ΑΙΤΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΙΟΝΕΙ ΝΟΜΗΣ ΕΠΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΔΙΟΔΟΥ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΛΟΓΩ ΑΟΡΙΣΤΙΑΣ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΣ Ο ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΜΕΣΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ – Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΝΙΚΙΩΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΠΟΤΡΕΠΤΕΟ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΤΑΝ ΡΗΤΩΣ Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ

(Άρθρα 216 παρ. 1 του ΚΠολΔ σε συνδυασμό με τα άρθρα 974, 975, 980, 996 ΑΚ και 733, 734 ΚΠολΔ, 4 παρ. 3 ν. ΓΨΗΖ 2/1991)

—–. . . —–

Το Ειρηνοδικείο Πρέβεζας εκδικάζοντας αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την προστασία της επικαλούμενης οιονεί νομής απέρριψε ως αόριστη την αίτηση των αντιδίκων με την οποία ζητούσαν αφενός μεν να αναγνωρισθούν προσωρινά οιονεί νομής πραγματικής δουλείας διόδου επί της περιγραφόμενης στην αίτηση τους διόδου και αφετέρου να υποχρεωθούν οι εντολείς μας να τους αποδώσουν την οιονεί νομή επί της επιδίκου διόδου, εκθέτοντας ότι δεν υπήρχε η ακριβής κατά τον νόμο περιγραφή του προσβαλλόμενου δικαιώματος αφού αφενός μεν δεν προσδιορίζονταν ο παραχωρών την άδεια διέλευσης ενόψει μάλιστα των ισχυρισμών των αντιδίκων ότι κατέστησαν δικαιούχοι οιονεί νομής πραγματικής δουλείας διόδου δυνάμει αγοραπωλητηρίου συμβολαίου με το οποίο ισχυρίζονταν ότι απέκτησαν την κυριότητα του ακινήτου τους καθώς και η ιδιότητα του κληροτεμαχίου σε βάρος του οποίου ασκούν το δικαίωμα οιονεί νομής δουλείας διόδου και συγκεκριμένα αν αυτό αποτελεί ιδιοκτησία φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή αν αποτελεί κοινόχρηστη έκταση, οπότε η διέλευση μέσω της επιδίκου διόδου θα γινόταν κατ’ ενάσκηση της απορρέουσας από το δικαίωμα προσωπικότητας εξουσίας για ελεύθερη χρήση της διόδου, κι αφετέρου δεν υπάρχει στην υπό κρίση αίτηση περιγραφή της επιδίκου διόδου κατά τρόπο σαφή, ορισμένο και ευσύνοπτο, με προσδιορισμό της θέσης και των ορίων.

Συνέχεια

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ – ΠΡΟΣΥΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΑΘΩΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΜΗ ΛΗΨΗ ΥΠΟΨΗ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΠΟ 4.300,00 € ΣΕ 2.000,00 € ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

 (ΑΡΘΡΑ 3 παρ 23 Ν 2242/1994, 24 παρ 2 Ν 2344/1940, 29 παρ 1 Ν 2971/2001)

 

Η Λιμενάρχης Πρέβεζας επέβαλε πρόστιμο 4.300,00 € σε κάτοχο αδείας χρήσης αιγιαλού και παραλίας, διότι εντός αυτού τοποθέτησε κιόσκι και πατάρι εμβαδού  53,78 τμ, αλλοιώνοντας έτσι τον αιγιαλό. Ταυτόχρονα ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά του ίδιου προσώπου, ο οποίος απαλλάχθηκε από το ποινικό δικαστήριο. Συνέχεια

ΑΓΩΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ – ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΤΟΚΟΦΟΡΙΑΣ.

