ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΑΚΑΡΠΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ. ΜΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΤΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΛΛΑ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.

 

(Άρθρ. 966 παρ. 3 ΚΠολΔ).

 (Εκκρεμής υπόθεση του γραφείου μας).

Μία γενναία απόφαση του Μ Πρ Βόλου εκδόθηκε επί αιτήσεως τράπεζας για μείωση τιμής πρώτης προσφοράς βιομηχανικής μονάδος παραγωγής ασφαλτικών προϊόντων, η οποία είναι εγκατεστημένη στη ΒΙΠΕ Βόλου και η οποία εκπλειστηριάζονταν, μετά την αδυναμία της να ανταποκριθεί στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία την Ελλάδα λόγω  εξαφάνισης της βιομηχανικής και οικοδομικής παραγωγής. Συνέχεια

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ’ΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΤΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΤΟ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΝΟΧΗΣ

(άρθρα 623 επ, 443, 625 ΚΠολΔ)

 

Προσωρινό αρχείο

Δυνάμει προκήρυξης περιφέρειας, διεξήχθη ανοικτός διεθνής διαγωνισμός (επαναληπτικός) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς ατόμων για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Στον εν λόγω διαγωνισμό συμμετείχαν και οι εντολείς μας, ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων, καταθέτοντας προσφορά για τμήματα του προβλεπόμενου από την προκήρυξη μεταφορικού έργου.

Όμως παρά του ότι, όπως προκύπτει από τα υπ’ αριθμ. πρωτ. …και …έγγραφα της καθ’ ης οι εντολείς μας εκτέλεσαν στο σύνολο το προβλεπόμενο από τις οικείες συμβάσεις έργο, και ταυτόχρονα συντάχθηκαν από την καθ’ ης και οι σχετικές καταστάσεις πληρωμής, που θεωρήθηκαν νομίμως για την πιστοποίηση της εκτέλεσης του έργου, δεν εκδόθηκε ποτέ χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω τυπικής ελλείψεως στη διοίκηση, αναγόμενη στη τήρηση της οφειλόμενης τυπικής διαδικασίας.

Το οφειλόμενο ποσό έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο, απαιτητό και εκκαθαρισμένο όπως προκύπτει από τα ίδια τα έγγραφα της καθ’ ης που αποτελούν πλήρη απόδειξη.

Με έγγραφες δηλώσεις της καθ’ ης, ιδρύεται ενοχική υποχρέωση εκπλήρωσης της αναγνωρισθείσας απαίτησης, αφού συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, οι οποίες συνίστανται στη δήλωση βούλησης του αναγνωρίζοντος αναφορικώς προς ορισμένη έννομη σχέση με πρόθεση υποχρέωσης, απευθυνόμενη προς εκείνον που αποκτά δικαίωμα με την αναγνώριση και την οποία (δήλωση) ο τελευταίος αποδέχεται, ρητώς ή σιωπηρώς.

Οι ως άνω δηλώσεις, οι οποίες είναι διαφορετικές από τη ρυθμιζόμενη από το άρθρο 873 ΑΚ αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους, ιδρύουν νέα αυτοτελή βάση υποχρέωσης προς εκπλήρωση παροχής, ήτοι ενοχή αυτοτελή και ανεξάρτητη από την υποκείμενη αιτία, όταν τούτο θελήθηκε από τους συμβαλλόμενους, οι οποίοι δεν απέβλεψαν μόνο στην παροχή αποδεικτικού μέσου περί της ύπαρξης του χρέους. Αποκλειστικός σκοπός της έγγραφης δήλωσης αναγνώρισης ορισμένου χρέους είναι η προσπόριση στον πιστωτή νέας βάσης αγωγής και η δημιουργία νέου λόγου υποχρέωσης για τον οφειλέτη. Επικουρικά οι ως άνω δηλώσεις συνιστούν αφηρημένη υπόσχεση χρέους, η οποία δεσμεύει απόλυτα την καθ’ ης.

Κατόπιν τούτων το Δικαστήριο δέχθηκε και εξέδωσε διαταγή πληρωμής, ποσού ίσου με το αναφερόμενο ως οφειλόμενο και ληξιπρόθεσμο, στη δήλωση της καθ’ ης.

 

Υπόθεση του γραφείου μας.

