Μισθώσεις που έχουν συναφθεί μετά τη θέσπιση του Ν 4242/2014 με εκμισθωτή ΟΤΑ – Πότε επιτρέπεται η παράσταση αυτών.

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

 

Α. Η υπό κρίση μίσθωση, ως συνομολογηθείσα μετά από τις 28-2-2014 και υπό την ισχύ του Ν 4242/2014 δεν προστατεύεται πλέον από το άρθρ. 5 παρ. 2β ΠΔ 34/95.

Η μίσθωση αυτή προστατεύεται μόνο για 3 έτη και όχι για 12 (ή 16 υπό προϋποθέσεις) όπως στο παρελθόν. Συνέχεια

ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

(Άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ, ν. 1406/1983 αρθρ. 1 παρ 2 περ. η’, ν. 3155/1955, 914, 297 και 298 ΑΚ).

Προσωρινό αρχείο μας.

Σύμφωνα με το άρθρ. 1 περ. η του Ν 1406/1983 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 48 παρ. 1 Ν 3900/2010, τροποποιήθηκε το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν 1406/1983,  που ορίζει ότι όλες οι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις αποζημιώσεως οποιασδήποτε μορφής για ζημιές που έχουν προκληθεί από όργανα των ΟΤΑ σύμφωνα με τα άρθρ. 105 και 106 ΕισΝΑΚ, πλην αυτών που αφορούν ζημιές εξ αυτοκινήτου, υπάγονται στην αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Συνέχεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΔΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΥΟ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΟΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΣΕ ΔΥΟ ΜΟΝΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΞ ΑΥΤΩΝ. ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΤΙ ΚΑΚΩΣ ΨΗΦΙΣΕ ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΑΛΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡΟΥ 152 Ν 2363/2006.

Άρθρ. 151, 152 του Ν 3463/2006, Άρθρ. 6 παρ 1α, 3 Ν 2839/2000, άρθρ. 74, 240 του Ν 3463/2006. Συνέχεια

 ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΔΣ ΣΤΗ ΔΕΥΑ, ΑΠΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡΟΥ 152 Ν 2363/2006.

Άρθρ. 151, 152 του Ν 3463/2006, Άρθρ. 6 παραγραφος 1α, 3 Ν 2839/2000.

 

Κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας για διορισμό ΔΣ στη ΔΕΥΑ, ασκήθηκε προσφυγή ενώπιον του Γ Γρ Αποκεντρωμένης Διοίκησης, από μέλη της αντιπολίτευσης του Δήμου με αίτημα την ακύρωση της απόφασης διότι: Συνέχεια

ΑΠΑΤΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ

(Άρθρα 386 παρ 1β – α ΠΚ)

Δανειολήπτης προκειμένου να επιτύχει τραπεζική χρηματοδότηση, προσκόμισε στην τράπεζα 2 «πρωτότυπες» 1ες εντολές πληρωμής τρίτου οφειλέτη του, ΟΤΑ, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αυτές ως εγγύηση και να συσταθεί επί αυτών σύμβαση συστάσεως ενεχύρου – εκχώρησης. Η τράπεζα αποδεχόμενη ως ισχυρές και πρωτότυπες τις εντολές αυτές, συνέστησε ενέχυρο επί αυτών και προέβη σε χρηματοδότηση του δανειολήπτη. Συνέχεια

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΙΑ

(Άρθρα 259, 263 και 263Α ΠΚ)

 

Μη ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος από την επιτροπή ποιότητας ζωής του Δήμου, παρότι κατόπιν καταγγελίας, διαπιστώθηκαν στο κατάστημα πολεοδομικές παραβάσεις. Παραπομπή των μελών της επιτροπής που πλειοψήφησαν υπέρ της συνέχισης λειτουργίας του καταστήματος. Συνέχεια

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤ’ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ – ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΤΟΣ, ΕΝΩ  ΕΙΧΑΝ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ – ΑΚΥΡΟΣ Ο ΟΡΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.

(Άρθρα 259, 263 ΠΚ σε συνδ. με αρθρ. 80 παρ. 6 Ν. 3463/2006 και αρθρ. 2 παρ. 2 περ. α’ ΠΔ 180/1979, 3/1996 αστυνομική διάταξη, υπ’ αριθμ 293/2015 Γνωμοδότηση του Ε τμήματος του ΝΣΚ).

Αριθμός αρχείου μας 3594

Η υπόθεση αφορά χρονικό διάστημα πριν την μεταφορά της αρμοδιότητας για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προσωρινή σφράγιση) στην Αστυνομία. Συνέχεια

ΑΚΥΡΟΣ Ο ΟΡΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Ο νέος νόμος (Ν 4442/2016) για την ίδρυση και λειτουργία των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος – Ζητήματα νομιμότητας περί των ήδη υπαρχουσών αδειών χρήσης μουσικών οργάνων – Πώς πρέπει να κινηθούν οι ιδιοκτήτες ΚΥΕ που εμπίπτουν στο μεταβατικό πλαίσιο του νόμου .