Σχετ Ν 2121/1993, 4481/2017, 2054/1992

Όσον αφορά το ποσό που αντιστοιχεί στο ΦΠΑ, της εύλογης αμοιβής για τη δημόσια εκτέλεση φωνογραφημάτων ρεπερτορίου στην Ελλάδα, η περί τοκοδοσίας υποχρέωση γεννάται από τη στιγμή καταβολής της αξίας της υπηρεσίας και την έκδοση της σχετικής προς τούτο απόδειξης από την αιτούσα εταιρία συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων (ΕΑ 8884/2003 ΕλλΔνη 45,1102 Μ Πρ Αθ 4579/2019).

 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

Αρ αρχείου Δήμου Πρ 309

 

ΜΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ –  ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΔΙΧΩΣ ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ  ΤΟΥ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΗΝ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.

 (Άρθρα 466 ΚΠολΔ, 479 ΚΠολΔ, 228, 229, 230, 260 ΚΠολΔ, 110 παρ 2 ΚΠολ)

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ 3884

Η Άσκηση αγωγής τελειούται με κατάθεση της στο Δικαστήριο και επίδοση σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, συνυποβαλλόμενης πράξης προσδιορισμού δικασίμου, η οποία και ορίζει την  ημερομηνία και ώρα εκδίκασης της υποθέσεως ενώπιον του καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιου Δικαστηρίου.   Συνέχεια

ΑΠΛΗ ΟΜΟΔΙΚΙΑ – ΚΑΤΑ ΠΟΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΣΤΡΑΦΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΑΓΟΜΕΝΟ.

(ΑΡΘΡΑ 68, 74, 556 ΠΑΡ 1 ΚΑΙ 558 ΚΠολΔ).

Από το συνδυασμό των άρθρων 68,74, 556 παρ 1 και 558 ΚΠολΔ, συνεπάγεται ότι, επί απλής ομοδικίας, η οποία υπάρχει και στην περίπτωση της κοινής εναγωγής των εξ αδικοπραξίας εις ολόκληρο ενεχομένων (άρθρα 481, 914 και 926 ΑΚ), η εκ μέρους του ενός από αυτούς ασκούμενη αίτηση αναιρέσεως είναι απευθυντέα κατά του νικήσαντος αντιδίκου του, όχι όμως και κατά του συνεναγομένου του, ο οποίος μόνο ως ομόδικός του δύναται να μετάσχει στην αναιρετική δίκη με την άσκηση κοινής ή αυτοτελούς αιτήσεως αναιρέσεως (ΑΠ 125/2014, ΑΠ 785/2010, ΑΠ 57/2019). Συνέχεια

Aside

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΟΥ – ΑΣΚΗΣΗ ΠΛΑΓΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗ.

(Άρθρα 410 επ. ΑΚ, 72 ΚπολΔ, Ν. 2496/2007 ΦΕΚ Α’ 87).
Προσωρινό αρχείο μας.