 

Aside

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.

Άρθρα 683 παρ. 1, 33, 682 παρ. 1, 62, 64 παρ. 2 , 68, 682 παρ. 1, 707 επ, ΚΑΙ 687 παρ. 1 ΚΠολΔ 361, 513 επ. ΑΚ.

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 351

Οι αλλοδαποί εκπρόσωποι της καθ’ ης, συστήνουν στο εξωτερικό εταιρίες, οι οποίοι αφού επιτύχουν δολίως την προμήθεια προϊόντων επί πιστώσει από Έλληνες παραγωγούς αγροτικών προϊόντων με σκοπό την εξαγωγή, στη συνέχεια εξαφανίζονται. Όταν ενημερωθούν για την απόπειρα λήψης καταδιωκτικών μέτρων εναντιόν τους, (αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων – αγωγές – μηνύσεις για μη καταβολή τιμήματος ευπαθών αγροτικών προϊόντων), ιδρύουν νέες εταιρίες, ακόμη και με την ίδια αλλοδαπή έδρα πολλές φορές και εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο μεταφέροντας τα προϊόντα με τα ίδια φορτηγά.

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης χωρίς επίδοση της αίτησης κατ άρθρ. 687 παρ 1 ΚΠολΔ, για την εξασφάλιση ισόποσου τιμήματος εκ πωλήσεως εσπεριδοειδών.

«…Από τα έγγραφα τα οποία προσκόμισε και επικαλείται η αιτούσα πιθανολογήθηκε ότι η καθ΄ ης οφείλει στην αιτούσα ….. για την πώληση και προμήθεια …. κιλών πορτοκαλιών τα οποία της πούλησε στην Πρέβεζα τον Ιανουάριο του ….. και ότι η σχετική αξίωση της αιτούσης κινδυνεύει να μην ικανοποιηθεί λόγω του αμέσου κινδύνου εκποιήσεως ή μεταφοράς εκτός Ελλάδας των τυχών υφισταμένων περιουσιακών στοιχείων της καθ’ ης οπότε παρίσταται αναγκαία η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακινήτου περιουσίας της καθ’ ης στην Ελλάδα είτε στα χέρια αυτής είτε στα χέρια τρίτων.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πρέβεζας δέχτηκε την αίτηση.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 11-1-2016

 

Aside

ΠΤΩΧΕΥΣΗ – ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΥ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ – ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΑΥΤΗΣ

Άρθρα 254 παρ.1, 411 εδ.α, 524 παρ.1 ΚΠολΔ, ΠτΚ

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 641

 

Ο αντίδικος άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτ/κείου Πρέβεζας δύο αγωγές οι οποίες αναφέρονται σε οφειλόμενο τίμημα από σύμβαση πωλήσεως αγροτικών προϊόντων οι οποίες συνεκδικάσθηκαν και απορρίφθηκαν.

Την ανωτέρω απόφαση ο εκκαλών – ενάγων, προσέβαλε ενώπιον του Εφετείου Ιωαννίνων. Επ ΄αυτής εξεδόθη απόφαση του Εφετείου Ιωαννίνων η οποία ανάβαλε την κρίση επί της ουσίας και διέταξε την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων – η οποία δεν αποτελεί νέα απόδειξη – και την επ΄ ακροατηρίω εξέταση ενός μάρτυρος απόδειξης και του πρώτου εφεσιβλήτου καθώς αυτή η δυνατότητα παρέχεται στο δικαστήριο και στη διαδικασία της δευτεροβάθμιας δίκης κατ΄ άρθρ. 524 παρ.1.

Ο δεύτερος εναγόμενος και νυν εφεσίβλητος ο οποίος έχει πτωχεύσει και εκπροσωπείται από τον σύνδικο της πτωχεύσεως εκμεταλλεύεται επιχείρηση τυροκομείου. Σύσταση αφανούς εταιρίας μεταξύ των εφεσίβλητων. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο ενάγων κατά τις γαλακτοκομικές περιόδους …… παρέδωσε στους εναγομένους περίπου 20.000 κιλά γάλα η αξία του οποίου δεν εξοφλήθηκε.

Δεν αποδείχθηκε η ύπαρξη άτυπης συμφωνίας για καταβολή επιπλέον τιμής / κιλό πέραν των αναγραφομένων στα παραστατικά πωλήσεως.

