ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ – ΠΡΟΣΥΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΑΘΩΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΜΗ ΛΗΨΗ ΥΠΟΨΗ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΠΟ 4.300,00 € ΣΕ 2.000,00 € ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

 (ΑΡΘΡΑ 3 παρ 23 Ν 2242/1994, 24 παρ 2 Ν 2344/1940, 29 παρ 1 Ν 2971/2001)

 

Η Λιμενάρχης Πρέβεζας επέβαλε πρόστιμο 4.300,00 € σε κάτοχο αδείας χρήσης αιγιαλού και παραλίας, διότι εντός αυτού τοποθέτησε κιόσκι και πατάρι εμβαδού  53,78 τμ, αλλοιώνοντας έτσι τον αιγιαλό. Ταυτόχρονα ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά του ίδιου προσώπου, ο οποίος απαλλάχθηκε από το ποινικό δικαστήριο. Συνέχεια

ΑΓΩΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ – ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΤΟΚΟΦΟΡΙΑΣ.

Σχετ Ν 2121/1993, 4481/2017, 2054/1992

Όσον αφορά το ποσό που αντιστοιχεί στο ΦΠΑ, της εύλογης αμοιβής για τη δημόσια εκτέλεση φωνογραφημάτων ρεπερτορίου στην Ελλάδα, η περί τοκοδοσίας υποχρέωση γεννάται από τη στιγμή καταβολής της αξίας της υπηρεσίας και την έκδοση της σχετικής προς τούτο απόδειξης από την αιτούσα εταιρία συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων (ΕΑ 8884/2003 ΕλλΔνη 45,1102 Μ Πρ Αθ 4579/2019).

 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

Αρ αρχείου Δήμου Πρ 309

 

ΜΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ –  ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΔΙΧΩΣ ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ  ΤΟΥ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΗΝ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.

 (Άρθρα 466 ΚΠολΔ, 479 ΚΠολΔ, 228, 229, 230, 260 ΚΠολΔ, 110 παρ 2 ΚΠολ)

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ 3884

Η Άσκηση αγωγής τελειούται με κατάθεση της στο Δικαστήριο και επίδοση σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, συνυποβαλλόμενης πράξης προσδιορισμού δικασίμου, η οποία και ορίζει την  ημερομηνία και ώρα εκδίκασης της υποθέσεως ενώπιον του καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιου Δικαστηρίου.   Συνέχεια

ΑΠΛΗ ΟΜΟΔΙΚΙΑ – ΚΑΤΑ ΠΟΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΣΤΡΑΦΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΑΓΟΜΕΝΟ.

(ΑΡΘΡΑ 68, 74, 556 ΠΑΡ 1 ΚΑΙ 558 ΚΠολΔ).

Από το συνδυασμό των άρθρων 68,74, 556 παρ 1 και 558 ΚΠολΔ, συνεπάγεται ότι, επί απλής ομοδικίας, η οποία υπάρχει και στην περίπτωση της κοινής εναγωγής των εξ αδικοπραξίας εις ολόκληρο ενεχομένων (άρθρα 481, 914 και 926 ΑΚ), η εκ μέρους του ενός από αυτούς ασκούμενη αίτηση αναιρέσεως είναι απευθυντέα κατά του νικήσαντος αντιδίκου του, όχι όμως και κατά του συνεναγομένου του, ο οποίος μόνο ως ομόδικός του δύναται να μετάσχει στην αναιρετική δίκη με την άσκηση κοινής ή αυτοτελούς αιτήσεως αναιρέσεως (ΑΠ 125/2014, ΑΠ 785/2010, ΑΠ 57/2019). Συνέχεια

Aside

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΟΥ – ΑΣΚΗΣΗ ΠΛΑΓΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗ.

(Άρθρα 410 επ. ΑΚ, 72 ΚπολΔ, Ν. 2496/2007 ΦΕΚ Α’ 87).
Προσωρινό αρχείο μας.

