Aside

 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, άρθρα 664-676 ΚΠολΔ

Άρθρ. 4 Ν 3514/1928, άρθρ. 9 ΣΣΕ 20/6/2006, άρθρ. 5 ΔΑ 12/2007, άρθρ. 4 ΔΑ 44/2008, άρθρ. 42 παρ. 4 και 5 Ν 1892/1990

 

Ο εντολέας μας εργάζονταν σε κτηνοτροφική μονάδα για 26 χρόνια, επί 9 ώρες ημερησίως όλες τις εργάσιμες μέρες, τα Σάββατα και τις μισές Κυριακές εκάστου μηνός, απολύθηκε από την αντίδικο εργοδότρια εταιρία.

Η εργοδότρια όφειλε να καταβάλει στον απολυόμενο τη νόμιμη αποζημίωση απόλυσης αλλά και οφειλόμενες αποδοχές που αξίωσε ο απολυόμενος και οι οποίες αντιστοιχούσαν στην υπερωριακή απασχόλησή του, τις διαφορές μεταξύ του καταβαλλόμενου και νόμιμου μισθού, δώρα και επιδόματα κατά την τελευταία πενταετία, τα οποία και δεν του καταβάλλονταν.

Συγκεκριμένα διεκδίκησε:

Α-παροχές σε είδος (γεύματα εργασίας) συνολικού ύψους 2.579,40 ευρώ,

Β-αποζημίωση απασχόλησης πέραν του 8άρου εντός του πενθημέρου των εργασίμων ημερών (9η ώρα υπερεργασία) συνολικού ύψους 10.694,74 ευρώ,

Γ- αποζημίωση απασχόλησης τα Σάββατα συνολικού ύψους 14.566,52 ευρώ,

Δ.- αποζημίωση απασχόλησης τις Κυριακές συνολικού ύψους 12.108,56 ευρώ αλλά και αποζημίωση απόλυσης συνολικού ύψους 1.972,11 ευρώ.

Το ποσό που αιτούνταν ο εντολέας μας ανερχόταν συνολικά στις 47.871,47 ευρώ.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο επιδίκασε το ποσό των 31.654,67 ευρώ καθώς επίσης κήρυξε την απόφαση προσωρινώς εκτελεστή για το ποσό των 10.000 ευρώ.

Κατόπιν εφέσεως που ασκήθηκε από την αντίδικο, το Εφετείο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση για τα ως άνω Β και Γ κονδύλια, αναγνώρισε παρεμπιπτόντως δε την υποχρέωση καταβολής και του υπό στοιχείου Δ κονδυλίου.

Έννοια άκυρης σύμβασης εργασίας και άκυρης εργασίας.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ

Aside

ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, άρθρα 664-676 ΚΠολΔ

Προσωρινό αρχείο μας

Κατόπιν συμφωνίας με την εναγομένη, η εντολέας μας και ενάγουσα, ανέλαβε τα καθήκοντα της ως οικιακή βοηθός, στα οποία συμπεριλαμβανόταν η φροντίδα και η διατροφή των ανήμπορων γονέων της εναγομένης. Η συμφωνία αυτή συμπεριλάμβανε την 12ωρη καθημερινή απασχόληση της εντολέως μας, που όμως γρήγορα εξελίχθηκε σε εργασία ανεξαρτήτως ωραρίου καθώς αυτό απαιτούσαν οι μέχρι τότε συνθήκες (προσωπικές ανάγκες υπερήλικων γονέων).
Η αμοιβή της εντολέως μας για το αρχικώς συμφωνημένο 12ωρο απασχόλησης, ορίστηκε στα 700 ευρώ μηνιαίως και επιπλέον 450 ευρώ τα οποία κατέβαλε από την τσέπη της κάθε μήνα για την διατροφή των γονέων της εναγομένης.
Η εντολέας μας εργάσθηκε, ανταποκρινόμενη πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρέωσης που ανέλαβε, και απελύθη 2 δύο χρόνια αργότερα. Η εναγομένη ουδέποτε της κατέβαλε τα ημερομίσθια για υπερωριακή απασχόληση – υπερεργασία, υπερωρίες, αποζημίωση για την υπερεργασία της, αποζημίωσή της για την απασχόλησή της κατά την διάρκεια των Κυριακών, αμοιβή της για δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα, επίδομα αδείας, αποζημίωση απολύσεως και δαπάνη για τροφεία των γονέων της εναγομένης, συνολικού ύψους 72.644,142 ευρώ.
Το Μον. Πρωτοδικείο Πρέβεζας έκρινε ότι η εναγόμενη υποχρεούται να καταβάλλει στην εντολέα μας το ως άνω οφειλόμενο ποσό των 72.644,14 ευρώ που αιτούνταν και επιπλέον κήρυξε την απόφαση ως προσωρινώς εκτελεστή για το ποσό των 10.000 ευρώ.
Ύστερα από άσκηση έφεσης της ενάγουσας και ήδη εκκαλούσας, το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο απέρριψε την έφεση και επιδίκασε ακριβώς τα ίδια ποσά με την πρωτόδικη απόφαση. Η μόνη διαφορά δε, συνίστατο στο αιτιολογικό μέρος της απόφασης καθώς υποστήριξε αφενός ότι η εντολέας μας δεν είχε εφοδιαστεί με σχετική άδεια εργασίας και άρα η σύμβαση εργασίας ήταν απολύτως άκυρη. Επρόκειτο λοιπόν για μια απλή σχέση εργασίας. Αφετέρου δε, ότι οι αξιώσεις της όσον αφορά τις νόμιμες δεδουλευμένες αποδοχές της (και όχι μόνο), στηρίζονται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού.

Υπόθεση του γραφείου μας.

Aside

ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΕ.

ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΕ.

Άρθρα 663 επ., 533 παρ.1 ΚΠολΔ, 6 παρ.1 Ν. 3198/1955, Ν.1876/1990

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 3053

 

Αφορά στην υπόθεση όπου η ενάγουσα προσλήφθηκε από ιδιώτη με προφορική σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ως αγρεργάτρια στην επιχείρησή του. Η εκμετάλλευση της ανωτέρω επιχείρησης περιήλθε στην εναγομένη Α.Ε. «…» και η οποία από το έτος …ανέπτυξε τις δραστηριότητές της ως οργανωμένη εμπορική επιχείρηση.

Ρήγμα στην κρατούσα στη θεωρία και νομολογία άποψη περί κατ’ αρχήν των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας επί γεωργικών εργασιών επέφερε ο νόμος 1876/1990 ο οποίος όρισε ότι αφενός μεν οι διατάξεις αφορούν όλους όσους εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπή εργοδότη, επιχείρηση ή εκμετάλλευση στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι εργαζόμενοι στη γεωργία και αφετέρου ότι οι εθνικές ΓΣΣΕ καθορίζουν τους ελαχίστους όρους εργασίας. Το δικαστήριο δέχθηκε κατ’ έφεση ότι κατ’ εξαίρεση εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και για τις περιπτώσεις διατήρησης του αποκλεισμού των γεωργικών εργασιών από την εφαρμογή μεμονωμένων πλέον ρυθμίσεων της εργατικής νομοθεσίας, όταν η δραστηριότητα αναπτύσσεται στα πλαίσια της οργανωμένης επιχείρησης ασκουμένη από εμπορικές εταιρίες, από το δημόσιο ή από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο απεφάνθη πως το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είτε κατ΄ εφαρμογή του Ν.1876/1990 είτε κατ΄ εξαίρεση αφού η ενάγουσα παρείχε τις υπηρεσίες της σε οργανωμένη επιχείρηση καλλιέργειας και εμπορίας αγροτικών προϊόντων που δραστηριοποιείτο με τη μορφή Α.Ε. ορθά εφάρμοσε τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας τις σχετικές με τα χρονικά όρια της εργασίας, τα ελάχιστα όρια των αμοιβών, τις Κυριακές, την άδεια και την καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

Επίσης, έκρινε πως πέραν της παροχής στέγης δεν αποδείχτηκε ότι η εναγόμενη παρείχε στην ενάγουσα και πλήρους διατροφής ώστε να δικαιούται ανάλογης έκπτωσης.