Οι εντολείς μας, προέβησαν στη σύναψη τοκοχρεολυτικού δανείου με τη δανείστρια Τράπεζα κατόπιν υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης του χορηγούμενου από την Τράπεζα ποσού σε τρίτη ασφαλιστική εταιρία. Η ασφαλιστική εταιρία αποτελεί θυγατρική της δανείστριας τράπεζας.
Η ασφαλιστική σύμβαση συνήφθη από του λήπτες του δανείου ΥΠΕΡ της Τράπεζας, έναντι ασφαλίστρου και σε περίπτωση θανάτου τους, η Τράπεζα δικαιούνταν ασφάλισμα ίσο με το ½ του άληκτου υπολοίπου κεφαλαίου του δανείου για τον καθένα από αυτούς, όπως αυτό θα διαμορφωνόταν κατά την ημερομηνία θανάτου του ασφαλισμένου.
Θάνατος ενός εκ των δανειοληπτών. Άρνηση της ασφαλιστικής εταιρίας να καταβάλει το ασφάλισμα προφασισμένη προϋπάρχουσα νόσο του ασφαλισμένου η οποία δεν δηλώθηκε κατά τη σύσταση της ασφάλισης.
Το δικαστήριο δέχθηκε ότι σε καμία παράβαση δεν προέβη ο θανών ασφαλισμένος, αφού η καρδιακή νόσος από την οποία κατέληξε, δεν προϋπήρχε της ασφαλιστικής σύμβασης, ούτε υποκρύφθηκε δολίως. Κατά συνέπεια πληρούνταν η βασική προϋπόθεση χορήγησης του ασφαλίσματος. Δηλαδή, κατά την ημεροχρονολογία του θανάτου, βρισκόταν σε ισχύ το ως άνω ασφαλιστήριο συμβόλαιο όπως επίσης, το γεγονός που προκάλεσε το θάνατο ήταν μεταγενέστερο της ημερομηνίας έναρξης της ασφάλισης.
Το Ειρηνοδικείο Πρέβεζας έκανε δεκτή την πλαγιαστική αγωγή (αρθρ. 72 ΚπολΔ) που ασκήθηκε από την εντολέα μας κατά της Ασφαλιστικής εταιρίας, καθώς η δανείστρια Τράπεζα αδρανούσε να απαιτήσει από την εναγομένη το ασφάλισμα προς ικανοποίησή της.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 10-1-2016

Aside

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ – ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕ ΚΛΗΣΗ – ΚΗΡΥΞΗ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑΣ ΑΓΩΓΗΣ.
(άρθρα 230, 246 και 285 ΚΠολΔ)

Προσωρινό αρχείο μας.

Αγωγή για αποζημίωση κατά τις διατάξεις της ειδικής διαδικασία για ζημιές από αυτοκίνητα. Παρεμπίπτουσα αγωγή (του εντολέα μας) κατά του ασφαλισμένου για εξαίρεση από την ασφαλιστική σύμβαση λόγω μέθης. Οι δύο αγωγές συνεκδικάσθηκαν. Έκδοση προδικαστικής απόφασης για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Μετά τη διενέργεια αυτής, ο καλών – ενάγων (αντίδικος) ζητά την επανάληψη συζήτησης της αγωγής του, όχι όμως και της συνεκδικαζόμενης παρεμπίπτουσας αγωγή μας.
Όταν έχει διαταχθεί η συνεκδίκαση περισσότερων εκκρεμών δικών, ο διάδικος δεν έχει την εξουσία να επισπεύσει τη συζήτηση ως προς μία ή ορισμένες από αυτές. Όταν κατά συνέπεια το δικόγραφο της κλήσης αφορά στη μία μόνο από τις συνεκδικαζόμενες διαδικαστικές πράξεις, κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση όλων.
Κατά συνέπεια το δικαστήριο έκρινε απαράδεκτη τη συζήτησή μόνο της αγωγής, εφόσον, σύμφωνα με το διατακτικό αυτής, έχει διαταχθεί προηγούμενα η συνεκδίκαση κύριας και παρεμπίπτουσας αγωγής.

Υπόθεση του γραφείου μας.

Aside

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

 

 

Αριθμός αρχείου 3286

 

Ιδιωτική υπάλληλος, η οποία εργαζόταν ως πωλήτρια, κατόπιν καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη της, κατέθεσε αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την χορήγηση επιδόματος από τον ΟΑΕΔ. Η αίτηση αυτή έγινε δεκτή και εντάχθηκε στο πρόγραμμα επιδότησης ανεργίας.