Οι εντολείς μας, προέβησαν στη σύναψη τοκοχρεολυτικού δανείου με τη δανείστρια Τράπεζα κατόπιν υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης του χορηγούμενου από την Τράπεζα ποσού σε τρίτη ασφαλιστική εταιρία. Η ασφαλιστική εταιρία αποτελεί θυγατρική της δανείστριας τράπεζας.
Η ασφαλιστική σύμβαση συνήφθη από του λήπτες του δανείου ΥΠΕΡ της Τράπεζας, έναντι ασφαλίστρου και σε περίπτωση θανάτου τους, η Τράπεζα δικαιούνταν ασφάλισμα ίσο με το ½ του άληκτου υπολοίπου κεφαλαίου του δανείου για τον καθένα από αυτούς, όπως αυτό θα διαμορφωνόταν κατά την ημερομηνία θανάτου του ασφαλισμένου.
Θάνατος ενός εκ των δανειοληπτών. Άρνηση της ασφαλιστικής εταιρίας να καταβάλει το ασφάλισμα προφασισμένη προϋπάρχουσα νόσο του ασφαλισμένου η οποία δεν δηλώθηκε κατά τη σύσταση της ασφάλισης.
Το δικαστήριο δέχθηκε ότι σε καμία παράβαση δεν προέβη ο θανών ασφαλισμένος, αφού η καρδιακή νόσος από την οποία κατέληξε, δεν προϋπήρχε της ασφαλιστικής σύμβασης, ούτε υποκρύφθηκε δολίως. Κατά συνέπεια πληρούνταν η βασική προϋπόθεση χορήγησης του ασφαλίσματος. Δηλαδή, κατά την ημεροχρονολογία του θανάτου, βρισκόταν σε ισχύ το ως άνω ασφαλιστήριο συμβόλαιο όπως επίσης, το γεγονός που προκάλεσε το θάνατο ήταν μεταγενέστερο της ημερομηνίας έναρξης της ασφάλισης.
Το Ειρηνοδικείο Πρέβεζας έκανε δεκτή την πλαγιαστική αγωγή (αρθρ. 72 ΚπολΔ) που ασκήθηκε από την εντολέα μας κατά της Ασφαλιστικής εταιρίας, καθώς η δανείστρια Τράπεζα αδρανούσε να απαιτήσει από την εναγομένη το ασφάλισμα προς ικανοποίησή της.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 10-1-2016

Aside

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ – ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕ ΚΛΗΣΗ – ΚΗΡΥΞΗ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑΣ ΑΓΩΓΗΣ.
(άρθρα 230, 246 και 285 ΚΠολΔ)

Προσωρινό αρχείο μας.

Αγωγή για αποζημίωση κατά τις διατάξεις της ειδικής διαδικασία για ζημιές από αυτοκίνητα. Παρεμπίπτουσα αγωγή (του εντολέα μας) κατά του ασφαλισμένου για εξαίρεση από την ασφαλιστική σύμβαση λόγω μέθης. Οι δύο αγωγές συνεκδικάσθηκαν. Έκδοση προδικαστικής απόφασης για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Μετά τη διενέργεια αυτής, ο καλών – ενάγων (αντίδικος) ζητά την επανάληψη συζήτησης της αγωγής του, όχι όμως και της συνεκδικαζόμενης παρεμπίπτουσας αγωγή μας.
Όταν έχει διαταχθεί η συνεκδίκαση περισσότερων εκκρεμών δικών, ο διάδικος δεν έχει την εξουσία να επισπεύσει τη συζήτηση ως προς μία ή ορισμένες από αυτές. Όταν κατά συνέπεια το δικόγραφο της κλήσης αφορά στη μία μόνο από τις συνεκδικαζόμενες διαδικαστικές πράξεις, κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση όλων.
Κατά συνέπεια το δικαστήριο έκρινε απαράδεκτη τη συζήτησή μόνο της αγωγής, εφόσον, σύμφωνα με το διατακτικό αυτής, έχει διαταχθεί προηγούμενα η συνεκδίκαση κύριας και παρεμπίπτουσας αγωγής.

Υπόθεση του γραφείου μας.

Aside

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

 

 

Αριθμός αρχείου 3286

 

Ιδιωτική υπάλληλος, η οποία εργαζόταν ως πωλήτρια, κατόπιν καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη της, κατέθεσε αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την χορήγηση επιδόματος από τον ΟΑΕΔ. Η αίτηση αυτή έγινε δεκτή και εντάχθηκε στο πρόγραμμα επιδότησης ανεργίας.

Η εντολέας μας λάμβανε κανονικά το επίδομα ανεργίας επί 5 μήνες ώσπου αποφασίσθηκε η ανάκληση της απόφασης περί χορήγησής του και η επιστροφή ολόκληρου του καρπωθέντος ποσού. Αφού υποβλήθηκε σχετικό ερώτημα στον ΟΑΕΔ, οι υπάλληλοί του ενημέρωσαν ότι η ανάκληση οφειλόταν στο εξής: διαπιστώθηκε ύστερα από αντιπαραβολή στοιχείων στα αρχεία του ΟΑΕΔ και του ΙΚΑ, ότι κατά την ημερομηνία απόλυσής της ήταν έγκυος, γεγονός το οποίο, όπως προέκυψε, αποκρύφθηκε δολίως και ως εκ τούτου ο εργοδότης της δεν έπρεπε να καταγγείλει την μεταξύ τους σύμβαση εργασίας. Συνεπώς όλο αυτό το διάστημα η υπάλληλος αυτή έπρεπε να λαμβάνει σχετικό επίδομα από το ΙΚΑ και όχι από τον ΟΑΕΔ.