Τέλος αποδείχθηκε ότι με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πρεβέζης ο δεύτερος εναγόμενος κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης συνεπώς ο ενάγων για την μέχρι του χρόνου αυτού χρηματική απαίτησή του είναι πτωχευτικός πιστωτής, επομένως οι αγωγές καθ’ ό μέρος στρέφονται κατά του πτωχεύσαντος είναι απορριπτέες ως απαράδεκτες καθόσον αυτός υποχρεούται να ακολουθήσει την διαδικασία ελέγξεως των πιστώσεων. Για το υπόλοιπο ποσό που αφορά την ποσότητα γάλακτος που πούλησε στους εναγομένους μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως του δεύτερου από αυτούς ο ενάγων είναι μεταπτωχευτικός πιστωτής δυνάμενος να επιμεληθεί της μεταπτωχευτικής περιουσίας του.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 11-1-2016

Aside

ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ – ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΑΡΘΡ 99 ΠτΚ

 

(Άρθρα 79 & 1 Ν. 5960/33, 99, 106η εδ β, του πτωχευτικού Κώδικα (Ν 3588/2007), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρ. 12 του Ν 4013/2011 άρθρ. 2 παρ 1 ΠΚ,)

 

 

Αριθμός αρχείου μας 3224

 

Αγροτική επιχείρηση λειτουργούσα υπό τη μορφή ΑΕ – ιχθυοκαλλιέργειας στην Ήπειρο. Φυσική καταστροφή ύψους τουλάχιστον 4.000.000 ευρώ, που επήλθε λόγω ασφυξίας όλου του ζωικού πληθυσμού, μετά από αναστροφή των νερών του Αμβρακικού κόλπου λόγω της διοχέτευσης τεραστίων ποσοτήτων νερού από το φράγμα Πουρναρίου της ΔΕΗ. Αποτέλεσμα της καταστροφής ήταν αλυσιδωτές συνέπειες στις οικονομικές υποχρεώσεις του επιχειρηματία και εντολέως μας. Υπαγωγή του στο άρθρο 99 πτωχευτικού κώδικα.

Κατηγορία για έκδοση ακάλυπτων επιταγών.

Αυτοτελείς ισχυρισμοί του εντολέα μας : Επικύρωση της συμφωνίας της εταιρίας του με την πλειοψηφία των πιστωτών στα πλαίσια της διαδικασίας συνδιαλλαγής κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 99 επ. ΠτΚ. Κατά το άρθρο 104 ΠτΚ με την επικύρωση της συμφωνίας των πιστωτών και το πέρας της διαδικασίας της συνδιαλλαγής και σύμφωνα με την παρ. β «προσωρινά κατά την διάρκεια ισχύος της συμφωνίας αναστέλλονται τα μέτρα, εκκρεμή ή μη ατομικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη, για την ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν την σύναψη της συμφωνίας.»

Σύμφωνα με το άρθρ. 106η εδ β, του πτωχευτικού Κώδικα (Ν 3588/2007), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρ. 12 του Ν 4013/2011, το οποίο σύμφωνα με το άρθρ. 2 παρ 1 ΠΚ, τυγχάνει εφαρμογής εν προκειμένω μετά από αίτηση υπαγωγής στον πτωχευτικό νόμο, εφόσον επιτευχθεί η συμφωνία συνδιαλλαγής και επικύρωση της συμφωνίας αυτής με την πλειοψηφία των πιστωτών «Εξαλείφεται το αξιόποινο των αδικημάτων έκπτωσης ακάλυπτων επιταγών …».

Το Δικαστήριο εσφαλμένα απέρριψε τους ισχυρισμούς αυτούς, δεχόμενο, ότι η εξάλειψη του αξιοποίνου αφορά μόνο απαιτήσεις πιστωτών από ακάλυπτες επιταγές, που συμμετείχαν στη διαδικασία συνδιαλλαγής, όχι όμως και αυτών που δεν προσυπέγραψαν. Η παραδοχή αυτή δεν έχει έρεισμα στο νόμο.