 ΣΧΕΤ:

  1. Άρθρο 80 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006,
  2. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 19421/24-6-2016 εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών.
  3. Υπ’ αριθμ. 293/2015 Γνωμοδότηση του Ε τμήματος του ΝΣΚ.
  4. ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ31/21220/1-11-2011 ΦΕΚ Β’ 2496, αλλά και την μεταγενέστερη ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ21/31600/20-11-2013 ΦΕΚ Β’ 3106 (άρθρ. 5 παρ. 1)
  5. Άρθρ. 29, 38 Ν 4442/2016 (ΦΕΚ τ. Α’, 230/7-12-2016).
  6. Υπ’ αριθ. 3/1996 Αστυνομική Διάταξη («Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας»).

Ως Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) κατά το άρθρο 80 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), ορίζονται τα καταστήματα εκείνα, στα οποία γίνεται παρασκευή ή / και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) ή διανομή φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία (λ.χ. κομμωτήρια).

Με την με αριθμ. πρωτ. 19421/24-6-2016 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Κώστα Πουλάκη, ρυθμίστηκε το ζήτημα ισχύος των αδειών χρήσης μουσικών οργάνων, οι οποίες εκδίδονται από τους αρμόδιους Δήμους. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος κοινοποιήθηκε σε όλους του δήμους της χώρας.

Ειδικότερα, ως προς το ανωτέρω ζήτημα, αποφασίσθηκε ότι εσφαλμένα δίδεται στις άδειες χρήσης μουσικών οργάνων χρονικός περιορισμός, εν αντιθέσει με όλες τις λοιπές παρεμφερείς άδειες οι οποίες δεν υπόκεινται στο χρονικό περιορισμό. Σκοπός του νομοθέτη μέχρι τώρα ήταν να υποχρεώσει τον καταστηματάρχη που επιθυμεί να εκδώσει άδεια μουσικών οργάνων, να πληρώσει τα δικαιώματα της ΑΕΠΙ και να λάβει προηγούμενα δημοτική ενημερότητα. Εάν είχε αυτές τις προϋποθέσεις, ο αρμόδιος υπάλληλος, χωρίς να επανελέγξει εάν το συγκεκριμένο κατάστημα εξακολουθούσε να πληροί τις αρχικές λοιπές προϋποθέσεις αδειοδότησης, προέβαινε στην ανανέωσή της.  Δηλαδή μέχρι τώρα ελέγχονταν τα πάντα, εκτός από τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την έκδοση αυτής καθεαυτής της αδείας μουσικών οργάνων. Το μέτρο αυτό ήτα καθαρά εισπρακτικό.

Η εγκύκλιος αυτή εκδόθηκε επ’ αφορμή της υπ’ αριθμ. 293/2015 Γνωμοδότησης του Ε τμήματος του ΝΣΚ, κατόπιν υποβολής σχετικού ερωτήματος από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. η οποία έγινε δεκτή από τον αρμόδιο υπουργό και σύμφωνα με την οποία κρίθηκε ότι:

 «Α) ότι οι Δήμοι δεν μπορούν να ορίζουν με κανονιστικές αποφάσεις τους τη χρονική διάρκεια των αδειών χρήσης μουσικών οργάνων, αφού αυτή έχει οριστεί ως αορίστου διαρκείας ήδη από το 2011, κατά τα οριζόμενα στην ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ31/21220/1-11-2011 ΦΕΚ Β’ 2496, αλλά και την μεταγενέστερη ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ21/31600/20-11-2013 ΦΕΚ Β’ 3106 (άρθρ. 5 παρ. 1) εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αιτηθεί μικρότερη διάρκεια και

    Β) ότι η χρονική ισχύς της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων είναι ανεξάρτητη από την άδεια που αφορά στα πνευματικά δικαιώματα που χορηγείται από ΟΣΔ (Οργανισμούς Συλλογικών Δικαιωμάτων). Περαιτέρω, η ανάκληση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων με μόνη τη λήξη της άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων, δεν βρίσκει έρεισμα στην κείμενη νομοθεσία».

Άρα όποιος διαθέτει παλαιά άδεια λειτουργίας και χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων (δηλαδή από προηγούμενη χρονιά), αυτή παραμένει σε ισχύ και δεν χρειάζεται να πληρώνει κάθε χρονιά για να την ανανεώνει!!! Άρα σε γενόμενο έλεγχο τα αστυνομικά όργανα δεν μπορούν να απαιτήσουν να τους επιδείξει άδεια μουσικής για την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αφού οποιαδήποτε άδεια και εάν επιδείξει από προηγούμενη χρονιά, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΜΙΜΩΣ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ, τον καλύπτει!