Η εντολέας μας ισχυρίσθηκε, όπως στην πραγματικότητα συνέβαινε, ότι πράγματι ήταν έγκυος (προσκομιθέντα ιατρικά έγγραφα), γεγονός το οποίο όμως δεν γνώριζε ούτε εκείνη και άρα ούτε και ο εργοδότης της, αφού κατά το χρόνο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας βρίσκονταν μόλις στο δεύτερο μήνα της κύησης. Η ενιστάμενη πληρούσε και όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που τάσσει ο νόμος για την χορήγηση του επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Η εν λόγω ένσταση που κατατέθηκε ενώπιον της ειδικής επιτροπής ενστάσεων του ΟΑΕΔ έγινε ΔΕΚΤΗ.

Υπόθεση του γραφείου μας.

Aside

ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ– ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΑΝΕΥ ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΩΣ- ΑΜΥΝΑ

 

 1. Υγειονομική Διάταξη Α1β/8577/1983
 2. Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967 (ΦΕΚ Β 2718/201214 Β 2) παρ. 2
 3. Αστυνομική διάταξη 3/1996

 

Προσωρινό αρχείο μας

 

Με απόφαση του Αστυνομικού Δντή διατάχθηκε η προσωρινή σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για δέκα ημέρες ως διοικητικό μέτρο μετά τη διαπίστωση τριών παραβάσεων εντός έτους.

 

Μετά την κατάργηση της υπ’ αριθμ. Α1Β 8577/1983 υγειονομικής διάταξης δεν απαιτείται πλέον ειδική άδεια για χρήση μουσικών οργάνων. Εφόσον η άδεια μουσικής και μουσικών οργάνων που εκδίδεται από το Δήμο αναφέρεται και σε χρήση εξωτερικού χώρου, δεν απαιτείται καμία άλλη άδεια. Στην περίπτωση αυτή, η μοναδική δυνητικά παράβαση στην οποία υποπίπτει ο κάτοχος της αδείας, είναι η ηχορύπανση μόνο εάν διαπραχθεί και αυτό βεβαιώνεται από μέτρηση με ηχόμετρο. Αν δεν υπάρχει μέτρηση δεν υπάρχει παράβαση διότι η ηχορύπανση δεν είναι μία αφηρημένη έννοια ερμηνευόμενη κατά το δοκούν, αλλά νομική έννοια με σαφή αντικειμενική υπόσταση και προϋποθέσεις που τη συγκροτούν. Η ηχομέτρηση είναι μία σύνθετη διαδικασία η οποία διενεργείται από εξειδικευμένα όργανα με συγκεκριμένη διαδικασία.

Στο άρθρο 14 Β 2 παρ. 2 της ΥΑ Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967 (ΦΕΚ Β 2718/2012) προβλέπεται ρητά ότι «δεν θεωρούνται Κέντρα Διασκέδασης οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών στις οποίες, κατόπιν αδείας της αρμόδιας Δημοτικής Αρχής ή άλλης αρχής και σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις γίνεται χρήση μουσικών οργάνων ή στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος με μέγιστη Α-ηχοστάθμη κατά τη λειτουργία του καταστήματος 80 db». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι δεν υπάρχουν πλέον οι περιορισμοί που έθετε η καταργηθείσα πλέον Υγειονομική Διάταξη Α1β/8577/1983 .

Επιτρέπεται δηλαδή σήμερα σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος να έχει ζωντανή ορχήστρα, με όλα τα μουσικά όργανα που επιθυμεί ο επιχειρηματίας και με χρήση ενισχυτή και μεγαφώνων, αρκεί η μέγιστη Α-ηχοστάθμη να μην υπερβαίνει τα 80 db.

Ο Νομοθέτης θέλει να επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις εις βάρος αυτού που παραβιάζει τις σχετικές διατάξεις όταν εξαιτίας της εκπομπής ήχου σε ένταση μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη δημιουργούνται προβλήματα ηχορύπανσης.

 

Στην περίπτωσή του εντολέα μας δεν έγινε καμία μέτρηση με ηχόμετρο, ώστε να διαπιστωθεί εάν παραβιάζονται τα νόμιμα επιτρεπτά όρια. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να γίνει λόγος για εκπομπή ήχου σε ένταση μεγαλύτερη των 80 db και να γίνει λόγος για παράβαση που επισύρει την διοικητική κύρωση της σφράγισης του καταστήματος, διότι αυτό που διαπιστώθηκε από τα όργανα του Α.Τ. Καναλακίου ήταν μία άνευ μετρήσεως, αλλά με την μέθοδο της εκτίμησης «ηχορύπανση», η οποία δεν προσδιορίζεται επακριβώς, ώστε να προκύπτει η παράβασή μου.

 

Κατά της άνω απόφασης προσφύγαμε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, ζητώντας την ακύρωσή της, την αναστολή εκτέλεσής της μέχρι τη συζήτηση της προφυγής μας καθώς και την έκδοση προσωρινής διαταγής αναστολής εκτελέσεως, μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως αναστολής.

 

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτησή μας και ανέστειλε τη σφράγιση.

