Aside

ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 2149

 

Κατόπιν εντολής του τέως κοινοτικού Συμβουλίου Κρανιάς, επεξεργαστήκαμε τους όρους διενέργειας Δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοτικού Λατομείου στη θέση «Βαλαωρίτης». Κατά τους όρους της δημοπρασίας το μίσθωμα θα καθορίζονταν αθροιστικά: α) με πάγιο μίσθωμα ανά στρέμμα και β) με βάση προσφερόμενο από τους υποψηφίους κατά το διαγωνισμό, ποσοστό επί της τιμής πώλησης των παραγόμενων αδρανών υλικών. Επίσης ορίζονταν σειρά υποχρεώσεων του πλειοδότη στη δημιουργία έργων υποδομής στο μίσθιο καθώς και η υποχρέωσή του να προμηθεύει την κοινότητα με συγκεκριμένες ποσότητες αδρανών υλικών ετησίως, άνευ επιπλέον ανταλλάγματος. Τέλος καθορίζονταν οι λόγοι έκπτωσης του πλειοδότη από τη σύμβαση.

Μετά την επικύρωση του πρακτικού δημοπρασίας από το κοινοτικό συμβούλιο, επιμεληθήκαμε της κατάρτισης του μισθωτηρίου συμβολαίου.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 8-5-2014

Aside

ΛΥΣΗ ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΛΥΣΗ ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗΣ

Άρθρα ΠΔ 34/95, 608 ΑΚ

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ 2366

 

Ο μισθωτής μπορεί οποτεδήποτε μετά την πάροδο διετίας από την έναρξη της μισθώσεως, να προβεί σε καταγγελία τα της μίσθωσης, ακόμη και εάν αυτή έχει συμφωνηθεί για μεγαλύτερο διάστημα. Τα αποτελέσματα επέρχονται μετά την πάροδο 6 μηνών από αυτή* και αφού ο μισθωτής καταβάλλει τα μισθώματα 4 μηνών.

Μετά τη λύση της κύριας μισθώσεως, επέρχεται αυτοδίκαιη λύση και οποιασδήποτε τυχόν υπομίσθωσης.

Καταγγελία της σύμβασης υπομισθώσεως από μισθωτή, κατόπιν καταγγελίας της κύριας μισθώσεως από τον εκμισθωτή

Ήδη με το Ν 3853/2010 άρθρ. 17, τα αποτελέσματα της καταγγελίας της μίσθωσης από το μισθωτή επέρχονται μετά από 3μήνες από την καταγγελία και αφού καταβληθεί ένα μίσθωμα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 20-5-2014

 

Aside

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Άρθρα ΠΔ 34/95, Άρθρα 579, 581 ΑΚ

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ 2609

 

Το μίσθιο φέρει πολεοδομικές υπερβάσεις γνωστές και αποδεκτές σε μισθωτή και εκμισθωτή αφού με αυτές επήλθαν ουσιώδεις βελτιώσεις στο μίσθιο και την επωφελέστερη εκμετάλλευσή του. Στη σύμβαση αναφέρεται το μίσθιο με το νόμιμο εμβαδόν του πριν την τέλεση των υπερβάσεων. Δεν αναφέρεται ότι υπάρχει άλλος ένας όροφος (αυθαίρετος), ο οποίος όμως δεν εκμισθώνεται τυπικά.

Ο μισθωτής, ο οποίος διαπιστώνει ότι η μίσθωση δεν είναι επωφελής για αυτόν, ένα χρόνο μετά, απευθύνεται στο Δήμο και ζητά με αίτησή του τη σφράγιση του καταστήματός του, διότι είναι παράνομο (!!!), με πρόθεση να χρησιμοποιήσει ως εφαλτήριο τη σφράγιση για να καταγγείλει τη μίσθωση λόγω πραγματικού ελαττώματος του μισθίου.

Ο εκμισθωτής επικαλείται την γνώση και συνομολόγηση του μισθωτή για τα ελαττώματα πριν τη μίσθωση, καθώς και το ότι ο ίδιος εκμίσθωσε το μίσθιο κατά το νόμιμο εμβαδόν του και όχι κατά το υπόλοιπο υπερβάλλον.

Ο αντίδικός μας ενάγων, αφού αποχώρησε από τη μίσθωση κατόπιν καταγγελίας, ασκεί στη συνέχεια αγωγή ζητώντας την αναγνώριση της εγκυρότητας της υπαναχώρησής του από τη μίσθωση λόγω πραγματικού ελαττώματος του μισθίου, καθώς και την αποζημίωση της ηθικής του βλάβης.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι σύμφωνα με το αρ. 579 ΑΚ ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα ή για συμφωνημένες ιδιότητες που γνώριζε ο μισθωτής κατά την συνομολόγηση της σύμβασης. Αποδειχθέντων των παραπάνω, απέρριψε την αγωγή. Το Εφετείο επικύρωσε την απόφαση του πρωτόδικου Δικαστηρίου.

 

                           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 20-5-2014

 

Aside

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Άρθρα ΠΔ 34/1995, άρθρ 288, 388 ΑΚ

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ 2857Α

 

Μίσθωση εντός χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος. Εμπορική μίσθωση παρά ταύτα διότι η συγκεκριμένη μίσθωση δεν εξαρτά την πελατεία της από τη χρήση του λιμένος.

Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι πράγματι έχει επέλθει απρόβλεπτη μεταβολή των συνθηκών και μείωσε το μίσθωμα σε ποσοστό 20%.

         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 16-5-2014

Aside

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ – ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΕΑΝ Η ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ. ΑΓΩΓΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ – ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΕΑΝ Η ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ. ΑΓΩΓΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ.

Άρθρα ΠΔ 34/1995 ΠΔ 715/1979

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ 2857

Στην αγωγή τους οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι στην περίπτωση τους δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του π.δ 715/1979 που αφορούν προμήθειες, μισθώσεις και εκμισθώσεις των Ν.Π.Δ.Δ, αλλά του π.δ 34/1995. Αυτό γιατί οι ενάγοντες προσελκύουν πελάτες από τις επιχειρηματικές τους ικανότητες και μόνο και όχι λόγω της θέσης των μισθίων διότι στο λιμάνι της Πρέβεζας δεν υπάρχει κίνηση επιβατηγών πλοίων.

 

Παρότι κατά τις διατάξεις του ΠΔ 34/95 εξαιρείται των εμπορικών μισθώσεων μίσθωση εντός του χώρου αυτού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η μίσθωση να εξαρτά την πελατεία της από τη χρήση του λιμένος. Σε αντίθετη περίπτωση (όπως εν προκειμένω), εφαρμόζεται το ΠΔ 34/95.

           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 16-5-2014