Αυτό δεν σημαίνει ότι παύει να οφείλει δικαιώματα προς την ΑΕΠΙ, GEA κλπ. Η μη πληρωμή όμως των δικαιωμάτων αυτών πλέον καθώς και των λοιπών οφειλών προς τους Δήμους δεν αποτελεί πλέον αίρεση νομιμότητας της άδειας μουσικής.

Τέλος με το νόμο 4442/2016 (ΦΕΚ τ. Α’, 230/7-12-2016), με τίτλο «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», στο Κεφάλαιο Ζ’ του οποίου περιέχονται διατάξεις που ρυθμίζουν το νέο πλαίσιο λειτουργίας για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (εφεξής: «ΚΥΕ»), αλλάζει εντελώς το καθεστώς αδειοδοτήσεων. Απώτερος στόχος της ρύθμισης είναι η απλούστευση του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας τους.

Πλέον ο ενδιαφερόμενος που προτίθεται να προβεί στη χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων υποχρεούται, απλώς, να συμπεριλάβει στη γνωστοποίηση που υποβάλει κατά τα άνω για το κατάστημά του και δήλωσή του για τη χρήση αυτή.

Αυτό φυσικά ισχύει μόνο για τα καταστήματα που ιδρύονται από την εφαρμογή του νέου νόμου και εξής (7-12-2016 και μετά), ενώ για τα παλαιά καταστήματα ο ιδιοκτήτης τους δεν χρειάζεται να κάνει τίποτε παραπάνω.

Όσον αφορά τη χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων σε ΚΥΕ, ο νέος νόμος (άρθρο 29) δεν προβλέπει πια, η χορήγηση άδειας μουσικής ή χρήσης μουσικών οργάνων από τον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο. Αντ’ αυτού, αναφέρει απλώς ότι δεν απαιτείται πλέον η έκδοση προηγούμενης άδειας της υπ’ αριθ. 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης («Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας»), εκτός της περίπτωσης χρήσης μουσικής πέραν του νομίμου ωραρίου, οπότε απαιτείται άδεια χωρίς άλλα δικαιολογητικά παρά μόνο την υποβολή της γνωστοποίησης της λειτουργίας του καταστήματος.

Δηλαδή άδεια εκδίδεται πλέον ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.

ΡΗΤΑ, όσον αφορά τις μεταβατικές διατάξεις του ν 4442/2016  σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 1 προβλέπεται ότι:  «Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται για τις δραστηριότητες που λειτουργούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 30. Οι άδειες λειτουργίας και άδειες χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα παραμένουν σε ισχύ. Εάν μεταβληθεί στοιχείο της δραστηριότητας με βάση το οποίο χορηγήθηκε η άδεια, ο φορέας του καταστήματος υποχρεούται σε γνωστοποίηση κατά τη διάταξη του άρθρου 28 και εφεξής η λειτουργία του καταστήματος διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.»

Συνεπώς, με βάση όλα τα ανωτέρω, οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται για όσες δραστηριότητες λειτουργούν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου (δηλαδή από 7-12-2016 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ).

Από τις διατάξεις του ως άνω νέου νόμου ρητά εξαιρούνται τα Κέντρα Διασκέδασης, δηλαδή οι στεγασμένοι ή υπαίθριοι χώροι συγκέντρωσης του κοινού για την παρακολούθηση καλλιτεχνικού κυρίως μουσικού προγράμματος, με μέγιστη επιτρεπόμενη Α-ηχοστάθμη 100 db, σε συνδυασμό με την παροχή φαγητών ή και ποτών (άρθρο 14 παράγραφος Β’ σημείο 2 της Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας, ΦΕΚ τ. Β’ 2718/8-10-2012). Ως εκ τούτου, για την λειτουργία των Κέντρων Διασκέδασης εξακολουθεί να απαιτείται η έκδοση άδειας από την Αστυνομική Αρχή με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 180/1979, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Υπόθεση του γραφείου μας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ’ΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΤΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΤΟ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΝΟΧΗΣ

(άρθρα 623 επ, 443, 625 ΚΠολΔ)

 

Προσωρινό αρχείο

Δυνάμει προκήρυξης περιφέρειας, διεξήχθη ανοικτός διεθνής διαγωνισμός (επαναληπτικός) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς ατόμων για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Στον εν λόγω διαγωνισμό συμμετείχαν και οι εντολείς μας, ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων, καταθέτοντας προσφορά για τμήματα του προβλεπόμενου από την προκήρυξη μεταφορικού έργου.