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 26/6/2015

 

Aside

ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση (συμπίεση των οικογενειακών εισοδημάτων, αύξηση συντελεστών φορολόγησης εισοδημάτων και ακίνητης περιουσίας), έχει οδηγήσει έναν στους δύο δανειολήπτες σε δυσκολίες αποπληρωμής των οφειλών τους προς τις τράπεζες. Οι τράπεζες, πριν ακόμη καταγγείλουν τις δανειακές συμβάσεις, μετά την καθυστέρηση μίας ή δύο δόσεων καταφεύγουν σε «εταιρείες ενημέρωσης», οι οποίες δεν είναι τίποτε άλλο από τις γνωστές σε όλους εισπρακτικές εταιρείες. Στην περίπτωση αυτή, άτομα ακατάλληλα κατά το νόμο (σύμφωνα με τα προσόντα και τον τρόπο συμπεριφοράς που πρέπει να επιδεικνύουν), με καθημερινές τηλεφωνικές κλήσεις σε ακατάλληλες ώρες (δυστυχώς επιτρέπεται να σας τηλεφωνούν ακόμη και σε ώρες κοινής ησυχίας), φροντίζουν να σας καταστήσουν σαφές, ότι κινδυνεύετε εάν δεν πληρώσετε. Πολλές φορές ο ίδιος δανειολήπτης μπορεί να δεχθεί τηλεφωνικές κλήσεις από δύο ή και τρεις διαφορετικές εταιρείες, για το ίδιο δάνειο. Οι διάφοροι υπάλληλοι των εταιρειών αυτών χρησιμοποιούν στοιχεία προσωπικά που σχετίζονται είτε με την ταυτότητα του δανειολήπτη είτε με την οφειλή, χρησιμοποιώντας ύφος επιτακτικό έως εκφοβιστικό και προειδοποιούν με άμεσες κατασχέσεις και με διαδικασίες πλειστηριασμού αν το χρέος δεν εξοφληθεί σύντομα. Πλήθος, μάλιστα, είναι τα παράπονα που φτάνουν σε καθημερινή βάση τόσο στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, όσο και στον Τραπεζικό Μεσολαβητή, από καταναλωτές, οι οποίοι διαμαρτύρονται και καταγγέλλουν αθέμιτες πρακτικές με καθημερινά και πιεστικά τηλεφωνήματα.

Μάλιστα δεν είναι λίγες οι φορές που οι ανωτέρω εταιρείες τηλεφωνικά ζητούν από τους δανειολήπτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους και χωρίς να το γνωρίζουν οι τελευταίοι, δημιουργούνται «πρακτικά συμφωνίας» που απομαγνητοφωνούνται και τελικά τα ποσά αυτά διεκδικούνται από τις τράπεζες. Για τους λόγους αυτούς, οι Ενώσεις Προστασίας Καταναλωτών έχουν προειδοποιήσει τα μέλη τους να είναι πολύ προσεκτικά στις τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους υπαλλήλους των εισπρακτικών εταιρειών.

Οι εισπρακτικές εταιρείες στις περιπτώσεις αυτές παραβιάζουν τον νόμο καθώς υποχρεούνται μόλις λάβουν τα προσωπικά δεδομένα των οφειλετών και πριν αρχίσουν να τηλεφωνούν, να τους ενημερώσουν εγγράφως ότι έχουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Επιπλέον στο πρώτο τηλεφώνημα προς τον οφειλέτη έχουν την υποχρέωση να τους λένε το όνομα του υπεύθυνου της εταιρείας με τον οποίο συνομιλούν, τον σκοπό χρήσης των προσωπικών τους δεδομένων και ότι θα κάνουν χρήση των δεδομένων αυτών.

Εάν δεν το πράξουν και εάν παραβιάσουν το νόμο, γεννιέται δικαίωμα αποζημίωσής σας εναντίον τους και εναντίον της τράπεζας που έδωσε τα στοιχεία σας, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης!

Η παραβίαση της νομοθεσίας από τις εισπρακτικές εταιρίες, έχει πλέον νομολογηθεί ότι προκαλεί ηθική βλάβη στον οφειλέτη, με προσβολή της προσωπικότητάς του ή μείωσής του ενώπιον τρίτων. Είναι, λοιπόν, εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας απέναντι σε τέτοιες πρακτικές των εισπρακτικών εταιρειών, ώστε να μπορούμε να προστατευτούμε από αυτές με αποτελεσματικό τρόπο και γιατί όχι να αξιώσουμε την αποζημίωση που προβλέπεται από τον νόμο.

