Aside

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΡΕΟΥΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 61%.

Ν. 3869/2010 άρθρο 4 παρ. 1
Προσωρινό αρχείο
ο αιτών και εντολέας μας είναι δημόσιος υπάλληλος με καθαρό μηνιαίο εισόδημα 1.295,70 ευρώ. Η σύζυγός του είναι και ήταν ανέκαθεν άνεργη. Έχουν τρία τέκνα και δεν διαθέτουν κανένα άλλο εισόδημα. Επίσης διαθέτει μία κατοικία και ένα αυτοκίνητο.
Ο οφειλέτης έπρεπε να καταβάλει στην πιστώτριά του σε μηνιαία βάση για να είναι συνεπής, συνολικά το ποσό των 505,00 ευρώ περίπου.
Το Δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτησή του ρυθμίζοντας τα χρέη του αιτούντος ως εξής: επέβαλλε μηνιαίες καταβολές ύψους 200,00 ευρώ για το χρονικό διάστημα των 4 ετών και 5 μηνών. Επίσης, εξαίρεσε την εκποίηση της κύριας κατοικίας του αιτούντος και τον υποχρέωσε να καταβάλλει για τη διάσωσή της, 233 ισόποσες μηνιαίες δόσεις του ποσού των 128,37 ευρώ για χρονικό διάστημα 19 ετών και 5 μηνών επιπλέον.
Συνεπώς ο οφειλέτης θα καταβάλει κατά το χρονικό διάστημα αυτών των 24 ετών, συνολικά 41.409,36 ευρώ έναντι της αρχικής οφειλής του που κυμαινόταν στα 105.885,01 ευρώ. Πρόκειται για ένα «κούρεμα» χρέους της τάξεως του 61%.
Υπόθεση του γραφείου μας.

Aside

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ – ΑΜΥΝΑ ΣΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΚΟΠΙΣΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΝΑ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΩΣ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΙΣΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΟΥ – ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ – ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ

 Ν. 3869/2010 άρθρα 1 παρ 2 περ β, 4 παρ. 1

Προσωρινό αρχείο μας

 

Η υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη ενήργησε ανακουφιστικά για μεγάλη μερίδα της Ελληνικής κοινωνίας, που ενεργώντας καλόπιστα, βρέθηκε στη δύνη μιας πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης. Το γραφείο μας χειρίσθηκε μεγάλο αριθμό τέτοιων υποθέσεων.

Η υπαγωγή όμως στις διατάξεις του νόμου αυτού, δεν είναι μία τόσο εύκολη υπόθεση. Κάποιοι επιχειρούν καταχρηστικά να κάνουν χρήση των ευνοϊκών διατάξεων του νόμου προς όφελός τους, με διάθεση πρόκλησης ζημίας σε ανυποψίαστους επαγγελματίες που συναλλάχθηκαν καλόπιστα μαζί τους. Τα Δικαστήρια σταθμίζοντας κάθε φορά τα συμφέροντα των μερών, δεν εξετάζουν μόνο το συμφέρον του οφειλέτη, αλλά και του ανυποψίαστου και καλόπιστου δανειστή, το οποίο επίσης καλούνται να προστατέψουν.

 

Μία τέτοια περίπτωση αφορά και η υπόθεση εντολέα μας, η οποία, δυνάμει αμετάκλητης απόφασης του Μον. Εφετείου Ιωαννίνων, κρίθηκε ότι δικαιούται να λάβει το ποσό των 95.498,76 €, από δεδουλευμένες αποδοχές ως μη οικόσιτη οικιακή μισθωτός, προσφέροντας τις υπηρεσίες της και τις φροντίδες της στους υπερήλικες γονείς της αντιδίκου. Οι υπερήλικες και κατάκοιτοι γονείς της αντιδίκου ζούσαν μόνοι τους στην Πρέβεζα όπου και τους περιποιούνταν η εντολέας μας, ενώ η ίδια η αντίδικος ζούσε μόνιμα στην Αθήνα. Η αντίδικος προκειμένου να αποφύγει την καταβολή των δεδουλευμένων έφτασε μέχρι το σημείο να μηνύσει την εργαζόμενη – εντολέα μας για κλοπή, προκειμένου να την κάμψει και να μην ασκήσει τα δικαιώματά της. Ανεπιτυχώς, καθότι η εργαζόμενη επέτυχε αφενός την έκδοση τελεσίδικης απόφασης υπέρ της, αφετέρου δε μήνυσε και για συκοφαντική δυσφήμιση και ψευδή καταμήνυση την αντίδικο.

Αμέσως μετά την έκδοση της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, η αντίδικος έσπευσε να υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη προκειμένου να αποφύγει την αναγκαστική εκτέλεση των απαιτήσεων της εντολέως μας εις βάρος της.

