο 2 της Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας, ΦΕΚ τ. Β’ 2718/8-10-2012). Ως εκ τούτου, για την λειτουργία των Κέντρων Διασκέδασης εξακολουθεί να απαιτείται η έκδοση άδειας από την Αστυνομική Αρχή με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 180/1979, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Υπόθεση του γραφείου μας

Aside

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ – ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΑΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Η ενασχόληση με τη δικαστική προστασία της τιμής, της ζωης και της περιουσίας σου δεν μπορει να γινεται απο άτομα που καμία σχέση δεν έχουν με το νομικό γνωστικό αντικείμενο.

Μην εμπιστεύεσαι τις εύκολες λύσεις και να κρατάς πάντα μικρό καλάθι.

Μην καταφεύγεις σε καιρόσκοπους, επιτήδειους και επικίνδυνους τύπους που δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο.

Ενημερωσου υπεύθυνα για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σου πριν αναθέσεις την υπόθεση σου και μην προτιμάς να σου χαιδευουν του αυτιά.

Τις νομικες υποθέσεις αναλαμβάνουν οι δικηγοροι, τις ιατρικές οι γιατροί και τις απάτες οι παπατζηδες.

Αναφορά στο συγκεκριμένο θέμα έγινε και στον ιστότοπο ενημέρωσης PrevezaBest.gr. Ένα μέρος της ανάρτησης ακολουθεί παρακάτω:

«Η μεγάλη απάτη που έστησαν σε βάρος των Ελλήνων πολιτών οι διαχειριστές της εξουσίας και οι τραπεζίτες, με πρόσχημα την ανακεφαλαιοποίηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων», ήταν το θέμα της εκδήλωσης η οποία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην πρώην λαική αγορά με Κεντρικό ομιλητή-εισηγητή  τον οικονομολόγο και πρόεδρο του κινήματος «Αντίσταση Τώρα», κ. Παναγιώτη Θεοδωρίδη.

Την αντίδραση όμως του Δικηγόρου Απόστολου Τάσση προκάλεσε τα όσα ανέφερε ο κ.Θεοδωρίδης στην ομιλία του, ο οποίος κατηγόρησε ανοιχτά τον πρόεδρο του κινήματος  για απάτη με σκοπό την προσέλκυση πελατών και αντιποίηση δικηγορικού λειτουργήματος .

Στην ίδια εκδήλωση ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Πρέβεζας κ Θωμάς Γεωργίου, ζήτησε να προσκομισθούν αποφάσεις που να επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα της «αντίστασης τώρα» να ακυρώσει τα δάνεια με τις τράπεζες, χωρις όμως να λάβει τέτοιες αποφάσεις.

Αναγνώσθηκε από τον κ Θεοδωρίδη μόνο μια απόφαση η οποία όμως … Ήταν απορριπτική!!!

Ο κ Τάσσης αναφέρθηκε ανοικτά σε ύποπτο κερδοσκοπικό σκοπό της οργάνωσης αυτής που κρύβεται πίσω από προσωπείο σωματείου, παρέχοντας νομικές υπηρεσίες απο μη δικηγόρους, εξαπατώντας δανειολήπτες τάζοντας τους την ακύρωση των δανείων τους.

Επίσης ο κ Τάσσης τον ρώτησε τι ευθύνη αναλαμβάνει το σωματείο αν τελικά ο πολίτης επιβαρυνθεί περισσότερο από αυτές τις ενέργειες και τι διασφαλίσεις του παρέχονται, επίσης χωρίς όμως να λάβει απάντηση. Επίσης αναφέρθηκε προσωπικά στον κ Θεοδωρίδη τον οποίο κατηγόρησε για  Επικινδυνότητα, νομική άγνοια, παράνομη προτροπή των πολιτών σε άστοχες νομικές ενέργειες και αντιποίηση νομικού λειτουργήματος, καθώς και για σύνδεση του σωματείου με τις θέσεις, τη φρασεολογία και τα συνθήματα της χρυσής αυγής, τη στιγμή που εμφανίζεται στο καταστατικό του ως ακομμάτιστο.