Αναλυτικότερα για τα δικαιώματα των καταναλωτών, και τις προϋποθέσεις αποζημίωσής τους λόγω παραβίασης της κείμενης νομοθεσίας :

Ποιο είναι, λοιπόν, το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των εισπρακτικών εταιριών και ποια τα δικαιώματα οφειλετών στις περιπτώσεις εκείνες που δέχονται τηλεφωνήματα από αυτές σχετικά με τις οφειλές τους και την διευθέτηση αυτών:

 1. Δεν επιτρέπεται να καλεί η εισπρακτική εταιρεία τους οφειλέτες χωρίς προηγουμένως την δική τους εξουσιοδότηση, δηλαδή θα πρέπει προηγούμενα η τράπεζα με την οποία είχαν συμβληθεί να τους έχει ενημερώσει σχετικά με την εταιρεία, με την οποία συνεργάζεται και η οποία στην πορεία θα τους παίρνει τηλέφωνο. Δηλαδή η τράπεζα στην οποία έχετε το δάνειο ή την πιστωτική κάρτα θα πρέπει να σας ενημερώσει για την εταιρεία με την θα οποία συνεργάζεται και θα σας καλεί για την οφειλή σας.
 2. Η ανωτέρω συγκατάθεση θα πρέπει να προκύπτει εγγράφως και φυσικά χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των οφειλετών.
 3. Εφόσον υπάρχει γραπτώς η συγκατάθεση των οφειλετών, θα πρέπει οι τράπεζες πριν από κάθε ενέργεια προς ενημέρωση από τις εισπρακτικές εταιρείες για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, να έχουν διασταυρώσει με τους οφειλέτες τις οφειλές τους με κάθε διαθέσιμο τρόπο, να έχουν ταυτοποιήσει τα στοιχεία τους και να τους έχουν ενημερώσει για τη  διαβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων τους στην εισπρακτική εταιρεία.
 4. Σε περιπτώσεις οφειλών οι οποίες είτε έχουν υποβληθεί σε ρύθμιση ή διακανονισμό που τηρείται ή έχει παρέλθει ο χρόνος της παραγραφής, δεν επιτρέπεται στην τράπεζα να προβεί στην ανωτέρω ανάθεση προς τις εισπρακτικές εταιρείες.
 5. Δεν επιτρέπεται οι εισπρακτικές να καλούν τους οφειλέτες σε καθημερινή βάση για την ίδια οφειλή (το πολύ κάθε δεύτερη η μέρα και μόνο εργάσιμες από τις 9.00 έως 20.00) όπως επίσης και να τους καλούν στον χώρο εργασίας τους ή να ενημερώνουν τρίτους για την οφειλή τους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει όταν τους καλούν να έχουν εμφανή τον αριθμό προέλευσης της κλήσης.
 6. Σε κάθε κλήση θα πρέπει οι υπάλληλοι των εισπρακτικών εταιρειών που τηλεφωνούν να κάνουν ταυτοποίηση των στοιχείων τους, να ενημερώνουν για την ιδιότητά τους, το ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό μητρώου της εταιρείας, να ενημερώνουν για τυχόν καταγραφή των συνομιλιών καθώς και για την παραμονή τους για δώδεκα μήνες στα αρχεία της εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω μπορούν να προβούν σε οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με την οφειλή.
 7. Οι οφειλές θα πρέπει να είναι ληξιπρόθεσμες.
 8. Οι εισπρακτικές εταιρείες θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών και δεν επιτρέπεται στην τράπεζα η ανάθεση εντολής ενημέρωσης για την ίδια ληξιπρόθεσμη οφειλή σε περισσότερες από μία εισπρακτική εταιρεία.
 9. Οι εισπρακτικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες κατόπιν σχετικής αίτησης των οφειλετών  να τους χορηγούν αναλυτική βεβαίωση των οφειλών τους ή ακόμη και το περιεχόμενο των καταγεγραμμένων συνομιλιών. Οι καταγεγραμμένες συνομιλίες διατηρούνται στο αρχείο της εταιρείας για ένα χρόνο.
 10. Σε κάθε περίπτωση οι οφειλέτες μπορούν να συμβουλευθούν το Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή ή να καλούν στο Τμήμα Μητρώου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (τηλ.  213-1514346).
 11. Απαγορεύεται η άσκηση ψυχολογικής βίας, η προσβλητική συμπεριφορά και  χρήση προσβλητικών εκφράσεων προς τους οφειλέτες.

Σε περιπτώσεις λοιπόν κατά τις οποίες κάποιες ή όλες από τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν πληρούνται, τότε τόσο η εισπρακτική εταιρεία όσο και η δανείστρια – τράπεζα παραβιάζουν το νομικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών αυτών και τα προσωπικά σας δεδομένα και ενέχονται και οι δύο εις ολόκληρον απέναντι στους οφειλέτες σε καταβολή χρηματικής αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης.

Μέχρι στιγμής έχει εκδοθεί πλήθος δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνει τους δανειολήπτες υποχρεώνοντας τις τράπεζες και τις εισπρακτικές εταιρίες, να αποζημιώσουν τους θιγόμενους.