 

Στις 23-6-2015 συζητήθηκε η αίτηση χορήγησης προσωρινής διαταγής της αντιδίκου. Κατά τη συζήτηση, αρνηθήκαμε την αίτηση προβάλλοντας ότι:

1) Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. β Ν. 3869/2010 «Δεν επιτρέπεται η ρύθμιση οφειλών, οι οποίες προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο…». Στην έννοια της αδικοπραξίας εμπίπτει κάθε οφειλή που προκλήθηκε από παράνομα πράξη ή παράλειψη, με υπαιτιότητα του ζημιώσαντα, από την οποία προκλήθηκε αιτιωδώς ζημία σε τρίτο πρόσωπο. Η οφειλή αυτή εξ αδικοπραξίας, μπορεί να προκύπτει από σύμβαση, από δικαστική απόφαση ή ακόμη και χωρίς τα παραπάνω, μόνο από αδικοπρακτική παράβαση, βάσει της οποίας γεννάται η συγκεκριμένη οφειλή (Ι. Βενιέρης, 2η έκδοση, «Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα», σελ. 111-113).

2) Σύμφωνα με το άρθρο 281 ΑΚ «η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος». Η κρινόμενη αίτηση ασκείται παρελκυστικά και η αντίδικος, εντελώς καταχρηστικά και κατά προφανή παράβαση της καλής πίστης, των χρηστών και συναλλακτικών ηθών επιθυμεί να υπαγάγει και την εργατική απαίτηση στην ανωτέρω ρύθμιση. Αυτό συμβαίνει, γιατί η υπ’ αριθμ. …. τελεσίδικη απόφαση του Μον. Εφετείου Ιωαννίνων (σεχτ. 2), η οποία απέρριψε την έφεση της αντιδίκου, έχει δημοσιευθεί ήδη λίγες ημέρες πριν την κατάθεση της αιτήσεως της αντιδίκου να υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Ήτοι η αντίδικος μόλις διαπίστωσε ότι η αγωγή της εντολέως μας έγινε δεκτή και σε δεύτερο βαθμό, έσπευσε να επιχειρήσει να υπαχθεί στο Νόμο Κατσέλη.

 

Η αίτηση της αντιδίκου απορρίφθηκε με την υπ’ αριθμ …..προσωρινή διαταγή του κ Ειρηνοδίκη Πρέβεζας με την αιτιολογία: «…το γεγονός ότι πιθανολογείται πως η αίτηση …θα απορριφθεί λόγω καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος εκ μέρους της αιτούσας, δεδομένου του πολύ μικρού χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από την δημοσίευση της απόφασης του Εφετείου Ιωαννίνων (30.3.2015) μέχρι την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης (16.4.2015) καθώς η απόφαση είναι τελεσίδικη και συνεπώς η αιτούσα λειτούργησε ως προς την εν λόγω οφειλή της κατά προφανή παράβαση της καλής πίστης και των χρηστών ηθών, αφού επιχειρεί της υπαγωγή της στις διατάξεις του Ν 3869/2010, χωρίς να καταβάλλει το επιδικασθέν ποσό το οποίο προέρχεται από εργατικές απαιτήσεις…»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 26/6/2015

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ νέο κουρεμα χρεους σε ποσοστο 67%.

 

Ν. 3869/2010 άρθρο 4 παρ. 1

Προσωρινό αρχείο μας

ο αιτών και εντολέας μας είναι δημόσιος υπάλληλος με καθαρό μηνιαίο εισόδημα 1.356,45 ευρώ. Η σύζυγός του είναι από το έτος 2011 μέχρι και σήμερα άνεργη. Έχουν τρία ανήλικα τέκνα και δεν διαθέτουν κανένα άλλο εισόδημα. Επίσης διαθέτει μία μελλοντικώς αναγερθησόμενη οριζόντια ιδιοκτησία και ένα αυτοκίνητο.

Ο οφειλέτης έπρεπε να καταβάλει στους πιστωτές σε μηνιαία βάση, για να είναι συνεπής ως προς τους πιστωτές του, συνολικά το ποσό των 360,00 ευρώ περίπου.

Το Δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτησή του ρυθμίζοντας τα χρέη του αιτούντος ως εξής: επέβαλλε μηνιαίες καταβολές ύψους 180,00 ευρώ για το χρονικό διάστημα των 4 πρώτων ετών και 7 μηνών συμμέτρως κατανεμημένες προς όλους τους πιστωτές. Επίσης, εξαίρεσε την εκποίηση της κύριας κατοικίας του αιτούντος και τον υποχρέωσε να καταβάλλει για τη διάσωσή της, 112 ισόποσες μηνιαίες δόσεις του ποσού των 40,02 ευρώ για χρονικό διάστημα 9 ετών και 4 μηνών επιπλέον. Τέλος, εξαίρεσε από την εκποίηση το οικόπεδό του.