Παρόλα αυτά το Δικαστήριο, καταδίκασε μεν τον κατηγορούμενο λόγω του τυπικού του αδικήματος, επέβαλε όμως περιορισμένες ποινές, αναγνωρίζοντας ελαφρυντικά και ταυτόχρονα την έλλειψη δόλου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 19-2-2016

 

Aside

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΦΗΡΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΕΟΥΣ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΝΟΧΗΣ – ΔΑΝΕΙΟ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ– ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ.

ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ
Άρθρα 806 επ, 345, 346 873 επ ΑΚ, 907, 908 ΚΠολΔ
Ο ενάγων εντολέας μας, με την κρινόμενη αγωγή του ενώπιον του Μον Πρ Πρέβεζας, ισχυρίστηκε ότι στα πλαίσια φιλίας του με τον σύζυγο της εναγομένης, προσφέρθηκε κατ’ επανάληψη να διευκολύνει τον ίδιο και την εναγομένη, δανείζοντάς τους στο παρελθόν, χωρίς συμβατικό τόκο, διάφορα χρηματικά ποσά. Τα ποσά αυτά, ο σύζυγος της εναγομένης, τα επέστρεφε στον εντολέα μας είτε κατά τις συμφωνίες με τον τελευταίο, είτε με κάποια χρονική καθυστέρηση. Το ποσό αυτό ουδέποτε μηδενίσθηκε. Το ποσό αυτό μετά την προσθαφαίρεση επιμέρους καταβολών και τον συμψφηφισμό εξόδων διαμονής της οικογένειάς της εναγομένης στο ως άνω ξενοδοχείο, ανερχόταν στο ποσό 30.000 ευρώ. Έκτοτε έληξε η άτοκη πίστωση που παρείχε ο εντολέας μας τόσο στο σύζυγο της εναγομένης όσο και στην ίδια. Η εναγομένη μετά τον θάνατο του συζύγου της, ανέλαβε όλες τις υποχρεώσεις του συζύγου της, δυνάμει ιδιωτικού εγγράφου σύμβασης αναγνώρισης χρέους με το οποίο αναγνώρισε την ως άνω οφειλή και υποσχέθηκε την αποπληρωμή της. Μετά την άρνησή της να υλοποιήσει τα συμφωνημένα, ο εντολέας μας πέτυχε την έκδοση Διαταγής Πληρωμής κατά της οποίας η αντίδικος άσκησε ανακοπή. Ταυτόχρονα ο εντολέας μας για την ίδια αιτία, άσκησε και κύρια αγωγή αναγνώρισης και καταψήφισης της οφειλής, η οποία συνεκδικάσθηκε με την ανωτέρω ανακοπή.
Το Μ Πρ δέχτηκε την αγωγή και απέρριψε την ανακοπή, κάνοντας δεκτό ότι, ο ενάγων δεν είχε καμιά υποχρέωση για το ορισμένο της αίτησής του για έκδοσης διαταγής πληρωμής αλλά και της αγωγής του, να αναφέρει το σύνολο του ανωτέρω λογαριασμού, πως ξεκίνησε και πως κατέληξε, ότι είναι αναμφισβήτητη η οφειλή της εναγομένης και το ύψος της, ότι το περιεχόμενο της συμφωνίας μεταξύ των διαδίκων είναι ξεκάθαρο και εκκαθαρισμένο καθώς για το τελευταίο αρκεί υπογραφή του συμφωνητικού δυνάμει του οποίου καταρτίσθηκε η σύμβαση αναγνώρισης χρέους χωρίς να απαιτείται πανηγυρικός τύπος, ότι δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή η όποια απαίτηση σε βάρος της εναγομένης, διότι ξεκινά με την υπογραφή της ένδικης σύμβασης και ότι η ως άνω σύμβαση προεχόντως αποτελεί σύμβαση σύστασης νέας ενοχής καθώς η εναγομένη δεν αναλαμβάνει υποχρέωση έναντι ανύπαρκτου τρίτου ( ο σύζυγος έχει αποβιώσει) αλλά αναλαμβάνει την πληρωμή του χρέους η ίδια και ότι το ως άνω ιδιωτικό έγγραφο στο οποίο συνομολογείται η σύμβαση δανείου δεν υποβάλλεται σε κανένα έγγραφο τύπο.
Ασκήθηκε έφεση της αντιδίκου, ενώπιον του Μον Εφετείου Ιωαννίνων κατά της ανωτέρω απόφασης, η οποία απορρίφθηκε, κάνοντας δεκτό ότι η σύμβαση αφηρημένης αναγνώρισης χρέους που συνήφθη μεταξύ των διαδίκων και όχι σύμβαση εγγυήσεως, ιδρύει αφ’ εαυτής ενοχική υποχρέωση, ότι αποτελεί αυτοτελή βάση από αναιτιώδη σύμβαση αναγνώρισης χρέους, ήτοι ενοχή αυτοτελή και ανεξάρτητη από την υποκείμενη αιτία δανείου κάνοντας δεκτό ότι οι συμβληθέντες δεν απέβλεψαν μόνο στην παροχή απλού αποδεικτικού μέσου περί υπάρξεως χρέους αλλά σύσταση νέας αυτοτελούς ενοχής. Συνεπώς η ανακόπτουσα δεν μπορεί να προβάλλει ενστάσεις από την παλαιά ενοχή.
Τέλος, το Εφετείο, απέρριψε τον λόγο ανακοπής περί έλλειψης χαρτοσημάνσεως του ανωτέρω ιδιωτικού συμφωνητικού λόγω μη νομίμου χαρτοσημάνσεώς του, δεδομένου ότι και αν υποτεθεί ότι όντως η σύμβαση αυτή υπόκειται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου, η παράβαση των σχετικών διατάξεων τελών χαρτοσήμου, δεν καθιστά την πιο πάνω σύμβαση άκυρη εκ μόνου του λόγου αυτού, δεδομένου ότι οι διατάξεις αυτές έχουν τεθεί για την εξυπηρέτηση του Ελληνικού Δημοσίου και όχι χάριν ανώτερου κοινωνικού σκοπού και ως εκ τούτου η παράβαση αυτών επάγεται ακυρότητα κάποιας διαδικαστικής πράξεως μόνο αν ο δικαστής κρίνει ότι η παράβαση αυτή, προκάλεσε στον διάδικο που την προτείνει, δικονομική βλάβη η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί διαφορετικά παρά μόνο με την κήρυξη της ακυρότητας (αρθρ. 159 αρ.3 Κ ΠολΔ). Εφ. Αθ.7603/2002 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Εφ. Δωδ. 32/2008 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 15-9-2015