Aside

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Οι πρακτικές των εισπρακτικών εταιρειών συχνά ξεφεύγουν από τα όρια της νομιμότητας. Και αυτός είναι ο λόγος που η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, έθεσε ορισμένους κανόνες που ρυθμίζουν το πλαίσιο λειτουργίας τους.

 

Η δεινή οικονομική κρίση προκαλεί σε πολλούς συνανθρώπους μας αδυναμία να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Από την άλλη για την αναζήτηση των χρημάτων τους οι διαφόρων ειδών δανειστές, είτε πρόκειται επιχειρήσεις (λ.χ. τράπεζες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών) είτε για φυσικά πρόσωπα, καταφεύγουν σε εταιρείες ενημέρωσης ή, κατά το λαϊκότερο, σε εισπρακτικές εταιρείες, αναθέτοντάς τους την εντολή να ενημερώνουν τους οφειλέτες για την ανάγκη εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. Εντούτοις, είναι συχνό το φαινόμενο τέτοιες εταιρείες να παραβιάζουν τον νόμο, ακολουθώντας άκρως πιεστικές και προσβλητικές πρακτικές σε βάρος οφειλετών. Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας απέναντι σε τέτοιες πρακτικές των εισπρακτικών εταιρειών, ώστε να μπορούμε να προστατευτούμε από αυτές με αποτελεσματικό τρόπο.

Ορισμός

Ως εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις ορίζονται στον νόμο οι “κεφαλαιουχικές εταιρίες που έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την εξώδικη ενημέρωση οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών χρηματικών οφειλών τους έναντι δανειστών, πριν από τη διενέργεια δικαστικών πράξεων και το στάδιο έναρξης της αναγκαστικής εκτέλεσης, που προέρχονται από συμβάσεις πίστωσης και εγγύησης και νόμιμες εμπορικές συναλλαγές, όπως αγορές αγαθών, παροχή υπηρεσιών, χορήγηση δανείων, εγγυήσεων και πιστώσεων, χρήση πιστωτικών καρτών, καθώς και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής των οφειλών, κατ` εντολή και για λογαριασμό των δανειστών, σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 4 του παρόντος” (άρθρο 3 παρ. 3 Ν. 3758/2009).

Νομικό Πλαίσιο

Η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης οφειλετών με σκοπό το κέρδος, θεσπίζει όμως αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις για την άσκηση μίας τέτοιας δραστηριότητας. Οι βασικοί κανόνες ρύθμισης των εισπρακτικών εταιρειών βρίσκονται στα άρθρα 1 – 12 του Ν. 3758/2009 (στο εξής ο “Νόμος”). Επιπλέον, τον Ιούλιο διεξήχθη δημόσια διαβούλευση για την τροποποίηση του νόμου με ρυθμίσεις βελτιωμένης προστασίας για τους οφειλέτες, με βάση την οποία εξεδόθη ο Ν. 4038/2012, το άρθρο 36 του οποίου τροποποιεί το υπάρχον νομικό πλαίσιο.

Για τα ζητήματα (α) διαβίβασης από τους δανειστές στις εισπρακτικές προσωπικών δεδομένων των οφειλετών, (β) καταγραφής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, (γ) σύστασης και γνωστοποίησης των αντίστοιχων αρχείων και (δ) τήρησης των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των νόμων 2472/1997 και 3471/2006.

Έννομες Υποχρεώσεις των Εταιρειών Ενημέρωσης

Για την έναρξη των εργασιών τους στην αρμόδια ΔΟΥ οι εισπρακτικές εταιρείες υποχρεούνται πρώτα σε εγγραφή στο σχετικό μητρώο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, το οποίο είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη. Απαγορεύεται δε με απειλή σοβαρότατου προστίμου σε οποιονδήποτε δανειστή η ανάθεση εντολών ενημέρωσης οφειλετών σε εταιρείες, που δεν είναι εγγεγραμμένες στο παραπάνω μητρώο καθώς και σε δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρείες (άρθρα 4 παρ. 2, 7 και 9 παρ. 3 του νόμου). Επιπλέον, απαγορεύεται η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών από τις ίδιες τις εισπρακτικές καθώς και η οποιαδήποτε περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του οφειλέτη εξαιτίας της ανάθεσης ενημέρωσής του σε αυτές (άρθρο 4 παρ. 3 και 7 του νόμου).