Η ενάγουσα επικαλέστηκε στην αγωγή της ότι η εναγόμενη αρνήθηκε να αποδεχθεί τις υπηρεσίες της και την απέλυσε χωρίς έγγραφη καταγγελία και καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο κατά την συζήτηση της έφεσης της εκκαλούσας – εναγόμενης Α.Ε. «…» έκρινε απαράδεκτο το αίτημα μισθών υπερημερίας της ενάγουσας για το ανωτέρω χρονικό διάστημα καθώς η αγωγή ασκήθηκε μετά την τρίμηνη ανατρεπτική προθεσμία από την λύση της εργασιακής σχέσης όπως προβλέπει το άρθρ. 6 παρ.1 του Ν.3198/1955 σχετικά με τις αξιώσεις μισθωτού που πηγάζουν από άκυρη καταγγελία της σχέσης εργασίας.

Κατά τα άλλα έκανε δεκτή την αγωγή επιδικάζοντας στην εργάτρια το συνολικό ποσό των 38.000,00 € περίπου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 27-5-2014

Aside

ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ ΠΛΟΙΟΥ ΣΕ ΚΟΡΑΛΛΙΟΓΕΝΕΙΣ ΥΦΑΛΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΜΙΝΙΚΟ – ΝΑΥΑΓΙΟ – ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ – ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ – ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ – ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ.

ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ ΠΛΟΙΟΥ ΣΕ ΚΟΡΑΛΛΙΟΓΕΝΕΙΣ ΥΦΑΛΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΜΙΝΙΚΟ – ΝΑΥΑΓΙΟ – ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ – ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ – ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ – ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ.

Άρθρ. 34 ΠΔ 913/1987, άρθρ 38, 52, 68, 70, 71 ΚΙΝΔ.

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 1637

 

  Πλοίο υπό αλλοδαπή σημαία εμφανίζεται παρανόμως να ανήκει σε Ελληνική Ναυτική Εταιρία. Στον πρώτο του πλου και ευρισκόμενο εκτός ασφαλισμένης πορείας (Είχε ασφαλισθεί για τον πλου Άγιος Δομίνικος – Βόλος, ενώ το ναυάγιο προκλήθηκε στην πορεία προς Kingstone – Τζαμάικα όπου είχε πάει για ανεφοδιασμό πριν το ταξίδι για Ελλάδα, παθαίνει μηχανική βλάβη και ακινητοποιείται. Ο πλοιοκτήτης δεν μπορεί να έλθει σε συμφέρουσα συμφωνία για αποστολή ρυμουλκού για την σωτηρία πλοίου και πληρώματος. Το πλοίο λόγω της θαλασσοταραχής προσαράσσει σε κοραλλιογενείς υφάλους ανοικτά του Αγίου Δομίνικου και λαμβάνει κλίση. Το πλήρωμα μεταφέρεται στον Άγιο Δομίνικο από τις εκεί αστυνομικές αρχές για προανάκριση. Αμέσως πειρατές ανεβαίνουν στο πλοίο και το απογυμνώνουν. Η ασφαλιστική εταιρία όταν καταφθάνει διαπιστώνει ότι το σκάφος βρίσκεται εκτός ασφαλισμένης πορείας και ισχυρίζεται ότι το σκάφος δεν αποτελεί ναυάγιο, αφού μετά την απογύμνωσή του και την αφαίρεση καυσίμων και λιπαντικών έχει σηκωθεί και αποκολληθεί μερικά από τους υφάλους και άρα μπορεί να κινηθεί αυτοδυνάμως. Πλην όμως κάτι τέτοιο είναι αδύνατο αφού στο πλοίο δεν έχει απομείνει πλέον τίποτε εκτός από το κουφάρι του εξ αιτίας της πειρατείας.

