ΑΓΩΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΥ

ΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΚΕΙ ΤΟ ΤΕΕ – ΑΝ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΑΥΤΗ ΑΣΚΗΣΕΙ Ο ΙΔΙΩΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΤΟ ΤΕΕ.

(Βδ 30/31 Μαίου 1956 άρθρ 2, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρ 1 του ΠΔ 48/1994)

Εκκρεμής υπόθεση του αρχείου μας.

Συνέχεια

ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΥΠΕΡ ΟΤΑ –  ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤ’ ΑΥΤΗΣ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 

(Άρθρα 637 επ, 686 επ ΚΠολΔ, 933 ΚπολΔ, 281, 288, 340-342 ΑΚ)

Προσωρινό αρχείο μας

 

Ο καθ’ ου ΟΤΑ εντολέας μας, μίσθωσε ακίνητο της ιδιοκτησίας του στην αιτούσα Τουριστική – Εμπορική εταιρία, κατόπιν διενέργειας διαγωνισμού, για χρονικό διάστημα έξι ετών. Συνέχεια

Μισθώσεις που έχουν συναφθεί μετά τη θέσπιση του Ν 4242/2014 με εκμισθωτή ΟΤΑ – Πότε επιτρέπεται η παράσταση αυτών.

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

 

Α. Η υπό κρίση μίσθωση, ως συνομολογηθείσα μετά από τις 28-2-2014 και υπό την ισχύ του Ν 4242/2014 δεν προστατεύεται πλέον από το άρθρ. 5 παρ. 2β ΠΔ 34/95.

Η μίσθωση αυτή προστατεύεται μόνο για 3 έτη και όχι για 12 (ή 16 υπό προϋποθέσεις) όπως στο παρελθόν. Συνέχεια

ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

(Άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ, ν. 1406/1983 αρθρ. 1 παρ 2 περ. η’, ν. 3155/1955, 914, 297 και 298 ΑΚ).

Προσωρινό αρχείο μας.

Σύμφωνα με το άρθρ. 1 περ. η του Ν 1406/1983 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 48 παρ. 1 Ν 3900/2010, τροποποιήθηκε το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν 1406/1983,  που ορίζει ότι όλες οι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις αποζημιώσεως οποιασδήποτε μορφής για ζημιές που έχουν προκληθεί από όργανα των ΟΤΑ σύμφωνα με τα άρθρ. 105 και 106 ΕισΝΑΚ, πλην αυτών που αφορούν ζημιές εξ αυτοκινήτου, υπάγονται στην αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Συνέχεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΔΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΥΟ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΟΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΣΕ ΔΥΟ ΜΟΝΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΞ ΑΥΤΩΝ. ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΤΙ ΚΑΚΩΣ ΨΗΦΙΣΕ ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΑΛΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡΟΥ 152 Ν 2363/2006.

Άρθρ. 151, 152 του Ν 3463/2006, Άρθρ. 6 παρ 1α, 3 Ν 2839/2000, άρθρ. 74, 240 του Ν 3463/2006. Συνέχεια

 ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΔΣ ΣΤΗ ΔΕΥΑ, ΑΠΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡΟΥ 152 Ν 2363/2006.

Άρθρ. 151, 152 του Ν 3463/2006, Άρθρ. 6 παραγραφος 1α, 3 Ν 2839/2000.

 

Κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας για διορισμό ΔΣ στη ΔΕΥΑ, ασκήθηκε προσφυγή ενώπιον του Γ Γρ Αποκεντρωμένης Διοίκησης, από μέλη της αντιπολίτευσης του Δήμου με αίτημα την ακύρωση της απόφασης διότι: Συνέχεια

ΑΠΑΤΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ

(Άρθρα 386 παρ 1β – α ΠΚ)

Δανειολήπτης προκειμένου να επιτύχει τραπεζική χρηματοδότηση, προσκόμισε στην τράπεζα 2 «πρωτότυπες» 1ες εντολές πληρωμής τρίτου οφειλέτη του, ΟΤΑ, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αυτές ως εγγύηση και να συσταθεί επί αυτών σύμβαση συστάσεως ενεχύρου – εκχώρησης. Η τράπεζα αποδεχόμενη ως ισχυρές και πρωτότυπες τις εντολές αυτές, συνέστησε ενέχυρο επί αυτών και προέβη σε χρηματοδότηση του δανειολήπτη. Συνέχεια