Η εντολέας μας λάμβανε κανονικά το επίδομα ανεργίας επί 5 μήνες ώσπου αποφασίσθηκε η ανάκληση της απόφασης περί χορήγησής του και η επιστροφή ολόκληρου του καρπωθέντος ποσού. Αφού υποβλήθηκε σχετικό ερώτημα στον ΟΑΕΔ, οι υπάλληλοί του ενημέρωσαν ότι η ανάκληση οφειλόταν στο εξής: διαπιστώθηκε ύστερα από αντιπαραβολή στοιχείων στα αρχεία του ΟΑΕΔ και του ΙΚΑ, ότι κατά την ημερομηνία απόλυσής της ήταν έγκυος, γεγονός το οποίο, όπως προέκυψε, αποκρύφθηκε δολίως και ως εκ τούτου ο εργοδότης της δεν έπρεπε να καταγγείλει την μεταξύ τους σύμβαση εργασίας. Συνεπώς όλο αυτό το διάστημα η υπάλληλος αυτή έπρεπε να λαμβάνει σχετικό επίδομα από το ΙΚΑ και όχι από τον ΟΑΕΔ.

Η εντολέας μας ισχυρίσθηκε, όπως στην πραγματικότητα συνέβαινε, ότι πράγματι ήταν έγκυος (προσκομιθέντα ιατρικά έγγραφα), γεγονός το οποίο όμως δεν γνώριζε ούτε εκείνη και άρα ούτε και ο εργοδότης της, αφού κατά το χρόνο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας βρίσκονταν μόλις στο δεύτερο μήνα της κύησης. Η ενιστάμενη πληρούσε και όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που τάσσει ο νόμος για την χορήγηση του επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Η εν λόγω ένσταση που κατατέθηκε ενώπιον της ειδικής επιτροπής ενστάσεων του ΟΑΕΔ έγινε ΔΕΚΤΗ.

Υπόθεση του γραφείου μας.

Aside

ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ– ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΑΝΕΥ ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΩΣ- ΑΜΥΝΑ

 

 1. Υγειονομική Διάταξη Α1β/8577/1983
 2. Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967 (ΦΕΚ Β 2718/201214 Β 2) παρ. 2
 3. Αστυνομική διάταξη 3/1996

 

Προσωρινό αρχείο μας

 

Με απόφαση του Αστυνομικού Δντή διατάχθηκε η προσωρινή σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για δέκα ημέρες ως διοικητικό μέτρο μετά τη διαπίστωση τριών παραβάσεων εντός έτους.

 

Μετά την κατάργηση της υπ’ αριθμ. Α1Β 8577/1983 υγειονομικής διάταξης δεν απαιτείται πλέον ειδική άδεια για χρήση μουσικών οργάνων. Εφόσον η άδεια μουσικής και μουσικών οργάνων που εκδίδεται από το Δήμο αναφέρεται και σε χρήση εξωτερικού χώρου, δεν απαιτείται καμία άλλη άδεια. Στην περίπτωση αυτή, η μοναδική δυνητικά παράβαση στην οποία υποπίπτει ο κάτοχος της αδείας, είναι η ηχορύπανση μόνο εάν διαπραχθεί και αυτό βεβαιώνεται από μέτρηση με ηχόμετρο. Αν δεν υπάρχει μέτρηση δεν υπάρχει παράβαση διότι η ηχορύπανση δεν είναι μία αφηρημένη έννοια ερμηνευόμενη κατά το δοκούν, αλλά νομική έννοια με σαφή αντικειμενική υπόσταση και προϋποθέσεις που τη συγκροτούν. Η ηχομέτρηση είναι μία σύνθετη διαδικασία η οποία διενεργείται από εξειδικευμένα όργανα με συγκεκριμένη διαδικασία.

Στο άρθρο 14 Β 2 παρ. 2 της ΥΑ Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967 (ΦΕΚ Β 2718/2012) προβλέπεται ρητά ότι «δεν θεωρούνται Κέντρα Διασκέδασης οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών στις οποίες, κατόπιν αδείας της αρμόδιας Δημοτικής Αρχής ή άλλης αρχής και σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις γίνεται χρήση μουσικών οργάνων ή στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος με μέγιστη Α-ηχοστάθμη κατά τη λειτουργία του καταστήματος 80 db». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι δεν υπάρχουν πλέον οι περιορισμοί που έθετε η καταργηθείσα πλέον Υγειονομική Διάταξη Α1β/8577/1983 .