Aside

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ – ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΠΟΤΕ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΑΠΛΑ ΑΟΡΙΣΤΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΒΑΣΙΜΗ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ. ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ ΟΤΑ.

 

Προσωρινό αρχείο μας.

 

     Αγωγή κατά εντολέα μας ΟΤΑ για την καταβολή τιμήματος πωλήσεως προϊόντων επί τη βάση εκδοθέντων τιμολογίων, τα σώματα των οποίων είναι ενσωματωμένα στην αγωγή: Υποβάλλαμε ενστάσεις για:

-αναγραφή διαφορετικών ΑΦΜ στα Τιμολόγια

-σώρευση απαιτήσεων από διαφορετικές δραστηριότητες, διαφορετικών φορέων του ΟΤΑ, χωρίς αναλυτικό διαχωρισμό

-έλλειψη ρήτρας πιστώσεως επί των Τιμολογίων

-έλλειψη υπογραφής παραλήπτη

-μη χρονολογική ενσωμάτωση των Τιμολογίων

-μη περιγραφή – επαλήθευση της άθροισης των Τιμολογίων

-διπλοχρεώσεις

-έλλειψη σελίδων τιμολογίων

-έλλειψη αναφοράς προηγούμενου υπολοίπου

 

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η εμφάνιση διπλοχρεώσεων χωρίς επιμέρους άθροιση του συνόλου των τιμολογίων στην αγωγή, η έλλειψη σελίδων των τιμολογίων, η κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης που δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει πόσες φορές έχει ενσωματωθεί το κάθε τιμολόγιο, εάν υπάρχει διπλοχρέωση, εάν υπάρχει παραδρομή στην αγωγή, η μη σαφής αναγραφή του νομικου προσώπου που έκανε την παραλαβή των εμπορευμάτων, η αναγραφή διαφορετικών ΑΦΜ και η μη προσκόμιση αποδεικτικά όλων των τιμολογίων που αναφέρονται στην αγωγή, καθιστούν αναπόδεικτη την ύπαρξη της απαίτησης κατά σύνολο, επιμέρους ποσά και εκκαθάριση, καθιστούν την αγωγή ουσιαστικά αβάσιμη και όχι αόριστη.