Συνεπώς ο οφειλέτης θα καταβάλει κατά το χρονικό διάστημα αυτών των 14 ετών, συνολικά 14.702,91 ευρώ έναντι της αρχικής οφειλής του που κυμαινόταν στα 44.112,71 ευρώ. Πρόκειται για ένα «κούρεμα» χρέους της τάξεως του 67%.

                                                                       Υπόθεση του γραφείου μας.

Aside

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΡΕΟΥΣ ΣΕ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ 51% ΚΑΙ 40% ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

Ν. 3869/2010 άρθρα 4 παρ. 1
Προσωρινό αρχείο
Πρόκειται για δύο πρόσφατες υποθέσεις που χειρίστηκε το γραφείο μας σχετικά με την υπαγωγή στο ν. 3869/2010, για τις οποίες το Ειρηνοδικείο Πρέβεζας απεφάνθη το «κούρεμα» του χρέους των αιτούντων και εντολέων μας στην πρώτη περίπτωση κατά 51% και στη δεύτερη κατά 40%.
Α. Στην πρώτη περίπτωση ο αιτών και εντολέας μας είναι δημόσιος υπάλληλος με καθαρό εισόδημα 1.075,73 ευρώ. Η σύζυγός του είναι δημόσιος υπάλληλος με μηνιαίο εισόδημα 906 ευρώ. Έχουν δύο ανήλικα τέκνα και δεν διαθέτουν κανένα άλλο εισόδημα. Επίσης διαμένουν στην ιδιόκτητη κατοικία τους και έχουν στην κατοχή τους ένα αγροτεμάχιο.
Ο οφειλέτης έπρεπε να καταβάλει στους πιστωτές σε μηνιαία βάση, για να είναι συνεπής ως προς τους πιστωτές του, συνολικά το ποσό των 1.191,66 ευρώ.
Ο οφειλέτης αιτήθηκε την υπαγωγή του στο ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών του πλην όμως, το Πρωτόδικο Δικαστήριο απέρριψε την αίτησή του, διότι «δεν απεδείχθη μόνιμη, γενική και διαρκής αδυναμία του αιτούντος να αποπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του».
Κατόπιν τούτου και μετά από την προσφυγή του στο δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, αυτό έκανε εν τέλει δεκτή την αίτησή του και ρύθμισε τα χρέη του αιτούντος ως εξής: επέβαλλε μηνιαίες καταβολές ύψους 100 ευρώ για το χρονικό διάστημα των 5 πρώτων ετών, συμμέτρως κατανεμημένες προς όλους τους πιστωτές του. Επίσης εξαίρεσε την εκποίηση της κύριας κατοικίας του αιτούντος υποχρεώνοντάς τον ταυτόχρονα να καταβάλει μηνιαίως για την διάσωσή της, το ποσό των 190,93 ευρώ για χρονικό διάστημα 15 ετών επιπλέον. Τέλος εξαίρεσε από την εκποίηση το αγροτικό ακίνητο του.
Συνεπώς ο οφειλέτης θα καταβάλει κατά το χρονικό διάστημα αυτών των 20 ετών, συνολικά το ποσό των 40.367,4 ευρώ έναντι της αρχικής οφειλής του που κυμαινόταν στα 82.745,18 ευρώ. Πρόκειται για ένα «κούρεμα» χρέους της τάξεως του 51%.
Β. Στην δεύτερη περίπτωση ο αιτών και εντολέας μας είναι συνταξιούχος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας, παντρεμένος και πατέρας τριών ανήλικων τέκνων. Η σύζυγός του άνεργη. Το μέσο μηνιαίο εισόδημά του ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.379,23 ευρώ. Στην κυριότητα του έχει την κύρια κατοικία του και ένα οικόπεδο.
Ο οφειλέτης έπρεπε να καταβάλει σε μηνιαία βάση, για να είναι συνεπής προς τους πιστωτές του, συνολικά 740 ευρώ.
Το Δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτησή του ρυθμίζοντας τα χρέη του αιτούντος ως εξής: επέβαλλε μηνιαίες καταβολές ύψους 86,66 ευρώ για το χρονικό διάστημα των 5 πρώτων ετών συμμέτρως κατανεμημένες προς όλους τους πιστωτές. Επίσης, εξαίρεσε την εκποίηση της κύριας κατοικίας του αιτούντος και τον υποχρέωσε να καταβάλλει για την διάσωσή της, το ποσό των 267,66 ευρώ για χρονικό διάστημα 15 ετών επιπλέον. Τέλος, εξαίρεσε από την εκποίηση το οικόπεδό του.