Αναζητήσαμε πληροφορίες στο επίσημο σάιτ του σωματείου καθώς και στις ιστοσελίδες του στο fb, όπου βρήκαμε πράγματι αναφορά πολίτη που καταγγέλει το σωματείο ότι καταστράφηκε γιατί έκανε οτι του είπαν, και ταυτόχρονα απειλές του διαχειριστή του προφίλ στο fb προς πολίτες που είπαν τη γνώμη τους, για να πάνε απο εκει … αν τολμούσαν και να τα πούνε απο κοντά.

Το συγκεκριμένο σωματείο προτρέπει τους πολίτες να μην πληρώνουν τους φόρους, να στέλνουν εξώδικα και να κάνουν μηνύσεις στους εφοριακούς, στην αστυνομία που τους σταματά για έλεγχο ακόμη και στους δικαστές για κακοδικία.

Aside

Δικηγόρος = Σύμμαχος

Δικηγόρος = Σύμμαχος

του Δικηγόρου Απόστολου Αν Τάσση

«Είδαμε το παλιό, να πλησιάζει, μα έρχονταν σα νέο. Βρωμούσε νέες μυρουδιές σαπίλας που κανείς δεν είχε ξαναμυρίσει» λέει ο Μπρέχτ.

Εμείς απλά, αφού πιστέψαμε ότι ως προσφάτως μετοικήσαντες δεν είμαστε μέρος του προβλήματος, απορρίψαμε τους προσκυνημένους που εκλέγαμε, εξωθήσαμε τις εντάσεις, σπείραμε την ένταση, στήσαμε κρεμάλες, καταγγείλαμε δοσίλογους και προσκηνυμένους, στρέψαμε την κάθε κοινωνική ομάδα εναντίον όλων των υπολοίπων, εγκαθιδρύσαμε την πάλη των τάξεων σε αστικό περιβάλλον, διαιρέσαμε και βασιλέψαμε. Το ασφαλιστικό όμως, παραδόξως δεν το λύσαμε.

Ασπασθήκαμε τη θέση ότι ο καθένας πρέπει να απολαμβάνει αναλόγως με τις ανάγκες του και όχι με την προσπάθειά του και αποφασίσαμε να τιμωρήσουμε αυτόν που επιχείρησε να έχει μικρότερες ανάγκες.

Τα τελευταία 16 χρόνια, έχουμε καταβάλει τα ¾ του σημερινού δημόσιου χρέους μας για τη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος. Από τον Σπράου, στον Γιαννίτση, στον Αλογοσκούφη και στο «λεφτά υπάρχουν». Ποιος φταίει που μετατοπίζαμε τα δικά μας προβλήματα στα παιδιά μας;

3 ερωτήματα μας έθεσε η Τρόικα. Πόσα χρήματα έχετε, πόσα σας λείπουν και που θα τα βρείτε. Δεν απαντήσαμε σε κανένα. Δεν χρειάζεται όμως και να είσαι απόφοιτος του Harvard για να καταλάβεις ότι όταν έχεις λιγότερα από αυτά που πρέπει να πληρώσεις και όταν πλέον δεν μπορείς να βρεις περισσότερα φορολογικά έσοδα, δεν μπορείς παρά να κάνεις το αυτονόητο. Να κόψεις τις συντάξεις. Όσο οδυνηρό και να είναι. Το ίδιο οδυνηρό τόσο για τον συνταξιούχο όσο και τον κάθε ελεύθερο επαγγελματία – σύμμαχο, αφού και αυτός από αυτή τη σύνταξη περιμένει να ζήσει, μόλις αυτή πέσει στην αγορά. Το 52% των Ελλήνων σήμερα ζει άμεσα από τη σύνταξη του παππού. Αυτό είναι το μοναδικό ζεστό χρήμα. Αν υπολογίσουμε ότι οι υπόλοιποι ζούμε με τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων αντιλαμβανόμαστε τη δραματικότητα της κατάστασης. Τελικά είναι το ίδιο άγνωστο όσο και κρίσιμο πια, ποιος παράγει πρωτογενώς σε αυτή τη χώρα.