 

 

 

                              Υπόθεση του γραφείου μας.

 

 

ΑΡΘΡ. 623 επ, 443, 625 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 24 Ν. 2207/94) Κ.Πολ.Δ. αρθρ. 4 παρ. 2 Ν 3068/2002, Ν 4072/2012.

 

Εκκρεμής υπόθεση του αρχείου μας.

Ο εντολέας μας, πώλησε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές σε ΝΠΔΔ, με συμφωνία για καταβολή του τιμήματος εντός 30 ημερών. Προηγήθηκε η τήρηση της τυπικής διαδικασίας. Αδυναμία του Νομικού Προσώπου ΔΔ (ΓΝ) να πληρώσει, αφού ήδη κατά το χρόνο εκδόσεως της δγης πληρωμής, είχε απλήρωτους όλους τους προμηθευτές του μέχρι και τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους.

Ακολούθησε κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού του ΝΠΔΔ.

Έχει ήδη προηγηθεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου της Ελληνικής Κυβέρνησης, με την οποία υποχρεούνται όλα τα ΝΠΔΔ να καταβάλουν τα αποθεματικά τους στην κεντρική διοίκηση. Κίνδυνος απώλειας της σχετικής πιστώσεως, χωρίς την παραμικρή υπαιτιότητα του πωλητή του εξοπλισμού, ο οποίος βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο.

Το ΝΔΠΠ άσκησε ανακοπή, αίτηση αναστολής εκτελέσεως και ταυτόχρονα αιτήθηκε την προσωρινή αναστολή πληρωμής της διαταγής πληρωμής για τους εξής λόγους:

-Δεν μπορεί να χωρήσει εκτέλεση κατά ΝΠΔΔ χωρίς την παράλληλη καταβολή εγγυοδοσίας εκ μέρους του δικαιούχου. -Ο τραπεζικός λογαριασμός που κατασχέθηκε αφορά και μισθοδοσία προσωπικού του ΝΠΔΔ. -Αοριστία. -Δεν μεσολάβησε διάστημα 60 ημερών μεταξύ επίδοσης της δγης πληρωμής και εκτέλεσης.

Από την πλευρά μας ισχυρισθήκαμε ότι μετά την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που εξέδωσε η Ελληνική Κυβέρνηση με την οποία απαίτησε την επιστροφή όλων των διαθεσίμων κεφαλαίων όλων των ΝΠΔΔ στην κεντρική διοίκηση, ήταν άφευκτη ανάγκη η κατάσχεση του συγκεκριμένου λογαριασμού για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του εντολέα μας, μετά την άτυπη στάση πληρωμών που κηρύχθηκε. Οι περιορισμοί που εισάγει ο νόμος 3068/2002, είναι αντισυνταγματικές αφού έρχονται σε αντίθεση με την ΕΣΔΑ αφού εισάγοντας αδικαιολόγητη προνομιακή μεταχείρισης του κράτους απέναντι στον καλόπιστο πολίτη που συναλλάχθηκε μαζί του. Η ένσταση περί της μισθοδοσίας δεν μπορεί να προβληθεί από το ΝΠΔΔ, αφού δεν θεσπίσθηκε για την προστασία του ιδίου αλλά των εργαζομένων σε αυτό. Η μισθοδοσία αποτελεί το μέσον της εκτέλεσης του δημοσίου σκοπού και άρα είναι δεκτική κατάσχεσης. Στον συγκεκριμένο λογαριασμό ήταν τοποθετημένα χρήματα για διάφορους σκοπούς και άρα δεν αποδεικνύεται ο σχετικός λόγος ανακοπής.

Το Δικαστήριο αποδεχόμενο τους ισχυρισμούς μας απέρριψε το αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής. Ήδη εισπράχθηκε το ποσό της διαταγής πληρωμής από τον εντολέα μας.

Aside

ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΝΠΔΔ.

ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΝΠΔΔ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ’ ΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΤΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΤΟ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ.

 

ΑΡΘΡ. 623 επ, 443, 625 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 24 Ν. 2207/94) Κ.Πολ.Δ.

 

Εκκρεμής υπόθεση του αρχείου μας.