Κατά την ενημέρωση του οφειλέτη οι εισπρακτικές υποχρεούνται :

 • Να τηρούν τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή, περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, του τραπεζικού απορρήτου, της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών (άρθρο 2 του νόμου).
 • Να σέβονται τις αρχές της επαγγελματικής δεοντολογίας, της ευπρέπειας, της συναλλακτικής ευθύτητας, της ειλικρίνειας κατά την επικοινωνία, της διαφάνειας, του σεβασμού της προσωπικότητας, της ιδιωτικής ζωής, της υγείας, της ασφάλειας, του τραπεζικού απορρήτου και της συμβατικής και οικονομικής ελευθερίας (άρθρο 4 παρ. 1του νόμου).
 • Να διαθέτουν εμφανή τον αριθμό προέλευσης κλήσης, να παρέχουν πλήρη και σαφή ενημέρωση στους οφειλέτες, τόσο για το ονοματεπώνυμο του καλούντος υπαλλήλου και την ιδιότητα του, όσο και για τον αριθμό Μητρώου της Εταιρείας. Δεν επιτρέπεται επίσης να αντιποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο κατά την επικοινωνία τους με τους οφειλέτες την επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο των δανειστών – εντολέων τους (άρθρο 6 παρ. 2 του νόμου).
 • Να τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία όλων των τηλεφωνικών επικοινωνιών προς τον οφειλέτη, και ειδικότερα η ημερομηνία, η ώρα και η οφειλή για την οποία έγινε η επικοινωνία. Κατά την έναρξη της επικοινωνίας ο οφειλέτης θα πρέπει να ενημερώνεται για την καταγραφή των ανωτέρω στοιχείων και τη διάρκεια τήρησής τους καθώς και ότι η καταγραφή γίνεται για τη διασφάλιση των δικών του δικαιωμάτων. Τα στοιχεία αυτά καταστρέφονται μετά την πάροδο ενός έτους από την τελευταία επικοινωνία (άρθρο 6 παρ. 7 του νόμου).
 • Να παρέχουν, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, εντός δέκα ημερών και χωρίς επιβάρυνση αντίγραφο με τα στοιχεία των τηλεφωνικών επικοινωνιών που αφορούν στο συγκεκριμένο οφειλέτη (άρθρα 6 παρ. 7 και 8 παρ. 2 του νόμου). Ο οφειλέτης μπορεί επίσης να αιτείται χωρίς χρέωση από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και να λαμβάνει εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης κατάσταση με τα συναφή δεδομένα κίνησης των τηλεφωνικών συνδέσεων, καθώς και τα αναγνωριστικά στοιχεία της ταυτότητας του συνδρομητή της τηλεφωνικής σύνδεσης από την οποία πραγματοποιήθηκε η επικοινωνία με τον οφειλέτη προκειμένου να ελεγχθεί καταγγελία για παραβίαση των διατάξεων του Ν. 3758/2009 (άρθρο 6 παρ. 8 του νόμου).

Απαγορεύεται ρητά από τον νόμο (άρθρο 5) στις εισπρακτικές να προβαίνουν σε αθέμιτες και παραπλανητικές πρακτικές προς τους οφειλέτες, όπως είναι κυρίως :

 • Η άσκηση σωματικής βίας, ψυχολογικής πίεσης περί διακινδύνευσης του επαγγέλματος, των περιουσιακών στοιχείων ή της ζωής του οφειλέτη ή των οικείων του.
 • Η επίδειξη προσβλητικής συμπεριφοράς ή η χρήση προσβλητικών εκφράσεων εναντίον του οφειλέτη ή και των οικείων του.
 • Η δυσφήμιση ή η απειλή δυσφήμισης του οφειλέτη στο οικογενειακό ή εργασιακό περιβάλλον του.
 • Η εκμετάλλευση περιστάσεων αντικειμενικής αδυναμίας του οφειλέτη.
 • Η απειλή λήψης μη νόμιμου μέτρου σε βάρος του.
 • Η παραπλανητική πληροφόρηση του οφειλέτη.
 • Οι κατ` οίκον ή στο χώρο εργασίας του οφειλέτη επισκέψεις, καθώς και οι επισκέψεις σε άλλους χώρους αυστηρώς προσωπικούς, όπως νοσοκομεία.
 • Η όχληση των οικείων προσώπων του.

Τέλος, εξαιρετικά σημαντικές είναι οι προστατευτικές ρυθμίσεις του νόμου με βάση τις οποίες (α) η επικοινωνία με τον οφειλέτη πρέπει να γίνεται δέκα ημέρες αφότου η οφειλή κατέστη ληξιπρόθεσμη, (β) με συχνότητα οχλήσεων όχι πέραν της μίας ανά δεύτερη ημέρα και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 με 20:00 και (γ) η τηλεφωνική επικοινωνία στο χώρο εργασίας του οφειλέτη δεν επιτρέπεται παρά μόνο εφόσον ο συγκεκριμένος τηλεφωνικός αριθμός έχει δηλωθεί ως μοναδικός αριθμός επικοινωνίας από τον τελευταίο (άρθρο 4 παρ. 4).