Σε όλη την ΕΕ, οι ασφαλιστικές εισφορές είναι συνδεδεμένες με το εισόδημα. Πάντα όμως σε συνάρτηση και με τις φορολογικές υποχρεώσεις. Να μη πω και ανάλογα με ισάξιες αντιπαροχές ασφάλισης και υγείας. Πουθενά όμως στην ΕΕ ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις (αθροίζονται έως 45% του εισοδήματος), δεν είναι υψηλότερες από τις ήδη επικρατούσες στην Ελλάδα σήμερα. Εάν δε, γίνονταν ποτέ πραγματικότητα και το φορολογικό νομοσχέδιο, η συνολική επιβάρυνση για τον κάθε ελεύθερο επαγγελματία και αυτοαπασχολούμενο που διαβιεί πάνω από το όριο της φτώχιας θα ξεπεράσει τα 87,5%. Το σημερινό ασφαλιστικό αποτελεί ένα νέο φορολογικό με σαφή αναδιανεμητικό χαρακτήρα.

Ο κος Δραγασάκης δήλωσε προχθές ότι την κυβέρνηση δεν απασχολεί ο Έλληνας που επιθυμεί να αποταμιεύσει αλλά αυτός που επιθυμεί να ζήσει. Πότε ο κος Δραγασάκης παρέλαβε τέτοιους Έλληνες πολίτες; Πότε ήμασταν σε αυτή την σημερινή κατάσταση; Ποιος μας είχε προειδοποιήσει τι είχε στο μυαλό του να κάνει 3 μήνες μετά τις εκλογές;

Αγαπητέ άνθρωπε του μόχθου – σύμμαχε, μην ακούς και μη πείθεσαι ότι «ο θάνατός μου είναι η ζωή σου». Κανείς δεν μπορεί να ζει ανάμεσα σε νεκρούς και κρεμασμένους. Δεν υπάρχει κοινωνική ομάδα πιο τίμια και πιο ηθική από τις άλλες. Όλοι με τις ίδιες αρχές γαλουχηθήκαμε. Δεν είμαστε ούτε πιο γαλαζοαίματοι ούτε μάθαμε να ζούμε διαφορετικά πριν διαλέξουμε επάγγελμα για βιοπορισμό. Απλώς πήραμε διαφορετικούς δρόμους γιατί δεν μπορούσαμε να πάρουμε όλοι τον ίδιο. Όλοι προσπαθούμε με διαφορετικό τρόπο να ευημερήσουμε (αν αυτό δεν είναι ντροπή σήμερα να το ισχυριζόμαστε). Τον κλέφτη, είτε γύφτο τον κάνεις είτε βασιλιά, κλέφτης θα είναι. Ο τίμιος όμως δεν καθορίζεται από τη δουλειά που κάνει αλλά από την αγωγή από το σπίτι του και από το δάσκαλο.

Σε ενημερώνω λοιπόν ότι όπως βάναυσα φορολογικά και ασφαλιστικά αντιμετωπίζει το Ελληνικό κράτος εσένα, έτσι αντιμετωπίζει και μένα. Γιατί κάναμε το ίδιο σφάλμα. Επιχειρήσαμε να παράγουμε. Και εγώ δεν ζητώ να αδικηθείς για χάρη μου αλλά να προσπαθήσουμε μαζί ανάλογα με τις δυνατότητές μας ο καθένας. Εγώ ακόμη και περισσότερο από εσένα, γιατί η τύχη μου επιφύλαξε ίσως ζωή χωρίς κρύο και αγιάζι όπως εσένα. Αν και θα απογοητευθείς αν μάθεις ότι οι μισοί δικηγόροι την προηγούμενη χρονιά δεν πήγαν ούτε μία φορά στο δικαστήριο. Όπως θα απογοητευθείς αν μάθεις ότι αυτός που θα εξοντωθεί από αυτά τα ανόητα μέτρα, δεν είναι αυτός ο Δικηγόρος που νομίζεις, αλλά αυτός που είναι από τη μέση και προς τα κάτω.

Ούτε σου ζητώ να κλάψεις για μένα γιατί ξέρω ότι δεν έχεις ούτε μαντήλι. Σου ζητώ μόνο να με ακούσεις και να μην ελπίζεις ότι θα σε σώσουν εύκολα συνθήματα.

