ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΛΕΟΝΕΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΒΑΙΝΕΙ ΤΑ ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ – ΠΡΟΦΑΝΗΣ ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ – ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΔΗΜΟ.

     (Άρθρα 19, 511, 513 παρ 1 περ β, 516 παρ 1, 517, 518 παρ 2, 591 παρ 7, 914 παρ 1 ΚΠολΔ, 178 ΑΚ).

      Αριθμός αρχείου μας (Δήμου) 233

Άτυπη σύμβαση μισθώσεως μεταξύ Δήμου και Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών για μίσθωση χώρου μεταφόρτωσης απορριμμάτων ανακύκλωσης. Συνέχεια

ΑΓΩΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΥ

ΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΚΕΙ ΤΟ ΤΕΕ – ΑΝ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΑΥΤΗ ΑΣΚΗΣΕΙ Ο ΙΔΙΩΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΤΟ ΤΕΕ.

(Βδ 30/31 Μαίου 1956 άρθρ 2, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρ 1 του ΠΔ 48/1994)

Εκκρεμής υπόθεση του αρχείου μας.

Συνέχεια

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣH ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΟ Μονομελές Πρωτοδικείο – ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ Ο ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΛΛΑ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ.

(Άρθρα 46 έως 53,  64 έως 66, του Ν 2121/1993, 728 παρ 1 ΚΠολΔ, άρθρ 2 του Ν 703/1977, άρθρ 86 της Συνθήκης της Ρώμης).

Προσωρινό αρχείο μας.

Με 4 δικαστικές αποφάσεις του, το Μ Πρ Πρέβεζας, δικαίωσε τους καταστηματάρχες του Ν Πρέβεζας, οι οποίοι παραπονούνταν για παράλογες αξιώσεις των εταιριών διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων. Συνέχεια

Μισθώσεις που έχουν συναφθεί μετά τη θέσπιση του Ν 4242/2014 με εκμισθωτή ΟΤΑ – Πότε επιτρέπεται η παράσταση αυτών.

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

 

Α. Η υπό κρίση μίσθωση, ως συνομολογηθείσα μετά από τις 28-2-2014 και υπό την ισχύ του Ν 4242/2014 δεν προστατεύεται πλέον από το άρθρ. 5 παρ. 2β ΠΔ 34/95.

Η μίσθωση αυτή προστατεύεται μόνο για 3 έτη και όχι για 12 (ή 16 υπό προϋποθέσεις) όπως στο παρελθόν. Συνέχεια

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ’ΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΤΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΤΟ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΝΟΧΗΣ

(άρθρα 623 επ, 443, 625 ΚΠολΔ)

 

Προσωρινό αρχείο

Δυνάμει προκήρυξης περιφέρειας, διεξήχθη ανοικτός διεθνής διαγωνισμός (επαναληπτικός) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς ατόμων για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Στον εν λόγω διαγωνισμό συμμετείχαν και οι εντολείς μας, ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων, καταθέτοντας προσφορά για τμήματα του προβλεπόμενου από την προκήρυξη μεταφορικού έργου.

Όμως παρά του ότι, όπως προκύπτει από τα υπ’ αριθμ. πρωτ. …και …έγγραφα της καθ’ ης οι εντολείς μας εκτέλεσαν στο σύνολο το προβλεπόμενο από τις οικείες συμβάσεις έργο, και ταυτόχρονα συντάχθηκαν από την καθ’ ης και οι σχετικές καταστάσεις πληρωμής, που θεωρήθηκαν νομίμως για την πιστοποίηση της εκτέλεσης του έργου, δεν εκδόθηκε ποτέ χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω τυπικής ελλείψεως στη διοίκηση, αναγόμενη στη τήρηση της οφειλόμενης τυπικής διαδικασίας.

Το οφειλόμενο ποσό έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο, απαιτητό και εκκαθαρισμένο όπως προκύπτει από τα ίδια τα έγγραφα της καθ’ ης που αποτελούν πλήρη απόδειξη.

Με έγγραφες δηλώσεις της καθ’ ης, ιδρύεται ενοχική υποχρέωση εκπλήρωσης της αναγνωρισθείσας απαίτησης, αφού συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, οι οποίες συνίστανται στη δήλωση βούλησης του αναγνωρίζοντος αναφορικώς προς ορισμένη έννομη σχέση με πρόθεση υποχρέωσης, απευθυνόμενη προς εκείνον που αποκτά δικαίωμα με την αναγνώριση και την οποία (δήλωση) ο τελευταίος αποδέχεται, ρητώς ή σιωπηρώς.