Συνεπώς ο οφειλέτης θα καταβάλει κατά το χρονικό διάστημα αυτών των 20 ετών, συνολικά 53.378,4 ευρώ έναντι της αρχικής οφειλής του που κυμαινόταν στα 83.654,27 ευρώ. Πρόκειται για ένα «κούρεμα» χρέους της τάξεως του 40%.

Υποθέσεις του γραφείου μας.

Aside

ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΡΕΟΥΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΑΝΕΡΓΗ ΣΥΖΥΓΟ ΜΕ ΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ – ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ.

ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΡΕΟΥΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΑΝΕΡΓΗ ΣΥΖΥΓΟ ΜΕ ΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ – ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ.
ΕΚΚΡEΜΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ
Άρθρα: Ν 3869/2010 Ν 4161/2013
Το Ειρηνοδικείο Πρέβεζας «κούρεψε» χρέος προς τις τράπεζες ύψους 128.515,00 σε ποσοστό 50%.
Το Ειρηνοδικείο Πρέβεζας «κούρεψε» χρέος προς τις τράπεζες ύψους 128.515,00 €. Ενώ ο οφειλέτης – συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος έπρεπε αρχικά να καταβάλει συνολικά 1.000,00 € (!) μηνιαίως τόσο για στεγαστικό όσο και για καταναλωτικά δάνεια, τώρα πια θα πρέπει να πληρώνει μηνιαίως μόνο το ποσό των 150,00 € (κατ’ άρθρ. 8 παρ 2 Ν 3869/2010) για 4 χρόνια και στη συνέχεια το ποσό των 235,00 (κατ’ άρθρ. 9 παρ 2 Ν 3869/2010) για άλλα 19 χρόνια. Η σύζυγός του είναι άνεργη, έχει δύο παιδιά εκ των οποίων το ένα ανήλικο και έχει στην κυριότητά του ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο.
Οι δανειολήπτες έσωσαν την πρώτη κατοικία τους, ενώ πάγωσε και η τοκοφορία της οφειλής μέχρι την εξόφληση. Αν υπολογίσουμε δε τα επιτόκια και τους τόκους που γλύτωσαν οι δανειολήπτες, με τα οποία οι τράπεζες επιβαρύνουν τις οφειλές αυτές και τα οποία ανατοκίζουν κάθε χρόνο, η συνολική ωφέλεια είναι πολύ μεγαλύτερη.

Aside

ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΡΕΟΥΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% – ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΑΝΕΡΓΗ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ

ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΡΕΟΥΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% – ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΑΝΕΡΓΗ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ

ΕΚΚΡEΜΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ
Άρθρα: Ν 3869/2010 Ν 4161/2013

Το Ειρηνοδικείο Πρέβεζας «κούρεψε» χρέος προς τις τράπεζες ύψους 108.000,00 σε ποσοστό 50%.
Ενώ οι οφειλέτες (δημόσιος υπάλληλος και άνεργη σύζυγος ιδιοκτήτες μίας οικίας και ενός ΙΧ) όφειλαν συνολικά 108.000,00 € έπρεπε αρχικά να καταβάλουν από κοινού συνολικά 750,00 € μηνιαίως τόσο για στεγαστικό όσο και για καταναλωτικά δάνεια, τώρα πια θα πρέπει να πληρώνουν μηνιαίως 180,00 € (κατ’ άρθρ. 8 παρ 2 Ν 3869/2010) για 4 χρόνια και στη συνέχεια το ποσό των 195,00 € (κατ’ άρθρ. 9 παρ 2 Ν 3869/2010) για άλλα 19 χρόνια. Πρόκειται για ένα ζευγάρι με ένα παιδί, οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο.
Οι δανειολήπτες έσωσαν την πρώτη κατοικία τους, ενώ πάγωσε και η τοκοφορία της οφειλής μέχρι την εξόφληση. Αν υπολογίσουμε δε τα επιτόκια και τους τόκους που γλύτωσαν οι δανειολήπτες, με τα οποία οι τράπεζες επιβαρύνουν τις οφειλές αυτές και τα οποία ανατοκίζουν κάθε χρόνο, η συνολική ωφέλεια είναι πολύ μεγαλύτερη.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ   21-10-2014

Κούρεμα χρέους σε ποσοστό 70%.

Το Ειρηνοδικείο Πρέβεζας «κούρεψε» από το χρέος προς τις τράπεζες ύψους 145.000,00 € τα 100.000,00 €. Ενώ ο οφειλέτης έπρεπε αρχικά να καταβάλει 800,00 € μηνιαίως, τώρα πια θα πρέπει να πληρώνει μηνιαίως μόνο το ποσό των 212,00 €. Πρόκειται για έναν δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος είναι παντρεμένος με ιδ. Υπάλληλο, έχει στην κυριότητά του μόνο ένα σπίτι και 1 αυτοκίνητα και είναι πατέρας 3 παιδιών.

Υπόθεση του γραφείου μας