Σου δηλώνω ότι εγώ για να ζήσω, όχι μόνο δεν χρειάζεται ούτε επιθυμώ να πεθάνεις εσύ, αλλά δεν μπορώ να ζω χωρίς εσένα που είσαι η κινητήρια δύναμη της οικονομίας. Γιατί οι φίλοι μου, οι συγγενείς μου και οι πελάτες μου δεν είναι δικηγόροι. Είσαι εσύ. Εσύ που με χρειάζεσαι καθημερινά, αν και γίνομαι ο εύκολος στόχος ακόμη και εσένα καμιά φορά.

Αγαπητέ σύμμαχε, εγώ ο Δικηγόρος είμαι στην ίδια μοίρα σήμερα, με εσένα, τον υδραυλικό, τον αγρότη, τον εργάτη, τον άνθρωπο του μόχθου. Με εσένα τον ελεύθερο επαγγελματία που δεν περιμένεις να σε σώσει κανένας σωτήρας και ξενυχτάς αναλογιζόμενος πως θα πληρώσεις αύριο τα φροντιστήρια. Δεν ζω αγαπητέ συνοδοιπόρε από κανένα επίδομα, ούτε από μέρισμα ούτε από το κράτος. Είμαι στην ίδια αρένα με εσένα και δοκιμάζομαι καθημερινά από εσένα που με ανεβάζεις και με κατεβάζεις.

Και σύνταξη δεν θα δω ούτε με τα κιάλια. Γιατί όταν έρθει η ώρα θα μου πουν ότι έχω ένα σπίτι και δεν δικαιούμαι σύνταξης και εγώ όπως ίσως και εσύ. Άσε που το συνταξιούχος δικηγόρος θυμίζει το παλιό «Αλβανός τουρίστας».

Αλλά και εσύ με χρειάζεσαι. Γιατί μόλις εγώ πάψω να υπάρχω, μόλις πάψω να ασκώ αξιοπρεπώς και ανεξάρτητα το λειτούργημά μου, την επόμενη μέρα θα μπορεί να καταπατά τα δικαιώματά σου ο κάθε ψεύτης κανίβαλος. Και εάν κανιβαλήσουν εμένα, θα είσαι ο επόμενος για τη χύτρα.

Όπως χρειάζεσαι και χρειάζομαι τον Έλληνα που έχει οικονομίες. Γιατί αυτός έχει λόγο να μείνει, να παλέψει για να επενδύσει και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας σε αυτό τον τόπο. Οι ξένοι όσοι ήρθαν, μετά τα capital controls που εν γνώσει μας επιβλήθηκαν, κατάλαβαν πόσο αφελείς ήταν που εμπιστεύθηκαν την Ελλάδα και μας χαιρέτησαν.

Όπως χρειαζόμαστε τον Έλληνα εφοπλιστή με το μεγαλύτερο στόλο στη γη.

Όπως χρειαζόμαστε αυτόν που έβαλε τα χρήματά που κέρδισε τίμια κάτω από το στρώμα για να μη του τα πάρουν αυτοί που δεν δούλεψαν ποτέ για να εφαρμόσουν τις ιδεοληψίες τους. Γιατί εάν επαληθευθεί η χθεσινή εκτίμηση των οίκων αξιολόγησης ότι τα χρήματα αυτά δεν θα ξαναεπιστρέψουν στις τράπεζες, αύριο δεν θα υπάρχουν ούτε μισθοί δημοσίων υπαλλήλων, ούτε συντάξεις, ούτε οι καταθέσεις οι δικές σου.

Όσο χρειαζόμαστε τα παιδιά μας στην Ελλάδα αύριο. Αυτά τα παιδιά που σπουδάζουμε και εσύ και εγώ με χίλιους κόπους και τα προορίζουμε για να γίνουν επιστήμονες (και άρα και γιατροί, δικηγόροι και μηχανικοί) για μια καλύτερη ζωή αύριο. Δεν έχει νόημα να σκοτώσουμε τους σημερινούς για να εκθρέψουμε τους αυριανούς.

Όπως χρειάζεσαι τον Έλληνα γιατρό που είναι από τους καλύτερους στον κόσμο ενώ εσύ πιθανόν αύριο θα νοσηλεύεσαι στα Τίρανα και στη Σόφια.

Όπως χρειάζεσαι τον Έλληνα μηχανικό, που σήμερα, δεν μπορείς να φαντασθείς ότι είναι πολύ χειρότερα από τον καθένα, αφού αυτός ήταν από τους πρώτους που χτυπήθηκε από την οικονομική ύφεση.