Οι ως άνω δηλώσεις, οι οποίες είναι διαφορετικές από τη ρυθμιζόμενη από το άρθρο 873 ΑΚ αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους, ιδρύουν νέα αυτοτελή βάση υποχρέωσης προς εκπλήρωση παροχής, ήτοι ενοχή αυτοτελή και ανεξάρτητη από την υποκείμενη αιτία, όταν τούτο θελήθηκε από τους συμβαλλόμενους, οι οποίοι δεν απέβλεψαν μόνο στην παροχή αποδεικτικού μέσου περί της ύπαρξης του χρέους. Αποκλειστικός σκοπός της έγγραφης δήλωσης αναγνώρισης ορισμένου χρέους είναι η προσπόριση στον πιστωτή νέας βάσης αγωγής και η δημιουργία νέου λόγου υποχρέωσης για τον οφειλέτη. Επικουρικά οι ως άνω δηλώσεις συνιστούν αφηρημένη υπόσχεση χρέους, η οποία δεσμεύει απόλυτα την καθ’ ης.

Κατόπιν τούτων το Δικαστήριο δέχθηκε και εξέδωσε διαταγή πληρωμής, ποσού ίσου με το αναφερόμενο ως οφειλόμενο και ληξιπρόθεσμο, στη δήλωση της καθ’ ης.

 

Υπόθεση του γραφείου μας.

 

ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΗΣ ΔΥΣΤΡΟΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ – ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ – CAPITAL CONTROLS.

 

(αρθρ. 66 ΕισΝΚΠολΔ, 661 ΚπολΔ, 281, 597, 432, 330, 340, 342, 341 ΑΚ).

 

Προσωρινό αρχείο μας.

 

Ο αντίδικος, εκμισθωτής ακινήτου στην παραλία της Πρέβεζας, άσκησε αγωγή απόδοσης μισθίου λόγω επανειλημμένης δυστροπίας, κατά της εντολέως μας για μη καταβολή του συμφωνημένου μισθώματος.

Είχε προηγηθεί ολιγοήμερη καταβολή του μισθώματος το μήνα Μάιο του 2015. Η δεύτερη καθυστέρηση αφορούσε το μίσθωμα Ιουλίου του ίδιου έτους, αμέσως μετά την επιβολή των capital controls. Ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος, αφού σύμφωνα με τους ισχυρισμούς μας η δεύτερη καθυστέρηση δεν οφείλονταν σε δυστροπία, αλλά σε εύλογη αιτία λόγω αντικειμενική αδυναμία συνιστάμενη αφενός στην επιβολή των capital controls και αφετέρου, στο θάνατο στενού συγγενικού προσώπου της εντολέως μας.

Το Δικαστήριο, δέχθηκε ότι υπήρξε επανειλημμένη καθυστέρηση στην καταβολή των μισθωμάτων και ότι από την καθυστέρηση αυτή τεκμαίρεται επανειλημμένη δυστροπία την οποία δεν αίρει η μεταγενέστερη καταβολή των μισθωμάτων. Πλην όμως, ότι οι συνθήκες που περιέχονται στους ισχυρισμούς μας, καθιστούν την άσκηση του δικαιώματος του αντιδίκου (για αποβολή της εντολέως μας – μισθώτριας), μη ανεκτή κατά την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Σημαντικό ρόλο έπαιξε στην κρίση του Δικαστηρίου, ότι κατά τα προηγούμενα 9 έτη δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση στην καταβολή των μισθωμάτων εκ μέρους της μισθώτριας.

Το Δικαστήριο αποδεχόμενο την ένστασή μου η οποία υποβλήθηκε προσηκόντως, απέρριψε την αγωγή του αντιδίκου.

Υπόθεση του γραφείου μας.