Επιτρέπεται δηλαδή σήμερα σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος να έχει ζωντανή ορχήστρα, με όλα τα μουσικά όργανα που επιθυμεί ο επιχειρηματίας και με χρήση ενισχυτή και μεγαφώνων, αρκεί η μέγιστη Α-ηχοστάθμη να μην υπερβαίνει τα 80 db.

Ο Νομοθέτης θέλει να επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις εις βάρος αυτού που παραβιάζει τις σχετικές διατάξεις όταν εξαιτίας της εκπομπής ήχου σε ένταση μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη δημιουργούνται προβλήματα ηχορύπανσης.

 

Στην περίπτωσή του εντολέα μας δεν έγινε καμία μέτρηση με ηχόμετρο, ώστε να διαπιστωθεί εάν παραβιάζονται τα νόμιμα επιτρεπτά όρια. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να γίνει λόγος για εκπομπή ήχου σε ένταση μεγαλύτερη των 80 db και να γίνει λόγος για παράβαση που επισύρει την διοικητική κύρωση της σφράγισης του καταστήματος, διότι αυτό που διαπιστώθηκε από τα όργανα του Α.Τ. Καναλακίου ήταν μία άνευ μετρήσεως, αλλά με την μέθοδο της εκτίμησης «ηχορύπανση», η οποία δεν προσδιορίζεται επακριβώς, ώστε να προκύπτει η παράβασή μου.

 

Κατά της άνω απόφασης προσφύγαμε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, ζητώντας την ακύρωσή της, την αναστολή εκτέλεσής της μέχρι τη συζήτηση της προφυγής μας καθώς και την έκδοση προσωρινής διαταγής αναστολής εκτελέσεως, μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως αναστολής.

 

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτησή μας και ανέστειλε τη σφράγιση.

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 26/6/2015

 

Aside

ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση (συμπίεση των οικογενειακών εισοδημάτων, αύξηση συντελεστών φορολόγησης εισοδημάτων και ακίνητης περιουσίας), έχει οδηγήσει έναν στους δύο δανειολήπτες σε δυσκολίες αποπληρωμής των οφειλών τους προς τις τράπεζες. Οι τράπεζες, πριν ακόμη καταγγείλουν τις δανειακές συμβάσεις, μετά την καθυστέρηση μίας ή δύο δόσεων καταφεύγουν σε «εταιρείες ενημέρωσης», οι οποίες δεν είναι τίποτε άλλο από τις γνωστές σε όλους εισπρακτικές εταιρείες. Στην περίπτωση αυτή, άτομα ακατάλληλα κατά το νόμο (σύμφωνα με τα προσόντα και τον τρόπο συμπεριφοράς που πρέπει να επιδεικνύουν), με καθημερινές τηλεφωνικές κλήσεις σε ακατάλληλες ώρες (δυστυχώς επιτρέπεται να σας τηλεφωνούν ακόμη και σε ώρες κοινής ησυχίας), φροντίζουν να σας καταστήσουν σαφές, ότι κινδυνεύετε εάν δεν πληρώσετε. Πολλές φορές ο ίδιος δανειολήπτης μπορεί να δεχθεί τηλεφωνικές κλήσεις από δύο ή και τρεις διαφορετικές εταιρείες, για το ίδιο δάνειο. Οι διάφοροι υπάλληλοι των εταιρειών αυτών χρησιμοποιούν στοιχεία προσωπικά που σχετίζονται είτε με την ταυτότητα του δανειολήπτη είτε με την οφειλή, χρησιμοποιώντας ύφος επιτακτικό έως εκφοβιστικό και προειδοποιούν με άμεσες κατασχέσεις και με διαδικασίες πλειστηριασμού αν το χρέος δεν εξοφληθεί σύντομα. Πλήθος, μάλιστα, είναι τα παράπονα που φτάνουν σε καθημερινή βάση τόσο στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, όσο και στον Τραπεζικό Μεσολαβητή, από καταναλωτές, οι οποίοι διαμαρτύρονται και καταγγέλλουν αθέμιτες πρακτικές με καθημερινά και πιεστικά τηλεφωνήματα.