Σύλληψη του πληρώματος και αφαίρεση διαβατηρίων. Μη απόδοση κατηγοριών. Παρόλα αυτά απαγορεύει στο πλήρωμα την έξοδο από τη χώρα μέχρι ο πλοιοκτήτης να εμφανισθεί και να ρυμουλκήσει το ναυάγιο από την προστατευόμενη περιοχή. Ο πλοιοκτήτης εγκαταλείπει το σκάφος οριστικά. Στον Άγιο Δομίνικο που βρίσκεται υπό δικτατορία, δεν υπάρχει Ελληνική Πρεσβεία. Αποστέλλεται επιτετραμμένος επίτροπος της Ελληνικής Κυβέρνησης από το Τρινιντάντ, ο οποίος δεν καταφέρνει τίποτε. Δύο Έλληνες ναυτικοί μένουν στον Άγιο Δομίνικο επί 6 μήνες χωρίς να φυλακισθούν, χωρίς όμως πόρους διαβίωσης και χωρίς να μπορούν να φύγουν. Άλλο μέλος του πληρώματος, ευρισκόμενο σε απόγνωση καταφέρνει να φύγει ισχυριζόμενο κλοπή του διαβατηρίου του και αποκρύπτοντας ότι το διαβατήριό του ήδη κρατείται από τις εκεί αρχές.

Μπροστά στο αδιέξοδο και με τον πλοιοκτήτη πλήρως αποστασιοποιημένο και επιρρίπτοντα ευθύνες στο πλήρωμα για το ναυάγιο, ετοιμάζουμε αντιπροσωπεία για μετάβαση στον Άγιο Δομίνικο. Μία μέρα πριν την αποχώρησή μας οι αρχές του Αγίου Δομίνικου, αποφασίζουν την απελευθέρωση του πληρώματος.

Το πλήρωμα στρέφεται κατά της πλοιοκτήτριας και των μελών του ΔΣ αυτής ζητώντας τα δεδουλευμένα για το χρόνο της παράνομης παρακράτησής του στον Άγιο Δομίνικο.

Το Δικαστήριο πρωτοδίκως και κατ’ έφεση, δέχθηκε προσωπική ευθύνη των μελών του ΔΣ της Ναυτικής Εταιρίας, ανυπαιτιότητα του πληρώματος στην πρόκληση του ναυαγίου, υπαίτια συμπεριφορά της πλοιοκτήτριας που εγκατέλειψε το πλήρωμα και υποχρέωσε τους εναγόμενους να καταβάλουν στο πλήρωμα μισθούς υπερημερίας και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

Κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων μέλους του ΔΣ της εταιρίας για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του πληρώματος και ποινική καταδίκη για μη καταβολή δεδουλευμένων.

         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 16-5-2014

Aside

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ – ΨΕΥΔΗΣ ΔΗΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ – ΨΕΥΔΗΣ ΔΗΛΩΣΗ

 

Άρθρα 985 παρ. 3 ΚΠολΔ 985 παρ. 1 και 3 εδάφ. Α’ και 986 ΚΠολΔ, 914 ΑΚ

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 2884

Οι εργαζόμενοι ενάγοντες έχοντας αποκτήσει εκτελεστό τίτλο, για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους κατά εργολάβου, προέβησαν σε επιβολή κατασχέσεως στα χέρια της εναγόμενης Δημοτικής Επιχείρησης, ζητώντας να πληρωθούν από ποσό που προορίζονταν ως εργολαβική αμοιβή για έργο που παρέδωσε ο εργολάβος στην Δημοτική επιχείρηση.