Όμως παρά του ότι, όπως προκύπτει από τα υπ’ αριθμ. πρωτ. …και …έγγραφα της καθ’ ης οι εντολείς μας εκτέλεσαν στο σύνολο το προβλεπόμενο από τις οικείες συμβάσεις έργο, και ταυτόχρονα συντάχθηκαν από την καθ’ ης και οι σχετικές καταστάσεις πληρωμής, που θεωρήθηκαν νομίμως για την πιστοποίηση της εκτέλεσης του έργου, δεν εκδόθηκε ποτέ χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω τυπικής ελλείψεως στη διοίκηση, αναγόμενη στη τήρηση της οφειλόμενης τυπικής διαδικασίας.

Το οφειλόμενο ποσό έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο, απαιτητό και εκκαθαρισμένο όπως προκύπτει από τα ίδια τα έγγραφα της καθ’ ης που αποτελούν πλήρη απόδειξη.

Με έγγραφες δηλώσεις της καθ’ ης, ιδρύεται ενοχική υποχρέωση εκπλήρωσης της αναγνωρισθείσας απαίτησης, αφού συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, οι οποίες συνίστανται στη δήλωση βούλησης του αναγνωρίζοντος αναφορικώς προς ορισμένη έννομη σχέση με πρόθεση υποχρέωσης, απευθυνόμενη προς εκείνον που αποκτά δικαίωμα με την αναγνώριση και την οποία (δήλωση) ο τελευταίος αποδέχεται, ρητώς ή σιωπηρώς.

Οι ως άνω δηλώσεις, οι οποίες είναι διαφορετικές από τη ρυθμιζόμενη από το άρθρο 873 ΑΚ αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους, ιδρύουν νέα αυτοτελή βάση υποχρέωσης προς εκπλήρωση παροχής, ήτοι ενοχή αυτοτελή και ανεξάρτητη από την υποκείμενη αιτία, όταν τούτο θελήθηκε από τους συμβαλλόμενους, οι οποίοι δεν απέβλεψαν μόνο στην παροχή αποδεικτικού μέσου περί της ύπαρξης του χρέους. Αποκλειστικός σκοπός της έγγραφης δήλωσης αναγνώρισης ορισμένου χρέους είναι η προσπόριση στον πιστωτή νέας βάσης αγωγής και η δημιουργία νέου λόγου υποχρέωσης για τον οφειλέτη. Επικουρικά οι ως άνω δηλώσεις συνιστούν αφηρημένη υπόσχεση χρέους, η οποία δεσμεύει απόλυτα την καθ’ ης.

Κατόπιν τούτων το Δικαστήριο δέχθηκε και εξέδωσε διαταγή πληρωμής, ποσού ίσου με το αναφερόμενο ως οφειλόμενο και ληξιπρόθεσμο, στη δήλωση της καθ’ ης.

 

Υπόθεση του γραφείου μας.

 

Aside

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Άρθρα 7 παρ. 4β της 9Α /2005 Πυροσβ. Διάταξης.

 

Ασκήθηκε ποινική δίωξη ενώπιον του Πταισματοδικείου Πρέβεζας, καθώς ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε από την – Επιτροπή Ελέγχου χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων ΟΤΑ – στην Κοινότητα ….. Ν Πρέβεζας, διαπιστώθηκε σειρά παραβάσεων της πυροσβεστικής νομοθεσίας σε χωματερή, η οποία δεν πληρούσε τα μέτρα που προβλέπονται για την αντιπυρική προστασία. Ελλιπής περίφραξη κατά παράβαση του άρθρου 7 παρ. 4β της 9Α /2005 Πυροσβεστικής Διάταξης, δεν υπήρχε διάνοιξη αποψιλωμένης βλάστησης ζώνης πλάτους τουλάχιστον πενήντα μέτρων περιμετρικά της περίφραξης, δεν έχει γίνει πλήρης επιχωμάτωση των απορριμμάτων.

Ορθώς έγινε η παραπομπή για παραβίαση πυροσβεστικής διάταξης και όχι για υποβάθμιση περιβάλλοντος, όπως παγίως και εσφαλμένως γίνεται κάθε φορά που υπάρχει διαπίστωση παραβάσεων της πυροσβεστικής νομοθεσίας σε χωματερές, αφού εν προκειμένω, οι διαπιστωθείσες παραβάσεις δεν συνδέονται αιτιωδώς με υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Απαλλαγή του κατηγορουμένου προέδρου Κοινότητας μετά την άμεση συμμόρφωση με τις υποδείξεις της επιτροπής και τη διαπίστωση της έλλειψης δόλου.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 11-1-2016