Έννομες Υποχρεώσεις των Δανειστών

Όπως αναφέρθηκε, οι δανειστές δεν επιτρέπεται να αναθέτουν εντολές ενημέρωσης οφειλετών σε εταιρείες, που δεν είναι εγγεγραμμένες στο σχετικό μητρώο της ΓΓΚ καθώς και σε δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρείες (άρθρα 4 παρ. 2, 7 και 9 παρ. 3 του νόμου). Επιπλέον, απαγορεύεται να εκχωρούν σε τρίτους, όπως λόγου χάρη στις ίδιες τις εισπρακτικές, τις απαιτήσεις τους έναντι των οφειλετών (άρθρο 1 του νόμου). Για τυχόν παράβαση των ανωτέρω δύναται να τους επιβληθεί υψηλό πρόστιμο από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

Από τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων οι δανειστές υποχρεούνται :

 • Να ενημερώνουν εγγράφως τον οφειλέτη για τη διαβίβαση των δεδομένων του στην εισπρακτική (άρθρο 11 παρ. 3 Ν. 2472/1997 σε συνδυασμό με άρθρο 4 παρ. 4 Ν. 3758/2009).
 • Να παρέχουν στην εισπρακτική μόνο τα αναγκαία για την επικοινωνία στοιχεία των οφειλετών (άρθρο 4 παρ. 4, 8 παρ. 2 Ν. 3758/2009).
 • Ως υπεύθυνοι επεξεργασίας του σχετικού αρχείου καταγεγραμμένων συνομιλιών να γνωστοποιούν την σύστασή του στην ΑΠΔΠΧ και να λαμβάνουν τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας (άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 2472/1997 σε συνδυασμό με άρθρο 10 Ν. 3758/2009).

Προστασία Οφειλετών & Κυρώσεις με βάση τον Ν. 3758/2009

Οποιοσδήποτε οφειλέτης που πέσει θύμα παράβασης του Ν. 3758/2009 μπορεί να αιτηθεί από την εισπρακτική εταιρεία το αρχείο της τηλεφωνικής του συνομιλίας και στη συνέχεια να προσφύγει, καταγγέλλοντας το γεγονός, στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (ΓΓΚ). Η προσφυγή στην ΓΓΚ είναι ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσο προστασίας, καθώς εκθέτει τις εισπρακτικές εταιρείες σε σοβαρούς κινδύνους για την απειλή προστίμων, αναστολή λειτουργίας ή μέχρι και οριστική διαγραφή από το σχετικό μητρώο της ΓΓΚ.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ σε βάρος των εισπρακτικών εταιρειών αλλά, σε ορισμένες περιπτώσεις, και των δανειστών, που παραβαίνουν τις διατάξεις του Ν. 3758/2009. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο προστίμου διπλασιάζεται και ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να διατάξει και την προσωρινή διαγραφή της εταιρείας από το Μητρώο για χρονικό διάστημα από ένα (1) έως έξι (6) μήνες και, σε περίπτωση περαιτέρω υποτροπής, την οριστική διαγραφή της εταιρείας (άρθρο 10 του νόμου).

Σε περίπτωση που από τις παραβάσεις του Ν. 3758/2009 έχει προκληθεί περιουσιακή ζημία ή, συχνότερα, ηθική βλάβη στον οφειλέτη, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις προσβολής της προσωπικότητάς του ή μείωσής του ενώπιον τρίτων, είναι δυνατή η επιδίωξη αποζημίωσης στα δικαστήρια τόσο από την εισπρακτική όσο και από τον δανειστή (57 επ. και 914 επ. ΑΚ).

Προστασία Οφειλετών & Κυρώσεις με βάση τη Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων

Όπως αναφέρθηκε, κάθε οφειλέτης θα πρέπει να ενημερώνεται γραπτώς για την διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σε εισπρακτική εταιρεία, προτού δεχθεί σχετική ενημέρωση από αυτή. Δεύτερον και σε περίπτωση καταγραφής της τηλεφωνικής κλήσης ο οφειλέτης θα πρέπει κατά την έναρξή της να ενημερώνεται και έχει το δικαίωμα να αρνείται τη διεξαγωγή της.

Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω ο εκάστοτε οφειλέτης δύναται να καταθέσει προσφυγή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), καταγγέλλοντας το γεγονός, αλλά και να στραφεί δικαστικά τόσο κατά του δανειστή του όσο και κατά της εισπρακτικής, ζητώντας χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης με βάση το άρθρο 23 Ν. 2472/1997 (βλ. ΕφΑθ 2887/2010).

Νομική Συμβουλή : Αν δεχτείτε ενημέρωση από εισπρακτική εταιρεία, ζητάτε πάντα τα στοιχεία του υπαλλήλου και της εισπρακτικής και στη συνέχεια αιτηθείτε γραπτώς το περιεχόμενο της τηλεφωνικής σας συνομιλίας. Αν η όχλησή σας γίνει δίχως προηγουμένως να έχετε ενημερωθεί σχετικά από τον δανειστή σας στραφείτε δικαστικά κατά και των δύο, ζητώντας αποζημίωση. Αν δεχτείτε ενημέρωση από εισπρακτική εταιρεία κατά παράβαση του Ν. 3758/2009, προβείτε στραφείτε δικαστικά κατά της εισπρακτικής αλλά και του δανειστή σας, ζητώντας αποζημίωση.