Μάλιστα δεν είναι λίγες οι φορές που οι ανωτέρω εταιρείες τηλεφωνικά ζητούν από τους δανειολήπτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους και χωρίς να το γνωρίζουν οι τελευταίοι, δημιουργούνται «πρακτικά συμφωνίας» που απομαγνητοφωνούνται και τελικά τα ποσά αυτά διεκδικούνται από τις τράπεζες. Για τους λόγους αυτούς, οι Ενώσεις Προστασίας Καταναλωτών έχουν προειδοποιήσει τα μέλη τους να είναι πολύ προσεκτικά στις τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους υπαλλήλους των εισπρακτικών εταιρειών.

Οι εισπρακτικές εταιρείες στις περιπτώσεις αυτές παραβιάζουν τον νόμο καθώς υποχρεούνται μόλις λάβουν τα προσωπικά δεδομένα των οφειλετών και πριν αρχίσουν να τηλεφωνούν, να τους ενημερώσουν εγγράφως ότι έχουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Επιπλέον στο πρώτο τηλεφώνημα προς τον οφειλέτη έχουν την υποχρέωση να τους λένε το όνομα του υπεύθυνου της εταιρείας με τον οποίο συνομιλούν, τον σκοπό χρήσης των προσωπικών τους δεδομένων και ότι θα κάνουν χρήση των δεδομένων αυτών.

Εάν δεν το πράξουν και εάν παραβιάσουν το νόμο, γεννιέται δικαίωμα αποζημίωσής σας εναντίον τους και εναντίον της τράπεζας που έδωσε τα στοιχεία σας, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης!

Η παραβίαση της νομοθεσίας από τις εισπρακτικές εταιρίες, έχει πλέον νομολογηθεί ότι προκαλεί ηθική βλάβη στον οφειλέτη, με προσβολή της προσωπικότητάς του ή μείωσής του ενώπιον τρίτων. Είναι, λοιπόν, εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας απέναντι σε τέτοιες πρακτικές των εισπρακτικών εταιρειών, ώστε να μπορούμε να προστατευτούμε από αυτές με αποτελεσματικό τρόπο και γιατί όχι να αξιώσουμε την αποζημίωση που προβλέπεται από τον νόμο.

Αναλυτικότερα για τα δικαιώματα των καταναλωτών, και τις προϋποθέσεις αποζημίωσής τους λόγω παραβίασης της κείμενης νομοθεσίας :

Ποιο είναι, λοιπόν, το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των εισπρακτικών εταιριών και ποια τα δικαιώματα οφειλετών στις περιπτώσεις εκείνες που δέχονται τηλεφωνήματα από αυτές σχετικά με τις οφειλές τους και την διευθέτηση αυτών:

 1. Δεν επιτρέπεται να καλεί η εισπρακτική εταιρεία τους οφειλέτες χωρίς προηγουμένως την δική τους εξουσιοδότηση, δηλαδή θα πρέπει προηγούμενα η τράπεζα με την οποία είχαν συμβληθεί να τους έχει ενημερώσει σχετικά με την εταιρεία, με την οποία συνεργάζεται και η οποία στην πορεία θα τους παίρνει τηλέφωνο. Δηλαδή η τράπεζα στην οποία έχετε το δάνειο ή την πιστωτική κάρτα θα πρέπει να σας ενημερώσει για την εταιρεία με την θα οποία συνεργάζεται και θα σας καλεί για την οφειλή σας.
 2. Η ανωτέρω συγκατάθεση θα πρέπει να προκύπτει εγγράφως και φυσικά χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των οφειλετών.
 3. Εφόσον υπάρχει γραπτώς η συγκατάθεση των οφειλετών, θα πρέπει οι τράπεζες πριν από κάθε ενέργεια προς ενημέρωση από τις εισπρακτικές εταιρείες για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, να έχουν διασταυρώσει με τους οφειλέτες τις οφειλές τους με κάθε διαθέσιμο τρόπο, να έχουν ταυτοποιήσει τα στοιχεία τους και να τους έχουν ενημερώσει για τη  διαβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων τους στην εισπρακτική εταιρεία.
 4. Σε περιπτώσεις οφειλών οι οποίες είτε έχουν υποβληθεί σε ρύθμιση ή διακανονισμό που τηρείται ή έχει παρέλθει ο χρόνος της παραγραφής, δεν επιτρέπεται στην τράπεζα να προβεί στην ανωτέρω ανάθεση προς τις εισπρακτικές εταιρείες.
 5. Δεν επιτρέπεται οι εισπρακτικές να καλούν τους οφειλέτες σε καθημερινή βάση για την ίδια οφειλή (το πολύ κάθε δεύτερη η μέρα και μόνο εργάσιμες από τις 9.00 έως 20.00) όπως επίσης και να τους καλούν στον χώρο εργασίας τους ή να ενημερώνουν τρίτους για την οφειλή τους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει όταν τους καλούν να έχουν εμφανή τον αριθμό προέλευσης της κλήσης.
 6. Σε κάθε κλήση θα πρέπει οι υπάλληλοι των εισπρακτικών εταιρειών που τηλεφωνούν να κάνουν ταυτοποίηση των στοιχείων τους, να ενημερώνουν για την ιδιότητά τους, το ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό μητρώου της εταιρείας, να ενημερώνουν για τυχόν καταγραφή των συνομιλιών καθώς και για την παραμονή τους για δώδεκα μήνες στα αρχεία της εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω μπορούν να προβούν σε οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με την οφειλή.
 7. Οι οφειλές θα πρέπει να είναι ληξιπρόθεσμες.
 8. Οι εισπρακτικές εταιρείες θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών και δεν επιτρέπεται στην τράπεζα η ανάθεση εντολής ενημέρωσης για την ίδια ληξιπρόθεσμη οφειλή σε περισσότερες από μία εισπρακτική εταιρεία.
 9. Οι εισπρακτικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες κατόπιν σχετικής αίτησης των οφειλετών  να τους χορηγούν αναλυτική βεβαίωση των οφειλών τους ή ακόμη και το περιεχόμενο των καταγεγραμμένων συνομιλιών. Οι καταγεγραμμένες συνομιλίες διατηρούνται στο αρχείο της εταιρείας για ένα χρόνο.
 10. Σε κάθε περίπτωση οι οφειλέτες μπορούν να συμβουλευθούν το Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή ή να καλούν στο Τμήμα Μητρώου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (τηλ.  213-1514346).
 11. Απαγορεύεται η άσκηση ψυχολογικής βίας, η προσβλητική συμπεριφορά και  χρήση προσβλητικών εκφράσεων προς τους οφειλέτες.

Σε περιπτώσεις λοιπόν κατά τις οποίες κάποιες ή όλες από τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν πληρούνται, τότε τόσο η εισπρακτική εταιρεία όσο και η δανείστρια – τράπεζα παραβιάζουν το νομικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών αυτών και τα προσωπικά σας δεδομένα και ενέχονται και οι δύο εις ολόκληρον απέναντι στους οφειλέτες σε καταβολή χρηματικής αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης.

Μέχρι στιγμής έχει εκδοθεί πλήθος δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνει τους δανειολήπτες υποχρεώνοντας τις τράπεζες και τις εισπρακτικές εταιρίες, να αποζημιώσουν τους θιγόμενους.