 

Δυνάμει προκήρυξης της Π.Ε. Πρέβεζας, η οποία καταρτίσθηκε νόμιμα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διεξήχθη ανοικτός διεθνής διαγωνισμός (επαναληπτικός) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς ….., για χρονικό διάστημα ….με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή.

Στον εν λόγω διαγωνισμό μεταξύ άλλων συμμετείχε και ο εντολέας μας ΚΤΕΛ Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΕ, καταθέτοντας προσφορά για τμήματα του προβλεπομένου από την προκήρυξη μεταφορικού έργου.

Εγκρίθηκε το αντίστοιχο πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού και εισήγησης για ανάθεση και κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα του διενεργηθέντος διαγωνισμού στους μειοδότες των οποίων οι προσφορές υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές προσφορές ήταν σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, οι οικονομικές προσφορές κρίθηκαν συμφέρουσες, υποβλήθηκαν δε τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του Π.Δ. 118/2007 και την οικεία διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Νομίμως κατακυρώθηκαν σε εμένα τμήματα του διαγωνισμού.

Με την υπ’ αριθμ. …. πράξη του Ζ’ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή των σχεδίων συμβάσεων του ανωτέρω διεξαχθέντος διεθνή διαγωνισμού. Κατόπιν αυτού συνήφθησαν οι σχετικές συμβάσεις με πολύ όμως μεγάλη καθυστέρηση λόγω της δαιδαλώδους διαδικασίας. Εδώ και μήνες όμως ήδη εκτελούνταν η προκηρυχθείσα μεταφορά.

Με νομοθετική ρύθμιση, προβλέφθηκε η εξόφληση του τιμήματος μεταφοράς, για το χρόνο προ της υπογραφής της συμβάσεως «…κατ’ ανάλογο τρόπο και ανάλογες προϋποθέσεις αυτών, που ορίζονται στη μεταγενέστερη σύμβαση μεταφοράς που επιτεύχθηκε κατόπιν διαγωνισμού». Άρα η οφειλή της μεταφοράς για το χρόνο πριν την υπογραφή της συμβάσεως δεν στηρίζεται σε διοικητική σύμβαση.

Σε κάθε περίπτωση έχει νομολογηθεί ότι είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής και στα πλαίσια διοικητικής σύμβασης, από τα πολιτικά Δικαστήρια, αφού κατά τη Διοικητική Διαδικασία δεν προβλέπεται ανάλογη διαδικασία.

Το ΚΤΕΛ Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΕ υλοποίησε το ανατεθέν συμβατικό αντικείμενο από την ημερομηνία κατακύρωσης μέχρι σήμερα, όπως προκύπτει από τις διαβιβασθείσες στην καθ’ ης βεβαιώσεις των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων του Νομού.

 

Όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. πρωτ. … έγγραφο της καθ’ ης, παρά την εκπλήρωση των δικών μου υποχρεώσεων το καθ’ ου, δεν κατέβαλλε μέχρι σήμερα το συμφωνηθέν τίμημα των υπηρεσιών που παρείχα, το οποίο έχει καταστεί πλέον ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, για λόγους που δεν οφείλονται στο ίδιο, αλλά σε καθαρά γραφειοκρατική διαδικασία.

Η ως άνω δήλωση του καθ’ ου ΝΠΔΔ αυτή ιδρύει αφ` εαυτής ενοχική υποχρέωση εκπλήρωσης της αναγνωρισθείσας απαίτησης, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, οι οποίες συνίστανται στη δήλωση βούλησης του αναγνωρίζοντος αναφορικώς προς ορισμένη έννομη σχέση με πρόθεση υποχρέωσης, απευθυνόμενη προς εκείνον που αποκτά δικαίωμα με την αναγνώριση και την οποία (δήλωση) ο τελευταίος αποδέχεται, ρητώς ή σιωπηρώς.

Η ως άνω δήλωση, η οποία είναι διαφορετική από τη ρυθμιζόμενη από το άρθρο 873 ΑΚ αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους, ιδρύει νέα αυτοτελή βάση υποχρέωσης προς εκπλήρωση παροχής, ήτοι ενοχή αυτοτελή και ανεξάρτητη από την υποκείμενη αιτία, όταν τούτο θελήθηκε από τους συμβαλλόμενους, οι οποίοι δεν απέβλεψαν μόνο στην παροχή αποδεικτικού μέσου περί της ύπαρξης του χρέους.