Γιατί αγαπητοί φίλοι «κανένας άνθρωπος δεν είναι ένα νησί ακέραιο και ξεχωριστό. Κάθε άνθρωπος είναι ένα κομμάτι από την έρημο, ένα κομμάτι από την ατέλειωτη στεριά» όπως προλογίζει ο John Donne το «για ποιον χτυπάει η καμπάνα» του Ernest Hemingway.

H πάλη των τάξεων είναι μόνο μέσα στο κεφάλι του Αλέξη. Στον πραγματικό κόσμο υπάρχει μόνο η ανάγκη συμφιλίωσης και κοινωνικής ειρήνης. Και αυτή δεν επιτυγχάνεται κρεμώντας έναν από εμάς κάθε μέρα. Όλοι μπορούμε και οφείλουμε να φανούμε χρήσιμοι. Και να προσφέρουμε ότι μπορούμε. Άλλος λίγο και άλλος πολύ, εφόσον παραμείνουμε ζωντανοί, στην Ελλάδα.

Στις δυσκολίες δοκιμάζεται η κοινωνική συνοχή και αποδεικνύει τι είδους κοινωνία κατασκευάσαμε. Αδελφή ή ανάδελφη.

Η επόμενη μέρα με τον Σύριζα είναι απρόβλεπτη για οποιαδήποτε υπαρκτή επιστήμη. Περισσότερες ελπίδες έχει η αστρολογία. Ασφαλές κριτήριο επιλογής, αποτελεί μόνο το σενάρικο που θα παρατείνει την παραμονή  του στην εξουσία. Ότι έχει συμφέρον να πράξει, θα το πράξει.

Ας μη φοβόμαστε, λοιπόν και μην αυτοπυροβολούμαστε, γιατί στο τέλος μόνο το μίσος μας θα μείνει και αύριο θα ντρεπόμαστε όταν ξανασυναντηθούμε. Τίποτε από όσα λέει ο Σύριζα για το ασφαλιστικό δεν πρόκειται να κάνει. Πουλάει φρεναπάτη για να πείσει ότι θέλει να κυνηγήσει τους «πλούσιους» κεφαλαιοκράτες των 12.001,00 € και να σώσει τους φτωχούς. Θα το τραβήξει όσο τον συμφέρει μέχρι να φωνάξουμε «όχι άλλη διαπραγμάτευση σε παρακαλούμε». Και μετά, θα κάνει ότι τον συμφέρει για να παραμείνει στην εξουσία.

Αν τον συμφέρει θα κάνει επανάσταση, θα καταγγείλει, θα αποχωρήσει θα σου πει πάρε τον παππά (εκλογές) για να φταις εσύ. Ποιος να ξέρει.

Μπορεί ακόμη, όπως πέταξε όσους  χρησιμοποίησε για να ανέλθει στην εξουσία, Λαφαζάνηδες, Ζωίτσα  (να ‘σαι καλά που μας τη στέρησες), έτσι όταν εξαντλήσει τη διαπραγμάτευση να μας ενημερώσει ότι έκανε τα πάντα, να πετάξει τον αγαπητό συμπατριώτη μας (αξιοπρεπέστατο κ Τσακαλώτο αν και όχι τόσο trendy όσο ο προκάτοχος, αλλά τι να κάνεις δεν μπορείς να τα έχεις όλα) και τον Καρούμπαλο, να βρει έναν λεβέντη νέο υπουργό για να μας αγκαλιάσουν μαζί και να μας πουν : «Αφού η τροϊκα δεν μας άφησε να τα πάρουμε από τους πλούσιους, ε τι να γίνει, θα αναγκασθούμε να κόψουμε τις συντάξεις. Ίσως λίγο και τους μισθούς».

Πάντως δεν πρόκειται να φορολογήσει με 87,5% κανέναν, γιατί, καλή η μπλόφα, αλλά … και η μαλακία έχει τα όριά της.

Και μη με παρεξηγείς που δεν ακολούθησα τη μόδα …και δεν πέταξα τη γραβάτα, αλλά το έκανα για να μη μοιάζω με τους άλλους.

Αποφάσισα να μείνω εδώ, μαζί με εσένα και να παλέψω.