Ξύπνησαν και τη βρήκαν κρεμασμένη στον κήπο – Στον εισαγγελέα οι συγγενείς της

Advertisements

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΘΥΜΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΙΤΙΟΥΔΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ 914 ΑΚ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ Ν ΓΝ/1911.

Άρθρα: 314 παρ 1, 315 παρ 1 ΠΚ, 914 ΑΚ, Ν ΓΝ /1911

Η παράνομη συμπεριφορά ως όρος της αδικοπραξίας μπορεί να συνίσταται όχι μόνο σε θετική πράξη, αλλά και σε παράλειψη, εφόσον στην τελευταία περίπτωση εκείνος που υπέπεσε στην παράληψη ήταν υποχρεωμένος σε πράξη είτε από τον νόμο ή τη δικαιοπραξία είτε από την καλή πίστη κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη. Συνέχεια

ΑΠΑΤΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ

(Άρθρα 386 παρ 1β – α ΠΚ)

Δανειολήπτης προκειμένου να επιτύχει τραπεζική χρηματοδότηση, προσκόμισε στην τράπεζα 2 «πρωτότυπες» 1ες εντολές πληρωμής τρίτου οφειλέτη του, ΟΤΑ, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αυτές ως εγγύηση και να συσταθεί επί αυτών σύμβαση συστάσεως ενεχύρου – εκχώρησης. Η τράπεζα αποδεχόμενη ως ισχυρές και πρωτότυπες τις εντολές αυτές, συνέστησε ενέχυρο επί αυτών και προέβη σε χρηματοδότηση του δανειολήπτη. Συνέχεια

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΙΑ

(Άρθρα 259, 263 και 263Α ΠΚ)

 

Μη ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος από την επιτροπή ποιότητας ζωής του Δήμου, παρότι κατόπιν καταγγελίας, διαπιστώθηκαν στο κατάστημα πολεοδομικές παραβάσεις. Παραπομπή των μελών της επιτροπής που πλειοψήφησαν υπέρ της συνέχισης λειτουργίας του καταστήματος. Συνέχεια

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

            (αρθρ. 1, 23 παρ. 1 του ΑΝ 1539/1938, όπως αντικαταστάθηκε από το αρθρ. 1 παρ. 2 του ΑΝ. 263/1968).

Εγκατάσταση του κληρούχου πριν από δεκαετίες σε δημόσια έκταση πέραν της διανομής, λόγω σφάλματος αποτύπωσης της υπηρεσίας οφειλόμενο στα ατελή και περιορισμένα μέσα της εποχής. Έκδοση οικοδομικής άδειας για ανέγερση κτίσματος επί της δημόσιας έκτασης, χωρίς υπαιτιότητα του πολίτη. Συνέχεια

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤ’ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ – ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΤΟΣ, ΕΝΩ  ΕΙΧΑΝ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ – ΑΚΥΡΟΣ Ο ΟΡΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.

(Άρθρα 259, 263 ΠΚ σε συνδ. με αρθρ. 80 παρ. 6 Ν. 3463/2006 και αρθρ. 2 παρ. 2 περ. α’ ΠΔ 180/1979, 3/1996 αστυνομική διάταξη, υπ’ αριθμ 293/2015 Γνωμοδότηση του Ε τμήματος του ΝΣΚ).

Αριθμός αρχείου μας 3594

Η υπόθεση αφορά χρονικό διάστημα πριν την μεταφορά της αρμοδιότητας για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προσωρινή σφράγιση) στην Αστυνομία. Συνέχεια