Αποκλειστικός σκοπός της έγγραφης δήλωσης αναγνώρισης ορισμένου χρέους είναι η προσπόριση στον πιστωτή νέας βάσης αγωγής και η δημιουργία νέου λόγου υποχρέωσης για τον οφειλέτη.

Επειδή άλλως και όλως επικουρικώς, η ως άνω δήλωση συνιστά αφηρημένη υπόσχεση χρέους, η οποία δεσμεύει απόλυτα την καθ’ ης.

 

Κατόπιν αυτών το Δικαστήριο, δέχθηκε και εξέδωσε διαταγή πληρωμής, ποσού ίσου με το αναφερόμενο ως οφειλόμενο και ληξιπρόθεσμο, στη δήλωση της καθ’ ης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 3-4-2015

Υπόθεση του προσωρινού αρχείου μας.

 

ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ

ΔΝΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΝΟΥΝ ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ. ΑΘΩΟΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΔΟΛΟΥ Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΛΟΓΩ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΣΑΝΤΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ
Ν.5960/33 –
Προσωρινό αρχείο μας

Πρώην διευθυντής γνωστού συνεταιρισμού της Πρέβεζας και εντολέας μας, ακολουθώντας την πάγια οικονομική πολιτική του εν λόγω συνεταιρισμού, εξέδιδε και υπέγραφε μεταχρονολογημένες επιταγές οι οποίες χρησιμοποιούνταν ως μέσω πίστωσης για την προμήθεια αγροτικών προϊόντων προς μεταπώληση. Ο συνεταιρισμός περιήλθε σε εξαιρετικά δυσμενή οικονομική κατάσταση και τόσο το διοικητικό συμβούλιο όσο και η γενική συνέλευση στη συνέχεια του ΝΠ αποφάσισαν την παύση πληρωμών όλων των υποχρεώσεων από δήλη ημερομηνία. Ο Δντης δεν ήταν μέλος ούτε το ΔΣ ούτε της ΓΣ και κατά συνέπεια με κανένα τρόπο δεν μπορούσε να επηρεάσει τις αποφάσεις τους. Πλήρης αδυναμία να πληρωθούν όλες οι επόμενες επιταγές που εμφανίσθηκαν. Το διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού τελικώς υπέβαλλε αίτηση για την κήρυξη πτώχευσης κατά τα άρθρα 99, 100, 101 ΠτΚ, η οποία δεν έγινε δεκτή.
Σύμφωνα με την Α.Π 186/1983, στοιχεία του εγκλήματος έκδοσης ακάλυπτης επιταγής που δεν πληρώθηκε, είναι η έλλειψη πρόβλεψης κατά το χρόνο της έκδοσης ή της πληρωμής της και γνώση του εκδότη για την έλλειψη πρόβλεψης. Τυπικό το αδίκημα. Η γνώση της έλλειψης από το λήπτη της επιταγής δεν αίρει τον άδικο χαρακτήρας της. Ο εντολέας μας κατηγορήθηκε ότι διέπραξε το αδίκημα του Ν.5960/33.
Σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες, οι επιταγές εμφανίζονταν και σφραγίζονταν μετά την ημερομηνία που αποφασίσθηκε η αναστολή λειτουργίας του συνεταιρισμού και η υπαγωγή στη διαδικασία πτώχευσης, ο εντολέας μας κρίθηκε αθώος, αφού το δικαστήριο δέχθηκε ότι : Αποδείχθηκε ότι κατά τον πραγματικό χρόνο εκδόσεως και παραδόσεως των επιταγών υπήρχαν διαθέσιμα κεφάλαια. Κατά το μεταχρονολογημένο χρόνο εμφάνισης όμως, ο υπογράψας αυτές, εξ αιτίας της απόφασης για την πτώχευση, δεν είχε πλέον τη δυνατότητα διοίκησης της περιουσίας του οργανισμού η οποία περιουσία είχε περιέλθει στην ομάδα των πιστωτών και κατά συνέπεια δεν είχε τον απαιτούμενο δόλο.
Για τη συγκεκριμένη υπόθεση εκδόθηκαν τουλάχιστον 13 αθωωτικές αποφάσεις.
Υπόθεση του γραφείου μας.