Hεναγόμενη – τρίτη, παρότι είχε εις χείρας της αμοιβή προοριζόμενη για την εξόφληση του εργολάβου, ποσού 713.393,81 ευρώ, που αφορούσε την ανάθεση κατασκευής έργου, υπέβαλλε παρόλα αυτά αναληθείς αρνητικές – παραπλανητικές δηλώσεις. Οι ενάγοντες παραπλανηθέντες από τις δηλώσεις αυτές, δεν άσκησαν ανακοπές, πειθόμενοι ότι πράγματι δεν υφίσταται οποιοδήποτε ποσό εις χείρας της εναγόμενης που να αφορά τον εργολάβο, χάνοντας το σχετικό τους δικαίωμα για να ικανοποιηθούν από την κατάσχεση της εργολαβικής αμοιβής.

Στη συνέχεια αποκαλύπτεται ότι οι δηλώσεις της εναγόμενης ήταν παραπλανητικές και ψευδείς κατά το περιεχόμενό τους.

Οι ενάγοντες πλέον για να ικανοποιηθούν, άσκησαν αγωγή αδικοπραξίας απευθείας κατά της Δημοτικής επιχείρησης επικαλούμενοι ότι στην περίπτωση κατά την οποία η τρίτη – εναγόμενη στα χέρια της οποίας έγινε η κατάσχεση, υπέβαλε ανακριβή ή ψευδή δήλωση, ευθύνεται αυτή απέναντί τους με αποζημίωση. Προϋπόθεση για την ευθύνη του τρίτου είναι το ζημιογόνο γεγονός της ανακρίβειας της δηλώσεως που υποβλήθηκε, η ζημία του κατάσχοντος και ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ του ζημιογόνου τούτου γεγονότος και της ζημίας. Έτσι δεν αποκλείεται ο κατάσχων να αναζητήσει ολόκληρη την απαίτησή του, προς ικανοποίηση της οποίας επιβλήθηκε η κατάσχεση, όταν επικαλείται και αποδεικνύει ότι η μη είσπραξη της οφειλής αυτής οφείλεται στη συμπεριφορά του τρίτου, και να υποχρεωθεί ο τρίτος σε αποζημίωση, εάν απέκρυψε ή παρέλειψε ορισμένα γεγονότα, και από την απόκρυψη ή την παράλειψη αυτή, ως αιτίου, ζημιώθηκε ο κατάσχων.

Το πρωτόδικο Δικαστήριο δέχθηκε ότι οι δηλώσεις ήταν μεν ψευδείς, δεν ζημίωσαν παρόλα αυτά τους ενάγοντες.

Οι ενάγοντες άσκησαν έφεση κατά της ως άνω αποφάσεως.

Το Εφετείο Ιωαννίνων, δεχόμενο ότι οι δηλώσεις της εναγόμενης ήταν ψευδείς και παραπλανητικές, δέχθηκε ότι η συμπεριφορά της εναγόμενης είχε ως αποτέλεσμα την ζημία των εναγόντων και ότι ευθύνεται με αδικοπρακτική ευθύνη. Για το λόγο αυτό, αφού δέχτηκε την έφεση και εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση, υποχρέωσε την εναγόμενη, να πληρώσει η ίδια τη ζημία που προκάλεσε μέσω των ψευδών δηλώσεών της στους ενάγοντες.

 

           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 12-5-2014

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΣ»

Aside

ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 2503

 

Αφορά την περίπτωση 46 εργαζομένων στα δύο υποκαταστήματα γνωστής εταιρίας Super Market στην Πρέβεζα, οι οποίοι απασχολούνταν στα πλαίσια συμβάσεων αορίστου χρόνου. Οι εν λόγω εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να προβούν σε επίσχεση εργασίας λόγω του ότι δεν τους καταβλήθηκαν οι νόμιμες αποδοχές 3 μηνών ενώ παρείχαν ανελλιπώς και προσηκόντως τις υπηρεσίες τους.

Τελικά οι εργαζόμενοι έλαβαν τα δεδουλευμένα τους, τα Super Market μεταβιβάσθηκαν σε άλλη εταιρία και οι εργαζόμενοι συνέχισαν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο νέο εργοδότη, χωρίς να χάσουν την προϋπηρεσία τους.

                      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 8-5-2014