Aside

ΣΥΡΡΟΗ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Άρθρα 914, 681 299,57παρ. 2, 59, 932 ΑΚ, 216 παρ. 1 ΚΠολΔ, Ν. 2160/1933

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 662

 

Οι ενάγοντες – αντίδικοι συμφώνησαν με την εναγομένη, που διατηρεί τουριστική επιχείρηση ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στην παραλία της Λούτσας Ν. Πρέβεζας τη μίσθωση ενός διαμερίσματος για χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας καταβάλλοντας ταυτόχρονα προκαταβολή. Προσερχόμενοι για να κάνουν χρήση αυτού, η εναγομένη τους δήλωσε αδυναμία εκτέλεσης της σύμβασης, αφού εκ παραδρομής είχε προβεί ήδη σε εκμίσθωσή του σε άλλο πελάτη. Προσφέρθηκε όμως άμεσα αφενός στην επιστροφή της προκαταβολής, αφετέρου στην εξεύρεση άλλου δωματίου, έναντι ίδιου τιμήματος και με τις ίδιες ιδιότητες στην ίδια περιοχή.

Οι ενάγοντες αρνήθηκαν και στράφηκαν στη συνέχεια εναντίον της με αγωγή, στην οποία επικαλούνται συρροή αδικοπρακτικής και ενδοσυμβατικής ευθύνης.

Το Δικαστήριο έκανε δεκτό ότι κατά το άρθρο 914 ΑΚ η υπαίτια ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη με την οποία παραβιάζεται κάποια σύμβαση μπορεί πέρα της αξιώσεως από τη σύμβαση να θεμελιώσει και αξίωση από αδικοπραξία όταν και χωρίς τη συμβατική σχέση διαπραττομένη θα ήταν παράνομη, ως αντικείμενη στο κατ άρθρ. 914 ΑΚ επιβαλλόμενο γενικό καθήκον να μη ζημιώνει κάποιος τον άλλον υπαίτια. Σ΄ αυτή την περίπτωση υπάρχει συρροή συμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης ο δε δανειστής έχει το δικαίωμα να στηρίξει τη σχετική αξίωσή του για αποζημίωση είτε στη σύμβαση είτε στην αδικοπραξία είτε επιβοηθητικά και στις δύο. Θα αποζημιωθεί όμως μόνο μια φορά κατά τρόπο ώστε αν ικανοποιηθεί πλήρως βάσει της μιας ευθύνης να μη μπορεί να ζητήσει ικανοποίηση και βάσει της άλλης εκτός αν αυτή έχει αντικείμενο αποζημίωσης μεγαλύτερο από εκείνη οπότε σώζεται ως προς το επιπλέον.

Το Ειρηνοδικείο Πρέβεζας απέρριψε την υπό κρίση αγωγή ως μη νόμιμη ως προς την κύρια βάση της καθώς δε περιέχει τα απαιτούμενα στοιχεία που στηρίζουν την αξίωση από αδικοπραξία όπου είναι επιτρεπτή και η αποκατάσταση της ηθικής βλάβης κατ΄ άρθρ. 932 ΑΚ με καταβολή χρηματικής αποζημίωσης. Η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης είναι ανεξάρτητη από την αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία με την έννοια ότι ο παθών μπορεί να ζητήσει μόνο χρηματική ικανοποίηση ή μόνο αποζημίωση ή και τα δύο. Για τη βασιμότητα όμως της αγωγής περί ικανοποιήσεως της ηθικής βλάβης πρέπει να υπάρχει και αξίωση για περιουσιακή ζημία έστω και αν δεν ασκείται με την αγωγή.

Αντίθετα το Δικαστήριο δέχτηκε ότι εν προκειμένω πρόκειται για αθέτηση συμβάσεως και δη της κατ΄ άρθρο 681 ΑΚ καθόσον η εναγομένη παρά τη μη παροχή του συμφωνηθέντος διαμερίσματος προσφέρθηκε στην επιστροφή της δοθείσης προκαταβολής όσο και στην παραχώρηση ενός νέου διαμερίσματος στερούμενο τις ιδιότητες του συμφωνηθέντος, άλλως στην εξεύρεση άλλου με τις ίδιες ιδιότητες.

Περαιτέρω, η αγωγή ως προς την επικουρική της βάση απορρίφθηκε ως αόριστη καθώς δεν αναφέρονται σ΄ αυτήν με πληρότητα και σαφήνεια   κατ΄ άρθρ. 216 ΚΠολΔ τα πραγματικά περιστατικά που αντιστοιχούν στα αφηρημένα στοιχεία του πραγματικού κανόνα δικαίου 57 ΑΚ και δη τα παραγωγικά αίτια του επιδίκου δικαιώματος, ώστε να είναι δυνατή η κατ΄ άρθρ. 914 ΑΚ αποζημίωση.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 11-1-2016